วุฒิสภาไทย ชุดที่ 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิสภาไทย ชุดที่ 6
ชุดที่ 5 ชุดที่ 7
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภา
วาระ22 มีนาคม 2535 – 21 มีนาคม 2539
การเลือกตั้งการสรรหา
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีอานันท์
คณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีอานันท์ 2
คณะรัฐมนตรีชวน
คณะรัฐมนตรีบรรหาร
วุฒิสภา
สมาชิก270
ประธานมีชัย ฤชุพันธุ์
รองประธานคนที่ 1อาษา เมฆสวรรค์
รองประธานคนที่ 2วิชิต บุณยะวัฒน์

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 6 วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 270 คนโดยได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 [1] ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2535 (มาตรา 217) ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ [2] สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538[3]

รายนามสมาชิกวุฒิสภา[แก้]

ชุดแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535[แก้]

 1. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
 2. พลตรี กมล สาคุณ (ถึงแก่กรรมเมื่อ 2 ก.ย. 2535)
 3. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
 4. นายกฤตย์ รัตนรักษ์ (ลาออกเมื่อ 29 พ.ค. 2535 แต่งตั้ง คุณหญิงพัชรี รัตตกุล (ว่องไพฑูรย์) เมื่อ 16 มิ.ย. 2535)
 5. พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์
 6. พลโท กิตติ รัตนฉายา
 7. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล (ลาออกเมื่อ 4 พ.ค. 2538)
 8. นายเกษม ณรงค์เดช
 9. พลอากาศเอก เกษม ทวีวัฒน์
 10. พลเรือโท เกษมศักดิ์ พรหมบุตร
 11. พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์
 12. พลอากาศโท เกียรติศักดิ์ เทพกุญชร
 13. นายโกเมน ภัทรภิรมย์
 14. นายโกวิท วรพิพัฒน์
 15. นายโกวิท สุรัสวดี
 16. พลเอก ขจร รามัญวงศ์
 17. นายขุนทอง เที่ยงตรง
 18. พันตรี คล้าย นวพันธ์
 19. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 20. พลอากาศเอก จรรยา สุคนธทรัพย์
 21. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
 22. นายจรัส สุวรรณเวลา
 23. พลเอก จรินทร์ สว่างวรรณ
 24. พลเอก จรูญ พูนสนอง
 25. นายจัตวา กลิ่มสุนทร
 26. พลเอก จำแลง อุชุโกมล
 27. นายจิรายุทธ์ วสุรัตน์
 28. พลเรือตรี จุมพล หงส์ทอง
 29. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
 30. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
 31. พลอากาศเอก เฉลย วรินทราคม
 32. พลเรือโท ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
 33. พลเอก ชัชชม กันหลง
 34. นายชัชวาล อภิบาลศรี
 35. พลโท ชัยณรงค์ หนุนภักดี
 36. พลโท ชัยวุฒิ ศรีมาศ
 37. พลเอก ชาญ หาญยทธุ
 38. นายชาติเชื้อ กรรณสูต
 39. พลตรี ชำนาญ พาสุนันท์
 40. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
 41. พลโท เชษฐา ฐานะจาโร
 42. พลเอก เชิดชาย ธีรัทธานนท์
 43. พลเรือเอก เชี่ยว โรจนชลา
 44. พลเรือตรี โชคชัย พลชัย
 45. นายโชคชัย อักษรนนท์
 46. พลอากาศเอก ดนัย โมรินทร์
 47. พลอากาศตรี ดุษฎี ประพัฒน์ทอง
 48. นายดุสิต ศิริวรรณ
 49. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล
 50. พลโท ถวัลย์ แสวงพรรค์
 51. พลอากาศโท ถาวร เกิดสินธุ์
 52. พลเอก ถาวร รัตนาวะดี
 53. พลตรี เถกิง มุ่งธัญญา
 54. พลเรือเอก ทรงสิทธิ กิตติพีรชล
 55. นายทวี หนุนภักดี
 56. พลตรี ทวีศักดิ์ หนุนภักดี
 57. พลเอก ทวีสิทธิ์ สร้างสมวงษ์
 58. พลโท ทศพร ทรงสุวรรณ
 59. นางสาวทัศนา บุญทอง
 60. ศาสตราจารย์​ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
 61. นายธนินท์ เจียรวนนท์
