วุฒิสภาไทย ชุดที่ 8

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิสภาไทย ชุดที่ 8
ชุดที่ 7 ชุดที่ 9
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภา
วาระ22 มีนาคม 2543 – 21 มีนาคม 2549
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวน 2
คณะรัฐมนตรีทักษิณ
คณะรัฐมนตรีทักษิณ 2
วุฒิสภา
Thailand Senate (2000-2006).svg
สมาชิก200
ประธานสุชน ชาลีเครือ
รองประธานคนที่ 1นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
รองประธานคนที่ 2สหัส พินทุเสนีย์

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 8 (22 มีนาคม พ.ศ. 2543 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549) เป็นสมาชิกชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 200 คน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 315 วรรคห้า (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สิ้นสุดลง คือ ครบวาระ 4 ปีในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2543

ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549

สมาชิกวุฒิสภา[แก้]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

มีรายนามดังนี้

จังหวัด รายนาม หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร นายปราโมทย์ ไม้กลัด Nuvola apps kbouncey.png
นายดำรง พุฒตาล Nuvola apps kbouncey.png
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง Nuvola apps kbouncey.png
นายโสภณ สุภาพงษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 8 พ.ย. 48
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายแก้วสรร อติโพธิ Nuvola apps kbouncey.png
นายมีชัย วีระไวทยะ Nuvola apps kbouncey.png
นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัก กอแสงเรือง Nuvola apps kbouncey.png
นายเสรี สุวรรณภานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นางอิมรอน มะลูลีม Nuvola apps kbouncey.png
นายผ่อง เล่งอี้ Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล ศิลปอาชา Nuvola apps kbouncey.png
นายจอน อึ้งภากรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท ทวี ทิพยรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชัชวาลย์ คงอุดม Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม หมายเหตุ
กำแพงเพชร นายสุนทร จินดาอินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอนันต์ ผลอำนวย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท นางนันทนา สงฆ์ประชา Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม นายสราวุธ นิยมทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา Nuvola apps kbouncey.png
นางพัฒนา ศิริวันสาณฑ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี พลเอก ยุทธนา คำดี Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงจิตนา สุขมาก Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล จันทร์ประสงค์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี นางนิพัทธา อมรรัตเมธา Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีดี หิรัญพฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล Nuvola apps kbouncey.png
นางสำรวย แขวัฒนะ Nuvola apps kbounce.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44
นายประโภชฌ์ สภาวสุ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนางสำรวย 21 เม.ย. 44
พิจิตร นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชิต พูลลาภ Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 28 ธ.ค. 46
นางบัวล้อม พูลลาภ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายวิชิต 8 ก.พ. 47[2]
พิษณุโลก พลเอก ศิริ ทิวพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญยืน ศุภสารสาทร Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท ณรงค์ อมาตยกุล Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ นายเกษม ชัยสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสงค์ โฆษิตานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี นายสนิท วรปัญญา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ Nuvola apps kbounce.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44
นายชงค์ วงษ์ขันธ์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งแทนพล.อ.ศิรินทร์ 21 เม.ย. 44 และถึงแก่อนิจกรรม 6 ส.ค. 48
พันตำรวจโท ชัชวาล บุญมี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายชงค์ 18 ก.ย. 48
สมุทรปราการ นายจรูญ ยังประภากร Nuvola apps kbouncey.png
นายพากเพียร วิริยะพันธุ์ Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 16 ม.ค. 45
นายสนิท กุลเจริญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายพากเพียร 24 ก.พ. 45
นายอนันตชัย คุณานันทกุล Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม นายมนตรี สินทวิชัย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร นายวิเชียร เปาอินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี นายบรรฑูรย์ เกริกพิทยา Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี มนูญกฤต รูปขจร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี นายคำนวณ ชโลปภัมภ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย นายจำเจน จิตรธร Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก พนม จีนะวิจารณะ Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 27 ส.ค. 48
นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทน พล.อ.พนม 9 ต.ค. 48
สุพรรณบุรี นายสมเกียรติ อ่อนวิมล Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก มนัส อร่ามศรี Nuvola apps kbouncey.png
