ข้ามไปเนื้อหา

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิสภาไทย ชุดที่ 9
ชุดที่ 8 ชุดที่ 10
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภา
วาระ14 เมษายน 2549 – 19 กันยายน 2549
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีทักษิณ 2
วุฒิสภา
สมาชิก180
ประธานสุชน ชาลีเครือ (รักษาการ)

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 9 (14 เมษายน พ.ศ. 2549 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549) เป็นสมาชิกชุดที่สองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2549 ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 200 คน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 315 วรรคห้า (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2549 [1]เป็นต้นมา และสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 อนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)ได้รับรองผลการเลือกตั้งเพียง 180 คนอีก 20 คนอยู่ระหว่างพิจารณาเนื่องจากมีการร้องเรียนผลการเลือกตั้ง ต่อมาเกิดเหตุรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เสียก่อน สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงมีเพียง 180 ราย

บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา[แก้]

 1. ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
 2. บุญยอด สุขถิ่นไทย
 3. รสนา โตสิตระกูล
 4. อภิชาติ ดำดี
 5. ชะม้อย วรามิตร
 6. พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา
 7. พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
 8. ฉัตรชัย พะลัง
 9. สุรจิตร ยนต์ตระกูล
 10. คมคาย อุดรพิมพ์
 11. สุจินดา ศรีวรขาน
 12. สุพัฒน์ ไชยกุล
 13. พรรณทิพย์ จันทร์อารักษ์
 14. พลตำรวจตรี เถลิงศักดิ์ สุคนธมาน
 15. สวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
 16. สมหญิง บัวบุตร
 17. วิริยะ ทองผา
 18. กุมพล สภาวสุ
 19. วิลัดดา อินฉัตร
 20. วิจิตร ศรีแสง

กรุงเทพมหานคร[แก้]

 1. สมัย เจริญช่าง
 2. จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
 3. ขวัญสรวง อติโพธิ
 4. สมบัติ เมทะนี
 5. พิจิตต รัตตกุล
 6. กล้านรงค์ จันทิก
 7. สมัคร สุนทรเวช
 8. ประกิต วาทีสาธกกิจ
 9. พลตำรวจโท พิชิต ควรเดชะคุปต์
 10. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
 11. สามารถ มะลูลีม
 12. มานวิภา อินทรทัต
 13. อุทัย พิมพ์ใจชน
 14. พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
 15. นลินี ทวีสิน

จังหวัดกระบี่[แก้]

ไม่มีสมาชิกเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่รับรองผล

จังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

 1. สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล
 2. ธงชาติ รักษากุล
 3. พล.ต.ต.วัชระ เข็มศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

 1. นิพนธ์ ศรีธเรศ
 2. จำปี โยธารินทร์

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

 1. สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
 2. กฤช อาทิตย์แก้ว

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

 1. ดวงแข อรรณนพพร
 2. รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
 3. อัษฎางค์ แสวงการ
 4. นิยม ศรีวิเศษ
 5. พ.ต.อ. อุดร ชาญนุวงศ์
 6. พล.ต.ต. ไพฑูรย์ เชิดมณี

จังหวัดจันทบุรี[แก้]

 1. ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา
 2. ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

จังหวัดฉะเชิงเทรา[แก้]

 1. พรรณี จารุสมบัติ
 2. เฉลิมชัย ตันเจริญ

จังหวัดชลบุรี[แก้]

 1. สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์
 2. สุรชัย ชัยตระกูลทอง
 3. ภุชงค์ รุ่งโรจน์
 4. ประมวล เอมเปีย

จังหวัดชัยนาท[แก้]

 1. พรทิวา นาคาศัย

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

 1. พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
 2. อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ

จังหวัดชุมพร[แก้]

ไม่มีสมาชิกเนื่องจากกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง

จังหวัดเชียงราย[แก้]

 1. สลักจิต ติยะไพรัช
 2. วรเกียรติ สมสร้อย
 3. จิราวรรณ วัฒนศิริ
 4. ปลื้ม ศุภปัญญา

