ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Agro-Industry,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อAI / MFU.
คติพจน์"เป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ"
สถาปนา9 มีนาคม พ.ศ. 2542
(24 ปี 138 วัน)
คณบดีรศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
ที่อยู่
เพลงอุตสาหกรรมเกษตรแม่ฟ้าหลวง
สี  สีชมพู
เว็บไซต์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตร ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ

[แก้]

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อเดิมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเติบโตขึ้น มีการเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยนำพาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ วิวัฒนาการการเปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชา และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง [1]

หลักสูตร

[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทำเนียบคณบดี

[แก้]

คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ยุทธนา  สมิตะสิริ (รักษาการ) พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด  เทศประทีป (รักษาการ) พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2545
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา  รุจนะไกรกานต์ (รักษาการ) พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  ภูมิภมร พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา  สอาดสุด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา  นราดิศร (รักษาการ) พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ (รักษาการ) พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2562
8. รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. http://agroindustry.mfu.ac.th/th/about/historical-timeline/

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]