รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
Flag of Thailand.svg
ตรากระทรวงการคลัง.png
ตราราชการของกระทรวงการคลัง
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2557
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผ่านทาง นายกรัฐมนตรี
วาระ ไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระยามไหสวรรค์ (กวย สมบัติศิริ)
สถาปนา พ.ศ. 2478
เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง
 1. พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) - (1 สิงหาคม 2478 - 9 สิงหาคม 2480)
 2. หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์) - (13 เมษายน 2482 - 7 มีนาคม 2485)
 3. นาวาอากาศเอก เทียน เก่งระดมยิง (กาจ เก่งระดมยิง) - (10 มีนาคม 2485 - 20 ตุลาคม 2486)
 4. นายวนิช ปานะนนท์ - (30 ตุลาคม 2486 - 1 กุมภาพันธ์ 2487)
 5. นายเล้ง ศรีสมวงศ์ - (2 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488)
 6. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ - (19 มีนาคม 2488 - 31 สิงหาคม 2488)
 7. นายวิจิตร ลุลิตานนท์ - (24 มีนาคม 2489 - 11 มิถุนายน 2489, 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489)
 8. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ - (25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494, 31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500, 8 เมษายน 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
 9. นายวรการบัญชา - (25 มิถุนายน 2492 - 1 มีนาคม 2493)
 10. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี - (11 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495, 28 มีนาคม 2495 - 5 สิงหาคม 2498)
 11. พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ - (10 กุมภาพันธ์ 2497 - 5 สิงหาคม 2498)
 12. พลโท เจียม ญาโนทัย - (23 กันยายน 2500 - 26 ธันวาคม 2500, 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
 13. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม - (9 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514)
 14. นายสมหมาย ฮุนตระกูล - (19 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516)
 15. นายเยื่อ สุสายัณห์ - (16 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517)
 16. นายสนั่น เกตุทัต - (30 พฤษภาคม 2517 - 5 พฤศจิกายน 2517)
 17. นายประมุท บุรณศิริ - (15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518)
 18. นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี - (17 มีนาคม 2518 - 12 มกราคม 2519, 21 เมษายน 2519 - 23 กันยายน 2519, 5 ตุลาคม 2519 - 6 ตุลาคม 2519)
 19. นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ - (8 มกราคม 2519 - 12 มกราคม 2519)
 20. นายฉลอง ปึงตระกูล - (12 พฤศจิกายน 2520 - 21 ธันวาคม 2521)
 21. นายชาญชัย ลี้ถาวร - (24 พฤษภาคม 2522 - 11 กุมภาพันธ์ 2523)
 22. นายสุธี สิงห์เสน่ห์ - (24 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523, 22 มิถุนายน 2525 - 19 มีนาคม 2526, 7 พฤษภาคม 2526 - 5 สิงหาคม 2529)
 23. นายจำรัส จตุรภัทร - (11 กุมภาพันธ์ 2523 - 3 มีนาคม 2523)
 24. นายบรม ตันเถียร - (21 มีนาคม 2523 - 4 มีนาคม 2524)
 25. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล - (11 มีนาคม 2524 - 22 มิถุนายน 2525)
 26. นายอำนวย ยศสุข - (7 พฤษภาคม 2526 - 15 มกราคม 2529)
 27. นายสุบิน ปิ่นขยัน - (15 มกราคม 2529 - 5 สิงหาคม 2529)
 28. นายศุภชัย พานิชภักดิ์ - (11 สิงหาคม 2529 - 3 สิงหาคม 2531)
 29. นายประภัตร โพธสุธน - (11 สิงหาคม 2529 - 3 สิงหาคม 2531, 18 กรกฎาคม 2538 - 24 พฤศจิกายน 2539)
 30. นายสุชน ชามพูนท - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533, 14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
 31. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533)
 32. นายชวลิต ธนะชานันท์ - (14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
 33. นายวีรพงษ์ รามางกูร - (6 มีนาคม 2534 - 22 มีนาคม 2535)
 34. นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ - (17 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535)
 35. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี - (29 กันยายน 2535 - 13 ธันวาคม 2537)
 36. นายบุญชู ตรีทอง - (29 กันยายน 2535 - 11 ธันวาคม 2537)
 37. นายอำนวย ปะติเส - (17 ธันวาคม 2537 - 19 พฤษภาคม 2538)
 38. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล - (17 ธันวาคม 2537 - 19 พฤษภาคม 2538, 29 พฤศจิกายน 2539 - 24 ตุลาคม 2540)
 39. นายเนวิน ชิดชอบ - (18 กรกฎาคม 2538 - 23 พฤษภาคม 2539)
 40. นายเสริมศักดิ์ การุญ - (28 พฤษภาคม 2539 - 24 พฤศจิกายน 2539)
 41. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ - (27 กันยายน 2539 - 24 พฤศจิกายน 2539)
 42. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ - (29 พฤศจิกายน 2539 - 24 ตุลาคม 2540)
 43. นายจาตุรนต์ ฉายแสง - (29 พฤศจิกายน 2539 - 8 พฤศจิกายน 2540)
 44. นายสุรศักดิ์ นานานุกูล - (24 ตุลาคม 2540 - 8 พฤศจิกายน 2540)
 45. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ - (24 ตุลาคม 2540 - 8 พฤศจิกายน 2540)
 46. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
 47. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
 48. นายวราเทพ รัตนากร - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 11 มีนาคม 2548, 11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549)
 49. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 กุมภาพันธ์ 2546)
 50. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ - (11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549)
 51. นายสมหมาย ภาษี - (18 พฤศจิกายน 2549 - 13 ธันวาคม 2550)
 52. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551, 20 ธันวาคม 2551 - 9 สิงหาคม 2554)
 53. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
 54. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
 55. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
 56. นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
 57. นายมั่น พัธโนทัย - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
 58. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
 59. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
 60. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย (18 มกราคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557)
 61. นางเบญจา หลุยเจริญ (30 มิถุนายน 2556- 22 พฤษภาคม 2557)
 62. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (18 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน)

ดูเพิ่ม[แก้]