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

 1. ไกร ดาบธรรม
 2. ประพันธ์ บูรณุปกรณ์
 3. บุษบา ยอดบางเตย
 4. อุดม สุวิทย์ศักดานนท์
 5. อำนวย ยศสุข

จังหวัดตรัง[แก้]

 1. สุกิจ อัถโถปกรณ์
 2. ชวลา สัมพันธรัตน์

จังหวัดตราด[แก้]

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ

จังหวัดตาก[แก้]

 1. รักษ์ ตันติสุนทร
 2. ชลธิศ สินรัชตานันท์

จังหวัดนครนายก[แก้]

 1. เดช บุญ-หลง

จังหวัดนครปฐม[แก้]

 1. พนิดา ปทุมารักษ์
 2. ปรีชา นิพนธ์พิทยา
 3. อนุชา สะสมทรัพย์


จังหวัดนครพนม[แก้]

 1. อารมณ์ เวียงด้าน

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

 1. บุญเลิศ ครุฑขุนทด
 2. ศิริพร ชาติปฏิมาพงษ์
 3. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
 4. ไพจิตร ปวะบุตร
 5. สมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
 6. พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
 7. ลินดา เชิดชัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช[แก้]

 1. วิฑูรย์ กรุณา
 2. สวัสดิ์ แกล้วทนงค์
 3. ตรีพล เจาะจิตต์
 4. พิชัย บุณยเกียรติ

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

 1. ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์
 2. สุชาติ ไตรแสงรุจิระ
 3. อรพินท์ ศิริชัย


จังหวัดนนทบุรี[แก้]

 1. ดิเรก ถึงฝั่ง
 2. พล.ต.ต. บุญเลิศ นันทวิสิทธ์
 3. เกษมสุข ทรงวัชราภรณ์

จังหวัดนราธิวาส[แก้]

 1. แวมาฮาดี แวดาโอะ
 2. ฮาลีเมาะ อุตรสินธุ์

จังหวัดน่าน[แก้]

 1. ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

 1. พัชรี เพชรสว่าง
 2. รุ่งโรจน์ ทองศรี
 3. ทวีศักดิ์ คิดบรรจง
 4. วันรบ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 5. ชัย ชิดชอบ

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

 1. สดใส โรจนวิชัย
 2. ชนากานต์ ยืนยง
 3. ไพบูลย์ ชำศิริพงษ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[แก้]

 1. สุชน อินทเสม
 2. ทิวา ศุภจรรยา

จังหวัดปราจีนบุรี[แก้]

 1. สุนทร วิลาวัลย์

จังหวัดปัตตานี[แก้]

 1. อนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 2. นิมุคตาร์ วาบา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

 1. ประยุทธ์ ฉัตรไชยรัชต์

จังหวัดพะเยา[แก้]

 1. สุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์
 2. แพทย์หญิง อารีย์ ตันบรรจง

จังหวัดพังงา[แก้]

 1. ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์

จังหวัดพัทลุง[แก้]

 1. นาที รัชกิจประการ
 2. เจริญ ภักดีวานิช

จังหวัดพิจิตร[แก้]

 1. วินัย ภัทรประสิทธิ์
 2. บรรชา พงศ์อายุกูล

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

 1. เฉลิม ประเสริฐกุล
 2. สุรินทร์ ฐิติปุญญา
 3. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

จังหวัดเพชรบุรี[แก้]

 1. ธานินท์ แสงวณิช

จังหวัดเพชรบูรณ์[แก้]

 1. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
 2. ธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง
 3. แก้ว บัวสุวรรณ

จังหวัดแพร่[แก้]

 1. นิยม วิวรรธนดิฐกุล

จังหวัดภูเก็ต[แก้]

 1. ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

 1. รังสิมา เจริญศิริ


จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

ไม่มีสมาชิกันื่องจากกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

 1. อนันต์ วันไชยธนวงศ์

จังหวัดยโสธร[แก้]

ไม่มีสมาชิกเนื่องจากกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง

จังหวัดยะลา[แก้]