 62. นายธรรมนญู ลัดพลี (ลาออกเมื่อ 17 ธ.ค. 2537 แต่งตั้ง นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ เมื่อ 1 ม.ค. 2538)
 63. พลเรือเอก ธวัชชัย โกศลนาวิน
 64. นายธวัชชัย ยงกิตติกลุ
 65. พลอากาศตรี ธานินทร์ ฟุ้งขจร
 66. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (ลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 2535 แต่งตั้ง คุณหญิงจินตนา ยศสุนทรเมื่อ 19 พ.ย. 2536)
 67. พลอากาศตรี ธำรง เจริญรัชต์
 68. พลตรี ธิติพงษ์ เจนนุวัตร
 69. พลอากาศโท ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
 70. พลเอก เธียร ชนไมตรี
 71. พลเรือโท นคร พิบูลย์สวัสดิ์
 72. พลโท นพ พิณสายแก้ว (ลาออกเมื่อ 16 ธ.ค. 2537 แต่งตั้ง นายอรรถสิทธ์ เวชชาชีวะ เมื่อ 1 ม.ค. 2538)
 73. นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ลาออกเมื่อ 11 มิ.ย. 2535 แต่งตั้ง นายวิวัฒน์ มุ่งการดี เมื่อ 17 มี.ค. 2536)
 74. คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์
 75. คุณหญิงนิรมล สุริยสัตย์
 76. นายบดี จุณณานนท์
 77. พลเอก บรรจบ บุนนาค
 78. พลตำรวจเอก บุญชู วังกานนท์ ลาออกเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๓๘
 79. พลตรี บุญรอด สมทัศน์
 80. นายบูรพา อัตถากร
 81. พลโท ประจวบ แสงทวีป
 82. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
 83. พลเรือเอก ประชุม เครือวัลย์
 84. พลอากาศเอก ประชุม ฉายศิริ
 85. พลอากาศโท ประเชิน บุนนาค
 86. พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ (ลาออกเมื่อ 1 ก.พ. 2538 แต่งตั้ง นายพินิต อารยะศิริ เมื่อ 9 ก.พ. 2538)
 87. พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
 88. พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
 89. พลอากาศโท ประวิช พจนประพันธ์
 90. พลเรือโท ประวิทย์ ปาลศรี
 91. พลเรือเอก ประวิทย ์ ศิวรักษ์
 92. นายประสงค์ โฆษิตานนท์
 93. นายประสพ รัตนากร
 94. พลเรือตรี ประสาน จันทรัศมี
 95. นายประเสริฐ บุญศรี
 96. พลตรี ประเสริฐ พรรคเจริญ
 97. พลเอก ประเสริฐ สารฤทธิ์
 98. พลอากาศเอก ประหยัด ดิษยะศริน
 99. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
 100. พลโท ปรีชา โรจนเสน
 101. พลเรือโท ปรีชา สงวนเชื้อ
 102. พลเรือเอก ปรีดา การสุทธิ์
 103. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล (ลาออกเมื่อ 11 ต.ค. 2536 แต่งตั้ง คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เมื่อ 1 ม.ค. 2538)
 104. นายปัจจัย บุนนาค
 105. นายปิยะ ภิรมย์ภักดี (ลาออกเมื่อ 29 เม.ย. 2536 แต่งตั้ง นายอูมาร์ ตอยิบ เมื่อ 19 พ.ย. 2536)
 106. นายเผ่าเทพ อุปการนิติเกษตร
 107. พลโท แผ้ว แผ้วพิษากุล
 108. นายพชร ยุติธรรมดำรง
 109. พลตรีพนม จีนะวิจารณะ
 110. พลอากาศเอก พนม ถรีสวาที
 111. พลโท พบสุข สุธรานันท์
 112. พลเรือโท พยุง ผดุงนาวิน
 113. นายพรเทพ พรประภา
 114. นายพากเพียร วิริยะพันธ์
 115. นายพานิชย์ เจริญเผ่า
 116. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 117. พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ (ลาออกเมื่อ 12 ก.ค. 2536 แต่งตั้ง นายพีระพงศ์ อิศรภักดี เมื่อ 1 ต.ค. 2537)
 118. นายพิชัย วาศนาส่ง
 119. พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์
 120. นายพิสิฏฐ ภักเกษม
 121. นายพูนศักดิ์ วรรณพงษ์
 122. นายเพรา นิวาตวงศ์
 123. นายไพจิตร ปวะบุตร
 124. นายไพบูลย์ ช่างเรียน
 125. นายไพบูลย์ ลิมปพยอม
 126. พลเอก ไพบูลย์ ห้องสินหลาก
 127. พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์
 128. นายไพรสันต์ จิตรประเสริฐสุข
 129. พลโท ไพโรจน์ จันทร์อุไร
 130. นายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์
 131. นายไพโรจน์ ล่ำซำ
 132. พลเรือโท ไพโรจน์ สันติเวชชกุล
