มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
Logo Mahidol.png
คำขวัญ อตฺตานํ อุปมํ กเร
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
ชื่ออังกฤษ

Mahidol University

Kanchanaburi Campus
อักษรย่อ MUKA
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี199 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
วันก่อตั้ง 18 เมษายน พ.ศ. 2541
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
สีประจำคณะ ███ สีแดงอิฐ [1]
เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th
    

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นส่วนงานระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยกฐานะขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผลิตบัณฑิตในหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาบัญชี และสาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • ปรัชญา = เรียนรู้อย่างบูรณาการ ประสานชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน
 • ปณิธาน = Wisdom of the West (ปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันตก)
 • วิสัยทัศน์ = เป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน

วัฒนธรรมองค์กร

M - Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I - Integrity มั่นคงยิ้งในคุณธรรม

D - Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ

O - Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L - Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

K - Kindness เลิศล้ำเมตตา

A - Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว

ประวัติ[แก้]

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี” (ในขณะนั้น) ณ หมู่บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยมหิดลรับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี ในโครงการขยายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดตั้งโครงการจัดตั้งมหาวิทยามหิดล ณ กาญจนบุรี ขึ้นในสังกัดสำนักงานอธิการบดีในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งจากการประสานงานระหว่าง รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ผู้แทนจังหวัดกาญจนบุรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัยมหิดลขยายวิทยาเขตการศึกษาไปที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ เพื่อทำหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบและศึกษา พื่นที่แปลงต่างๆ ที่เหมาะสม โดยได้เสนอพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารวม 3 แห่ง คือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอพนมทวน และอำเภอไทรโยค

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดเสนอไว้ทั้ง 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติให้เลือกพื้นที่บริเวณอำเภอไทรโยค ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอโทรโยค เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ และบางส่วนอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 (กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ) เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอำนวยการขึ้นเป็นจุดแรกของพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นภาพความทรงจำและความภาคภูมิใจ ที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอไทรโยค สภาพเป็นที่ราบสูงและภูเขา เป็นที่ดินจำนวน 58 แปลงเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ นอกจากนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสถานที่สวยงานสำหรับการประชุมและสัมมนา ชาวจังหวัดกาญจนบุรียังได้จัดซึ้อที่ดินติดริมแม่น้ำแควน้อย ในเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม อำเภทโทรโยค จำนวน 24 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา มอบให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 จึงได้ออกประกาศให้มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 สำนักงาน 1 วิทยาเขต 17 คณะ 7 สถาบัน 5 วิทยาลัย 1 หอสมุดฯ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี จึงยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นับตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน [2]

ทำเนียบรองอธิการบดีวิทยาเขตกาญจนบุรี[แก้]

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
รองอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ไชยคำ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคร เหมะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (วาระที่ 1)
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ (รักษาการ) 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ (รักษาการ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (วาระที่ 1)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคร เหมะ 22 ธันวาคมพ.ศ. 2554 (วาระที่ 2)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (วาระที่ 2)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ (รักษาการ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารงาน[แก้]

สำนักวิชาสหวิทยาการ [แก้]

สำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี [แก้]

 • กลุ่มงานการศึกษาและวิชาการ
  • งานการศึกษา
  • งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
  • งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • กลุ่มงานบริหาร
  • งานธุรการสำนักวิชาสหวิทยาการ
  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยทรัพยากรบุคคล
  • หน่วยเลขานุการ
 • กลุ่มวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
  • งานคลังและพัสดุ
  • หน่วยนโยบายและแผน
  • หน่วยหอสมุดและคลังความรู้
 • กลุ่มงานสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  • งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • งานสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หน่วยอาคารที่พักอาศัยและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม

ส่วนงานอื่นๆ [แก้]

 • ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์แรกรับ ฟื้นฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น (Center of Rehabilitation and Quarantine for Alien and Confiscated Animal wildlife) จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์วิจัยประชากรและสังคมกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีดังนี้ [3]

ระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)
  • สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Biology)
  • สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Geoscience)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการ (Management)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาบัญชี (Accounting)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (Environmental Engineering and Disaster Management)

พิพิธภัณฑ์[แก้]

พิพิธภัณฑ์พืช (Her barium) อาจเปรียบเทียบได้กับหอสมุดพรรณไม้ โดยเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ของพืช และส่วนสำคัญที่สุด คือ เป็นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้รักษาสภาพ ซึ่งทำการเก็บเป็นตัวอย่างแห้ง ที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบ

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในสภาพอื่นๆ เช่น ตัวอย่างดอง ภาพถ่าย ภาพวาด ตัวอย่างเนื้อไม้ เปลือกไม้ ซากดึกดำบรรพ์ (fossil) หนังสือ ตำราเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ทั้งทางด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ธรรมชาติวิทยา พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]

 1. [1], เข้าถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 2. ราชกิจจานุเบกษา,การจัดตั้งส่วงานของมหาวิทยาลัยมหิดล, 16 กันยายน พ.ศ. 2552
 3. หลักสูตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]