 1. ต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

 1. วิรัช ประราศรี
 2. สานิต ว่องสันธพงษ์
 3. สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
 4. จตุรงค์ ธีระกนก

จังหวัดระนอง[แก้]

 1. นภา นทีทอง

จังหวัดระยอง[แก้]

 1. พันตำรวจ​เอก​ พณาเจือเพชร์ กฤษณะราช
 2. สาย กังคเวคิน

จังหวัดราชบุรี​[แก้]

 1. วันชัย ธีระสัตยกุล
 2. โกเมศ แดงทองดี
 3. เกชา ศักดิ์สมบูรณ์

จังหวัดลพบุรี[แก้]

 1. วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์
 2. ประเสริฐ วรปัญญา

จังหวัดลำปาง[แก้]

 1. รองศาสตราจารย์ ธารทอง ทองสวัสดิ์
 2. พีระ มานะทัศน์

จังหวัดลำพูน[แก้]

 1. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์

จังหวัดเลย[แก้]

 1. ธนเทพ ทิมสุวรรณ
 2. เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

 1. กรีศักดิ์ ไพบูลย์
 2. จิตติพจน์ วิริยะโรจน์
 3. ไพโรจน์ วงศ์พรหม
 4. ผ่องศรี แซ่จึง

จังหวัดสกลนคร[แก้]

 1. นริศร ทองธิราช
 2. สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์
 3. ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์

จังหวัดสงขลา[แก้]

 1. อนันท์ ทองแก้ว
 2. ทิพย์วรรณ พัฒโน
 3. ประเสริฐ ชิตพงศ์
 4. พันตำรวจเอก สุรินทร์ ปาลาเร่

จังหวัดสตูล[แก้]

 1. สุริยา ปันจอร์

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

 1. มั่น พัธโนทัย
 2. พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว
 3. อนุสรา ยังตรง

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

 1. นุกูล ธนิกุล

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

 1. สุวิศว์ เมฆเสรีกุล

จังหวัดสระแก้ว[แก้]

 1. ขวัญเรือน เทียนทอง
 2. วิทยา เทียนทอง

จังหวัดสระบุรี[แก้]

 1. สัญญา บุญ-หลง
 2. องอาจ วงษ์ประยูร

จังหวัดสิงห์บุรี[แก้]

 1. วิชัย เทียนถาวร

จังหวัดสุโขทัย[แก้]

 1. พยุง จิตรธร
 2. อารยะ ชุมดวง

จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

 1. พันตำรวจเอก ปรีดี เจริญศิลป์
 2. พลตำรวจตรี สมศักดิ์ รักซ้อน
 3. ประสิทธิ์ โพธสุธน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี[แก้]

 1. ประวิช นิลวัชรมณี
 2. พลตำรวจตรี ภูวดล กระแสอินทร์
 3. พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

 1. กนกกาญจน์ ควรหา
 2. ยรรยง ร่วมพัฒนา
 3. อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
 4. เกษมศักดิ์ แสนโภชน์

จังหวัดหนองคาย[แก้]

 1. พิทักษ์ ศรีตะบุตร
 2. พล.ต.ต. ขจร สัยวัตร์
 3. น.พ. มารุต มัสยวาณิช

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

 1. อนงค์วิชญา สาริบุตร
 2. จุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร

จังหวัดอ่างทอง[แก้]

 1. เพทาย ออประเสริฐ

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

ไม่มีสมาชิกเนื่องจากกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

 1. อนันต์ ศรีพันธุ์
 2. พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์
 3. ชัยพร รัตนนาคะ
 4. อรุณี ชำนาญศิลป์
 5. โชคสมาน สีลาวงษ์

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

 1. พีระศักดิ์ พอจิต

จังหวัดอุทัยธานี[แก้]

 1. ไพโรจน์ ทุ่งทอง

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

 1. เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 2. นิทรา เทียมสุวรรณ
 3. เรืองยศ โภคกุลกานนท์
 4. ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
 5. กานต์ กัลป์ตินันท์


จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 200 คน จำนวนผู้สมัคร 1,477 คน

 1. สมาชิกวุฒิสภาไทยชุดที่ 9