 133. นายไพศาล กุมาลย์วิสัย
 134. นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
 135. พลโท มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
 136. นายมนัส นิยมทรัพย์มณี
 137. นายมหิดล จันทรางกูร
 138. พลเรือโท มาตรา อำไพพัสตร์
 139. คุณหญิงมาลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 140. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
 141. นายยงยุทธ ตันพิริยะกุล
 142. พลโท ยิ่งยส โชติพิมาย
 143. นายยุทธ กิ่งเกตุ
 144. พลโท ยุทธนา คำดี
 145. พลโท ยุทธพันธุ์ มกรมณี
 146. พลอากาศตรี รังสรรค์ ทีขะระ
 147. นายรุ่งธรรม ลัดพลี
 148. คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 149. พลโท เลิศ พึ่งพักตร์
 150. พลโท วชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา
 151. พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี (ลาออกเมื่อ 1 ธ.ค. 2537 แต่งตั้ง นายชำนาญ ณ สงขลา เมื่อ 1 ม.ค. 2538)
 152. ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ
 153. นายวัฒนา รัตนวิจิตร
 154. พลโท วัฒนา สรรพานิช
 155. พลเอก วันชัย เรืองตระกูล
 156. พลโท วัลลภ จิตตฤกษ์
 157. พลเอก วิจิตร สุขมาก
 158. นายวิจิตร สุพินิจ
 159. ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ วิชัย โถสุวรรณจินดา
 160. พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์
 161. นายวิชุ ตัณฑศิริ
 162. พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช
 163. พลเรือโท วิญญาณ สันติวิสัฎฐ์
 164. นายวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ
 165. พลเรือโท วินัย นัยนานนท์
 166. นายวินัย สะมะอุน
 167. พลตรี วินิจ กระจ่างสนธิ์
 168. พลเอก วิมล วงศ์วานิช
 169. นายวิระ รมยะรูป
 170. พลอากาศตรี วิรัช วิวัฒน์กุล
 171. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
 172. นายวิโรจน์ นวลแข
 173. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ (ลาออกเมื่อ 24 พ.ค. 2538)
 174. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท
 175. นายวิโรจน์ อมตกุลชัย
 176. นายวิลาศ สิงหวิสัย
 177. พลเอก วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์
 178. ศาตราจารย์วิษณุ เครืองาม
 179. นายวีกิจ วีรานุวัตติ์
 180. นางวีณา เชิดบุญชาติ
 181. นายวีรพงษ์ รามางกูร
 182. พลอากาศเอก วีระ กิจจาทร
 183. นายวีระ ปิตรชาติ
 184. พลอากาศโท วีระพงษ์ สิงหเสนี
 185. นายศักดิ์ประยูร ดีมา
 186. พลเอก ศัลย์ ศรีเพ็ญ
 187. นายศิริชัย บูลกุล
 188. พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
 189. พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
 190. นายศุภชัย พานิชภักดิ์ (ลาออกเมื่อ 12 ม.ค. 2536 แต่งตั้ง ร้อยตำรวจโท ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เมื่อ 19 พ.ย. 2536)
 191. พลโท สกัณห์ สถิตยุทธการ
 192. นายสถาพร กวิตานนท์
 193. พลเรือตรี สนิท การุณยวนิช
 194. พลตำรวจโท สมควร หริกุล
 195. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ (ลาออกเมื่อ 4 ส.ค. 2535 แต่งตั้ง นายบัณฑิต ศิริพันธุ์ เมื่อ 17 มี.ค. 2536)
 196. นายสมชัย วุฑฒิปรีชา
 197. พลเรือโท สมนึก เทพวัลย์
 198. พลเรือเอก สมนึก รักซ้อน
 199. พลเรือโท สมพงษ์ ศริหงษ์
 200. พลตรี สมพันธ์ บุญกังวาล
 201. นายสมภพ โหตระกิตย์
 202. พลโท สมโภชน์ สุนทรมณี
 203. พลอากาศเอก สมศักดิ์ กุศลาศัย
 204. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
 205. พลอากาศโท สมศักดิ์ เวสุวรรณ์
 206. พลตรี สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ
 207. พลตรี สมหมาย วิชาวรณ์
 208. นายสรรเสริญ ไกรจิตติ
 209. นายสรรเสริญ อุทัยเฉลิม
 210. นายสรวง อักษรานุเคราะห์
