สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก FIBO)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่ออังกฤษInstitute of field robotics
King Mongkut's University of Technology Thonburi
ที่อยู่126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันก่อตั้งพ.ศ. 2546
เว็บไซต์http://fibo.kmutt.ac.th


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฟีโบ้) เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม ตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 เพื่อวิจัยพัฒนาการศึกษาระดับสูงทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ และงานวิจัยทางด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการรับปรึกษาด้านอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ


ต้นแบบหุ่นยนต์สองขาในแล็บฟีโบ้


วัตถุประสงค์ของ ฟีโบ้[แก้]

  1. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มุ่งสู่ความเป็นสากลในด้านวิชาการหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีอัตโนมัติ ให้มีความทัดเทียมกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ
  2. ผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขัน และช่วยลดความเสียเปรียบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  3. ทางสถาบันฯ เป็นองค์กรที่บริการสังคมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิชาการหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ


งานวิจัยและกิจกรรมของฟีโบ้[แก้]

เนื่องจากทางฟีโบ้เป็นองค์กรในภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการให้ความรู้แก่สังคม และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้สามารถนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นฟีโบ้จึงสามารถจัดแบ่งการทำงานขององค์กรออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

งานวิจัยพื้นฐาน 

กลุ่มงานวิจัยพื้นฐานนี้เป็นกลุ่มที่ทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งกลุ่มงานวิจัยประเภทนี้จะเป็นงานวิจัยในระดับแนวหน้าและงานวิจัยระดับสูง โดยกลุ่มงานวิจัยนี้ทำงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ สามารถทำการแข่งขันกับนักวิจัยระดับแนวหน้าของโลกได้ เช่น การวิจัยระบบ Haptic Interface, Intelligent Algorithm, Nonlinear Control System และ Multi-body Dynamic Analysis.

งานวิจัยประยุกต์ 

กลุ่มงานวิจัยประยุกต์เป็นกลุ่มทำวิจัยที่นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้ในการลดปัญหาต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานวิจัยนั้นๆ เช่น การสร้างหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย เพื่อลดอันตรายให้กับมนุษย์และสามารถนำเอาไปใช้ในงานสำรวจได้และการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติเช่น ระบบควบคุมแบบต่างๆมาใช้ในงานอุตสาหกรรม

งานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม 

กลุ่มงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมนี้ เป็นกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นบริการ วิจัยและพัฒนา และให้คำปรึกษาแก่งานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งงานทางด้านอุตสาหกรรมของไทยนี้ยังขาดบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติ และสาขาวิชาการหุ่นยนต์อยู่มาก ซึ่งมีผลกระทบทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างล่าช้า ด้วยเหตุนี้เองทางฟีโบ้ จึงมีกลุ่มงานวิจัยนี้เกิดขึ้น งานวิจัยที่ ฟีโบ้ ได้ให้บริการนั้นมีหลายประเภท เช่น งานอุตสาหกรรมไมโครอิเลคทรอนิกส์ งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานอุตสาหกรรมผลิตของบริโภค และงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติ

งานเพื่อสาธารณะ 

กลุ่มงานเพื่อสาธารณนั้นเป็นงานที่ฟีโบ้ได้มุ่งเน้นที่จะตอบแทนให้กับสังคม ซึ่งฟีโบ้ได้ให้ความสำคัญกับงานเพื่อสาธารณะค่อนข้างมาก เนื่องจากทางฟีโบ้เองได้ตระหนักถึงการพัฒนาทางด้านความรู้และวิชาการของเยาวชนไทย และอีกทั้งการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป งานสาธารณะที่ฟีโบ้ได้ให้บริการ เช่น การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป จนถึงระดับประถมและมัธยม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคิด ประดิษฐ์สร้าง ชิ้นงานที่สามารถทำงานได้จริง ซึ่งจะเป็นการนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามา นำมาใช้กับงานจริงทำให้เกิดการฝึกฝนทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติมากขึ้น และอีกทั้งงานบริการที่ทางฟีโบ้ได้ให้การอบรมแก่บุคคลกรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]