นายมนัส รุ่งเรือง Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม หมายเหตุ
เชียงราย นางเตือนใจ ดีเทศน์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน Nuvola apps kbouncey.png
นางบุษรินทร์ ติยะไพรัช Nuvola apps kbouncey.png
นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ นายอาคม ตุลาดิลก Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรี สนาม คงเมือง Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย Nuvola apps kbouncey.png
ดร.ถาวร เกียรติไชยากร Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน นายสม ต๊ะยศ Nuvola apps kbouncey.png
นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 6 มี.ค. 49
อุตรดิตถ์ นายคำนวณ เหมาะประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอนุชาติ บรรจงศุภมิตร Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นางพวงเล็ก บุญเชียง Nuvola apps kbounce.png ถูกร้องคัดค้าน, เลือกตั้งใหม่
นายสงววน นันทชาติ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 21 เม.ย. 44
แพร่ นายสมพร คำชื่น Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง พลตำรวจตรี อำพล งามจิตร Nuvola apps kbouncey.png
นายนพดล สมบูรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน นายสันติ์ เทพมณี Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ นายประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์ Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 10 มิ.ย. 48
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายประศักดิ์ 17 ก.ค. 48
นายสมบัติ วรามิตร Nuvola apps kbouncey.png
นายวิบูลย์ แช่มชื่น Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น พลตำรวจเอก สมชาย ไชยเวช Nuvola apps kbouncey.png
นายแคล้ว นรปติ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมควร จิตแสง Nuvola apps kbouncey.png
นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช Nuvola apps kbouncey.png
นายพา อักษรเสือ Nuvola apps kbouncey.png
นายกวี สุภธีระ Nuvola apps kbounce.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44
นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายกวี 21 เม.ย. 44
ชัยภูมิ นายพิชิต ชัยวิรัตนะ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชน ชาลีเครือ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิรัตน์ อยู่ภักดี Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีรวร สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา นายบุญทัน ดอกไธสง Nuvola apps kbouncey.png
นายพิเชฐ พัฒนโชติ Nuvola apps kbouncey.png
นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระพล วัชระประทีป Nuvola apps kbouncey.png
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ Nuvola apps kbouncey.png
นายไสว พราหมณี Nuvola apps kbouncey.png
นายลำพอง พิลาสมบัติ Nuvola apps kbouncey.png
นายอุบล เอื้อศรี Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ นายการุณ ใสงาม Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวอุษณีย์ ชิดชอบ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอก สุรพงศ์ ไผ่นวล Nuvola apps kbouncey.png
นายพร เพ็ญพาส Nuvola apps kbouncey.png
นายเพิ่มพูน ทองศรี Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม นายทองใบ ทองเปาด์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา มะเสนา Nuvola apps kbouncey.png
นายศรีเมือง เจริญศิริ Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร นายระวี กิ่งคำวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร นายสมบูรณ์ ทองบุราณ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมัย ฮมแสน Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด นายเกษม มาลัยศรี Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร มโนสิทธิ์ศักดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเกียรติ นาสิมมา Nuvola apps kbouncey.png
เลย พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นายชวาล มหาสุวีระชัย Nuvola apps kbounce.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44
นางสุนีย์ อินฉัตร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายชวาล 26 พ.ค. 44
นายชิต เจริญประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44 และได้รับเลือกตั้งใหม่ 21 เม.ย. 44
นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายจิโรจน์ โชติพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร นางสาวมาลีรัตน์ แก้วก่า Nuvola apps kbouncey.png
นางเพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา Nuvola apps kbouncey.png
นายวิญญู อุฬารกุล Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนาจ เธียรประมุข Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 21 ส.ค. 44
นายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายอำนาจ 25 ก.ย. 48
นายเกษม รุ่งธนเกียรติ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 4 มิ.ย. 46
นายปริญญา กรวยทอง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายเกษม 13 ก.ค. 46
นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย นายนิตินัย นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png
นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง Nuvola apps kbouncey.png
นางอรัญญา สุจนิล Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู นายธวัชชัย เมืองนาง Nuvola apps kbouncey.png
นายสามารถ รัตนประทีปพร Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ นายนิพนธ์ สุทธิเดช Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี นายคำพันธ์ ป้องปาน Nuvola apps kbouncey.png
