วิศวกรรมการผลิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิศวกรรมการผลิต (อังกฤษ: production engineering) เป็นสาขาหนึ่งทาง วิศวกรรมศาสตร์ ที่ประยุกต์ความรู้ทาง วิศวกรรม เทคนิคทางสถิติ และความรู้ทางการจัดการ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการกับปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา ให้ได้ การผลิต ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลด้วยความประหยัดคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทย เปิดสอนหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา