ข้ามไปเนื้อหา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Mae Fah Luang University Hospital, Chiang Rai
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง6 ธันวาคม พ.ศ. 2550
(16 ปี 193 วัน)
สังกัดสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำนวยการดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
เว็บไซต์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฟซบุ๊กโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (อังกฤษ: Mae Fah Luang University Hospital, Chiang Rai) เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาล โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้นประมาณ 204 ล้านบาท ประกอบด้วยอาอาร 2 หลัง คือ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งใช้เป็นอาคารหอผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในระบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วย 136 เตียง[1]

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังยิ่งว่า อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งนี้ จะเป็นโรงพยาบาลที่อำนวยประโยชน์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติและประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถอำนวยประโยชน์ด้านการรักษาแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง[2]

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมติจัดตั้ง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และต่อมาได้ปรับปรุงรูปแบบเดิมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการที่พัฒนาขึ้นให้เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแพทย์แบบบูรณาการ ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเน้นการรักษาแพทย์แผนแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบผสมผสาน ให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัดแบบองค์รวม คลินิกผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) ของนักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[3]

นอกจากภารกิจในการให้บริการผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย-จีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังมีส่วนสำคัญช่วยสนับสนุนสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในงานวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งการสอน การวิจัย และเป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ทางเลือกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ[ลิงก์เสีย] สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2563
  2. อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2563
  3. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล.เปิดตัวสำนักวิชาที่ 15 ‘การแพทย์บูรณาการ’ สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]