คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of  Technology, UdonThani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ แยกออกมาจากคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน) เมื่อปีพ.ศ. 2548 จัดเป็นคณะลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Faculty of Technology,
UdonThani Rajabhat University
คติพจน์เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ
บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สถาปนา1 มีนาคม พ.ศ. 2548
คณบดีดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
ที่อยู่
วารสารจดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี มร.อด.
สี  สีแดง
มาสคอต
ล้อเกียร์ ฟันเฟือง
เว็บไซต์www.technology.udru.ac.th

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่งแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

 สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

คือ ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีชื่อ คณะเทคโนโลยี อยู่ด้านล่างตรา ซึ่งมีรูปเป็นวงล้อเกียร์ ฟันเฟือง เพื่อสื่อถึงการขับเคลื่อนนักศึกษาและบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ

 • สีประจำคณะ

  สีแดง

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[1]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี ระดับปริญญาโท
กลุ่มวิชาเกษตรกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาคหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาอาหารและบริการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
-
กลุ่มวิชาวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์) (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)
- -

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.สุทธิพงศ์  เปรื่องค้า ปัจจุบัน [2]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-27. สืบค้นเมื่อ 2017-04-11.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-10-21. สืบค้นเมื่อ 2017-05-21.