วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สถาปนา(วิทยาเขตศรีวิชัย) 6 กันยายน พ.ศ. 2538
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
ที่อยู่
99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สีสีโอรส
เว็บไซต์http://cim.rmutsv.ac.th
เดิมคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เดิมคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2538 [1] เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาเขตสงขลา และย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2544 และขยายการจัดการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี

ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัย ถูกจัดให้รวมอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้มีประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการขึ้นแทนวิทยาเขตศรีวิชัย [3]

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เปิดทำการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา บริหารธุรกิจ และศึกษาทั่วไป

อ้างอิง[แก้]