สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Dentistry, Mae Fah Luang University
คติพจน์"เป็นสถาบันทางทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2555
(12 ปี 63 วัน)
คณบดีผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ[1]
ที่อยู่
สี  สีม่วง
สถานปฏิบัติคลินิกทันตกรรม
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Dentistry, Mae Fah Luang University) จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 12 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนองพระราชปณิธาน “ให้ปวงประชามีฟันดี”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์แต่แรกเริ่มเพื่อผลิตทันตแพทย์แนวใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมถึง การประสานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยโดยประสานเป็นเครือข่ายระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายใช้ ตลอดจนภาคเอกชน และมีระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยสอนในลักษณะสองภาษา (Bilingual) แผนอนาคตจัดตั้งคลินิกต้นแบบหรือศูนย์ทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน พร้อมรองรับการเปิดให้บริการสุขภาพของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ด้วยมาตรฐานการผลิตทันตแพทย์ในระดับสากล โดยจะผลิตทันตแพทย์ท่มีจิตใจรักชุมชน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตั้งแต่ปลายปี 2560 ทางสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิด “คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งในปัจจุบันคลินิกทันตกรรมได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ซึ่งคลินิกแห่งนี้เป็นทั้งสถานฝึกอบรม วิจัย และปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข  นอกจากนี้คลินิกทันตกรรมยังเปิดให้บริการแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ ทำการตรวจรักษา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ โดยมีแนวคิดใหม่คือ ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ให้การรักษาแบบองค์รวม ด้วยค่าบริการแบบเป็นมิตร[2]

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร
  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต (ทพ.บ.)
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี[แก้]

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 มีมติให้ความเห็นชอบโครงการทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ซึ่งมีปัญหาสุขภาพฟันและโรคในช่องปาก และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อโครงการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า "โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเจตนารมณ์ ความตั้งใจ และความร่วมมือ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ซึ่งพระองค์มีพระราชปณิธานช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ทุรกันดารไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก[3]

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2556 - 2557
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2557 - 2559
3. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ พ.ศ. 2559 - 2563
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[แก้]

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นแหล่งทำการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ในชั้นคลินิก และเพื่อให้การรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป โดยตั้งอยู่ทางบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ้างอิง[แก้]

  1. รายนามผู้บริหารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สีบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2563
  3. โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]