 211. นายสราวุธ วัชรพล
 212. พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
 213. พลอากาศเอก สอาด กังวล
 214. พลเรือเอก สันติภาพ หมู่มิ่ง (ถึงแก่กรรมเมื่อ 1 มี.ค. 2537 แต่งตั้ง นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา เมื่อ 1 ม.ค. 2538)
 215. พลโท สัมพันธ์ บุญญานันต์
 216. พลอากาศเอก สามารถ โสดสถิตย์
 217. พลโท สำเภา ชูศรี
 218. พลเรือตรี สำราญ อ่ำสำอางค์
 219. พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
 220. นายสิโรตม์ ปัญญานุวัฒน์
 221. นายสุขวิช รังสิตพล (ลาออกเมื่อ 15 มิ.ย. 2536 แต่งตั้ง นายอารีย์ วงศ์อารยะ เมื่อ 1 ต.ค. 2537)
 222. พลเอก สุจินดา คราประยูร (ลาออกเมื่อ 27 เม.ย. 2535 แต่งตั้ง พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เมื่อ ๒ พ.ค. 2535 และ ลาออกเมื่อ 16 ธ.ค. 2537 แต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้านเมื่อ 1 ม.ค. 2538)
 223. นายสุชน ชาลีเครือ
 224. นายสุชาติ หอวัฒนกุล
 225. นายสุทธิ เพ็งปาน
 226. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 227. พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์
 228. พลเอก สุเทพ สีวะรา
 229. นายสุธี สิงห์เสน่ห์
 230. พลเรือเอก สุนทร กระเทศ
 231. นายสุพัตร ลิปตวัฒน์
 232. พลอากาศเอก สุรพัฒก์ จบกลศึก
 233. พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์
 234. พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์
 235. พลเรือโท สุรัตน์ รัตนพฤกษ์
 236. พลเรือเอก สุรินทร์ ทองเจริญ
 237. คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต
 238. พลเรือโท สุวรรณ ควรจริต
 239. นายสุวรรณ จันทร์สม
 240. พลอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์
 241. นายสุวิช ฟูตระกูล (ลาออกเมื่อ 6 ส.ค. 2535 แต่งตั้ง พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช เมื่อ 19 พ.ย. 2536)
 242. พลตรี สุวินัย บริบูรณ์นางกูล
 243. พลอากาศเอก เสริมยทธุ บุญศิริยะ
 244. พลตรี หอม โห้ลำยอง
 245. พลเรือเอก หัน สกุลพานิช
 246. พลตำรวจเอก องอาจ ผุดผาด
 247. พลโท อดิศร ศุภสมุทร
 248. พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ
 249. นายอนันต์ กาญจนพาสน์
 250. นายอนันต์ อนันตกูล
 251. นายอนุวัตร ลิ้มสุวรรณ
 252. นายอนุศักดิ์ บุญยะประณัย
 253. พลอากาศตรี อมฤต จารยะพันธุ์
 254. พลอากาศตรี อัครชัย สกุลรัตนะ
 255. นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ
 256. นายอาซิส เบ็ญหาวัน (ลาออกเมื่อ 1 มิ.ย. 2536 แต่งตั้ง พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ เมื่อ 1 ต.ค. 2537)
 257. พลโท อานุภาพ ทรงสุนทร
 258. พลเอก อารียะ อุโฆษกิจ
 259. นายอาษา เมฆสวรรค์
 260. นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์
 261. พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
 262. นายอุกฤษ มงคลนาวิน (ลาออกเมื่อ 26 พ.ค. 2535 แต่งตั้ง นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ เมื่อ 27 พ.ค. 2535)
 263. พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์
 264. พลตรี อุดม เหมวิจตริ
 265. นายอุทัย สุดสุข
 266. พลเรือโท อุฬาร มงคลนาวิน
 267. นายเอกชัย เอกหาญกมล
 268. พลอากาศตรี เอนก สุวรรณบุบผา
 269. พลเอก เอื้อม มโนรัตน์
 270. นายโอสถ โกศิน (ลาออกเมื่อ 1 มิ.ย. 2535 แต่งตั้ง พลโท อายุพูล กรรณสูต เมื่อ 2 มิ.ย. 2535)

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 26 หน้า 1 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 2. วุฒิสภาไทย ชุดที่ 6 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 6 พ.ศ. 2535
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