นายสุพร สุภสร Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก สมคิด ศรีสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางจิตรา อยู่ประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png
พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ Nuvola apps kbouncey.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44 และด้รับเลือกตั้งใหม่ 21 เม.ย. 44
นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ Nuvola apps kbounce.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44
นายสนิท จันทรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายวีระศักดิ์ 21 เม.ย. 44
นายวิชัย ครองยุติ Nuvola apps kbouncey.png
นาย อมร นิลเปรม Nuvola apps kbouncey.png
นางมลิวัลย์ เงินหมื่น Nuvola apps kbouncey.png
นางวิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม หมายเหตุ
กระบี่ นายวีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร นายกมล มั่นภักดี Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง พลอากาศเอก กานต์ สุระกุล Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช นายทวี แก้วคง Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 23 มิ.ย. 45
นาย ถวิล ไพรสณฑ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายทวี 4 ส.ค. 45 และลาออก 6 มิ.ย. 49
พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ Nuvola apps kbouncey.png
พลโท โอภาส รัตนบุรี Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์ นุ่นทอง Nuvola apps kbouncey.png
นายประยุทธ ศรีมีชัย Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 9 ส.ค. 47
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทน 19 ก.ย. 47
นราธิวาส นายฟัครุดดีน บอตอ Nuvola apps kbouncey.png
นายอูมาร์ ตอยิบ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท ชูชาติ ทัศนเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
พังงา นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง ร้อยตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ Nuvola apps kbouncey.png
นายโอภาส รองเงิน Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา นายมะตา มะทา Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง นายธรรมนูญ มงคล Nuvola apps kbounce.png ถูกร้องคัดค้าน 13 มี.ค. 44
พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายธรรมนูญ 21 เม.ย. 44
สงขลา พันตำรวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพงษ์ สระกวี Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญญา หลีเหลด Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรใจ ศิรินุพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล พลเอก หาญ ลีลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี นายภิญญา ช่วยปลอด Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิม พรหมเลิศ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 14 มี.ค. 44
นายอนันต์ ดาโลดม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายเฉลิม 21 เมงย. 44
นายมนู วณิชชานนท์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม หมายเหตุ
จันทบุรี พลเอก วิชา ศิริธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา ปิตานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา นายรส มะลิผล Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเลิศ ไพรินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี พลตำรวจโท ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล Nuvola apps kbouncey.png
นายวิโรจน์ อมตกุลชัย Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 8 ก.ย. 48
นายเชาวน์ มณีวงษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนนายวิโรจน์ 16 ต.ค. 48
ตราด พลตรี สาคร กิจวิริยะ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี นายกำพล ภู่มณี Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว Nuvola apps kbouncey.png
นายทวีป ขวัญบุรี Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว พลโท โกวิท พัฑฒฆายน Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 19 ธ.ค. 45
พลตำรวจตรี เสกสันต์ อุ่นสำราญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งแทนพลโท โกวิท 26 ม.ค. 46
นายสหัส พินทุเสนีย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม หมายเหตุ
กาญจนบุรี พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วัฒนา สรรพานิช Nuvola apps kbouncey.png
ตาก นายอุดร ตันติสุนทร Nuvola apps kbouncey.png
นายพนัส ทัศนียานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยตรีอำนวย ไทยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี นายพิชัย ขำเพชร Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ Nuvola apps kbouncey.png
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปราโมทย์ ไพชนม์ Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานวุฒิสภา
รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1
  • นายเฉลิม พรหมเลิศ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (0 ปี 199 วัน)
  • นายพิเชฐ พัฒนโชติ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2546 (2 ปี 18 วัน)
  • นายสุชน ชาลีเครือ ตั้งแต่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2546 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2547 (1 ปี 17 วัน)
  • นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2547 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 (1 ปี 363 วัน)
รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]