สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Logo MFU.png
ชื่ออังกฤษSchool of Dentistry, Mae Fah Luang University
ที่อยู่365 หมู่ 12 ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง22 มีนาคม พ.ศ. 2555
(8 ปี 19 วัน)
คณบดีอ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์[1]
วารสารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สีประจำคณะ     สีม่วงเข้ม
เว็บไซต์สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Dentistry, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนองพระราชปณิธาน “ให้ปวงประชามีฟันดี”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตทันตแพทย์ที่มีจิตอาสา มีความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ให้ปวงประชามีฟันดี” ภายใต้พันธกิจของสำนักวิชาที่กำหนดไว้ ดังนี้ “การจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้บริการทางการ ทันตกรรม และบริการทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม” โดยมุ่งหวังที่จะผลิตทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีสำนักวิชาที่พร้อมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ และสาธารณสุข คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มีอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารปรีคลินิค และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตวิชาชีพทันตแพทย์ อีกทั้งมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้บริการคลินิกทันตกรรมทางด้านการตรวจ บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกันปัญหาด้านทันตสุขภาพของประชาชน [2]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์แต่แรกเริ่มเพื่อผลิตทันตแพทย์แนวใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมถึง การประสานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยโดยประสานเป็นเครือข่ายระหว่างฝ่ายผลิต และฝ่ายใช้ ตลอดจนภาคเอกชน และมีระบบการศึกษา และการเรียนรู้โดยสอนในลักษณะสองภาษา (Bilingual) แผนอนาคตจัดตั้งคลินิกต้นแบบหรือศูนย์ทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน พร้อมรองรับการเปิดให้บริการสุขภาพของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ด้วยมาตรฐานการผลิตทันตแพทย์ในระดับสากล โดยจะผลิตทันตแพทย์ที่มีจิตใจรักชุมชนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปลายปี 2560 ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิด “คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งในปัจจุบันคลินิกทันตกรรมได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ซึ่งคลินิกแห่งนี้เป็นทั้งสถานฝึกอบรม วิจัย และปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข  นอกจากนี้คลินิกทันตกรรมยังเปิดให้บริการแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ ทำการตรวจรักษา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ โดยมีแนวคิดใหม่คือ ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ให้การรักษาแบบองค์รวม ด้วยค่าบริการแบบเป็นมิตร [3]

หน่วยงาน/หลักสูตร[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2556 - 2557
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2557 - 2559
3. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี[แก้]

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 มีมติให้เห็นชอบโครงการทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ซึ่งมีปัญหาทางสุขภาพฟันและโรคในช่องปาก และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อโครงการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินการโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเก้าฯ พระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า "โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี เป็นหน่วยงานหนึ่งของ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเจตนารมณ์ ความตั้งใจ และความร่วมมือ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ซึ่งพระองค์มีพระราชปณิธารช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ทุรกันดารไม่สามารถเข้ารับถึงการบริการทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี โดยทีมทันตแพทย์อาสา และบุคลากรอาสาจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทั้งโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บริการในการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอม ตลอดจนรักษาโรคต่าง ๆ ในช่องปาก ให้ความรู้ด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ซึ่งมีปัญหาทางทันตสาธารณสุขโดยในระยะแรกได้กำหนดขอบเขตในพื้นที่ไว้เฉพาะเขตจังหวัดเชียงราย [4]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]