สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ประธานวุฒิสภา
รักษาการ
ดำรงตำแหน่ง
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(0 ปี 15 วัน)
ก่อนหน้า นิคม ไวยรัชพานิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2496 (65 ปี)
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส อรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560[1] เป็นอดีตรักษาการประธานวุฒิสภา อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย

ประวัติ[แก้]

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2496 จบการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดประถมทวีธาภิเษก ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา[2]

การทำงาน[แก้]

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายไชยรพี เคยเป็นอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ และเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งเป็นกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหาจากภาควิชาการ และเป็นประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 แทนนายนิคม ไวยรัชพานิช ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555[3] ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานวุฒิสภา แต่วุฒิสภาถูกยุบตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสียก่อน

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เขาได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)[6]

Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/37.PDF
  2. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)
  4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ก่อนหน้า สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ถัดไป
นิคม ไวยรัชพานิช 2leftarrow.png Seal of the National Assembly of Thailand.png
รักษาการประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา
รักษาการประธานวุฒิสภา

(21 มีนาคม พ.ศ. 255724 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช ใช้อำนาจแทน
นิคม ไวยรัชพานิช 2leftarrow.png Seal of the National Assembly of Thailand.png
รักษาการประธานวุฒิสภา
(21 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช ใช้อำนาจแทน


แหล่งข้อมูล[แก้]