สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Logo MFU.png
ชื่ออังกฤษSchool of Dentistry, Mae Fah Luang University
ที่อยู่365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง22 มีนาคม พ.ศ. 2555
คณบดีอ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์[1]
วารสารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สีประจำคณะ     สีม่วงเข้ม
เว็บไซต์https://dentistry.mfu.ac.th/dentistry-home.html

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Dentistry, Mae Fah Luang University) จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนองพระราชปณิธาน “ให้ปวงประชามีฟันดี”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีปณิธานที่จะ ผลิตทันตแพทย์มีจิตอาสา มีความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ ให้ปวงประชามีฟันดี” ภายใต้พันธกิจของสำนักวิชาที่กำหนดไว้ ดังนี้ “การจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้บริการทางการ ทันตกรรมและบริการทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม” โดยมุ่งหวังที่จะผลิตทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีสำนักวิชาที่พร้อมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มีอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารปรีคลินิค และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตวิชาชีพทันตแพทย์ อีกทั้งมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้บริการคลินิกทันตกรรมทางด้านการตรวจ บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านทันตสุขภาพของประชาชน [2]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์แต่แรกเริ่มเพื่อผลิตทันตแพทย์แนวใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมถึง การประสานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยโดยประสานเป็นเครือข่ายระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายใช้ ตลอดจนภาคเอกชน และมีระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยสอนในลักษณะสองภาษา (Bilingual) แผนอนาคตจัดตั้งคลินิกต้นแบบหรือศูนย์ทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน พร้อมรองรับการเปิดให้บริการสุขภาพของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ด้วยมาตรฐานการผลิตทันตแพทย์ในระดับสากล โดยจะผลิตทันตแพทย์ที่มีจิตใจรักชุมชน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปลายปี 2560 ทางมหาวิทยาลัยได้เปิด “คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์” ซึ่งในปัจจุบันคลินิกทันตกรรมได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ซึ่งคลินิกแห่งนี้เป็นทั้งสถานฝึกอบรม วิจัย และปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข  นอกจากนี้คลินิกทันตกรรมยังเปิดให้บริการแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ ทำการตรวจรักษา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ โดยมีแนวคิดใหม่คือ ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ให้การรักษาแบบองค์รวม ด้วยค่าบริการแบบเป็นมิตร [3]

หน่วยงาน/หลักสูตร[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2556 - 2557
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2557 - 2559
3. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี[แก้]

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 มีมติให้เห็นชอบโครงการทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ซึ่งมีปัญหาทางสุขภาพฟันและโรคในช่องปาก และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อโครงการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินการโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเก้าฯ พระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า "โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี เป็นหน่วยงานหนึ่งของ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเจตนารมณ์ ความตั้งใจ และความร่วมมือ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ซึ่งพระองค์มีพระราชปณิธารช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ทุรกันดารไม่สามารถเข้ารับถึงการบริการทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี โดยทีมทันตแพทย์อาสา และบุคลากรอาสาจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทั้งโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บริการในการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอม ตลอดจนรักษาโรคต่าง ๆ ในช่องปาก ให้ความรู้ด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ซึ่งมีปัญหาทางทันตสาธารณสุขโดยในระยะแรกได้กำหนดขอบเขตในพื้นที่ไว้เฉพาะเขตจังหวัดเชียงราย [4]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]