อินโดเนซียารายา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อินโดเนเซีย รายา)
อินโดเนซียารายา
คำแปล: อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่
Indonesia Raya
ต้นฉบับของเพลงอินโดเนซียารายา ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ภาษาจีนรายสัปดาห์ "ซินโป" ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471
ชื่ออื่นIndonesia Raja (สะกดแบบเก่า)
ทำนองวาเก รูดอล์ฟ ซูปรัตมัน, พ.ศ. 2471
รับไปใช้พ.ศ. 2488
ตัวอย่างเสียง
อินโดเนซียารายา (บรรเลง)

อินโดเนซียารายา (อินโดนีเซีย: สะกดอย่างเก่า: "Indonesia Raja"; สะกดอย่างปัจจุบัน: "Indonesia Raya", แปลว่า อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่) เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประพันธ์โดยวาเก รูดอล์ฟ ซูปรัตมัน ซึ่งได้นำเสนอครั้งแรกในงานสันนิบาตยุวชนแห่งชาติครั้งที่ 2 ที่เมืองปัตตาเวีย (ปัจจุบันคือจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) เพื่อใช้เป็นเพลงประจำพรรคชาตินิยมอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นขบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ ต่อมาเมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) เพลงนี้จึงได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติอินโดนีเซียสืบมาจนถึงทุกวันนี้

ภายหลังคีตกวีชื่อ โจเซฟ เคลเบอร์ ได้เรียบเรียงดนตรีเพลงนี้ใหม่ สำหรับใช้บรรเลงด้วยวงดนตรีฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา เมื่อ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องดั้งเดิม[แก้]

อินโดเนซียารายา
เนื้อร้องต้นฉบับ พ.ศ. 2471 เนื้อร้องฉบับแก้ไข พ.ศ. 2501 เนื้อร้องฉบับปัจจุบัน
บทที่1

Indonesia, tanah airkoe,
Tanah toempah darahkoe,
Disanalah akoe berdiri,
Mendjaga Pandoe Iboekoe.

Indonesia kebangsaankoe,
Kebangsaan tanah airkoe,
Marilah kita berseroe:
"Indonesia Bersatoe".

Hidoeplah tanahkoe,
Hidoeplah neg'rikoe,
Bangsakoe, djiwakoe, semoea,
Bangoenlah rajatnja,
Bangoenlah badannja,
Oentoek Indonesia Raja.

(* ประสานเสียง) :
Indones', Indones', Moelia, Moelia,
Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta.
Indones', Indones', Moelia, Moelia,
Hidoeplah Indonesia Raja.(* ซ้ำ)

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Disanalah aku berdiri,
Djadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, Rajatku, sem'wanja,
Bangunlah djiwanja,
Bangunlah badannja,
Untuk Indonesia Raja.

(* ประสานเสียง) :
Indonesia Raja, Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg'riku jang kutjinta!
Indonesia Raja, Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raja.

Indonesia, tanah airku,
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.

Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru,
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya.

(* ประสานเสียง)
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Tanahku, neg'riku yang kucinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Hiduplah Indonesia Raya. (* ซ้ำ)

บทที่2

Indonesia, tanah jang moelia,
Tanah kita jang kaja,
Disanalah akoe hidoep,
Oentoek s'lama-lamanja.

Indonesia, tanah poesaka,
Poesaka kita semoeanja,
Marilah kita berseroe:
"Indonesia Bersatoe".

Soeboerlah tanahnja,
Soeboerlah djiwanja,
Bangsanja, rajatnja, semoea,
Sedarlah hatinja,
Sedarlah boedinja,
Oentoek Indonesia Raja.

(* ประสานเสียง)

Indonesia, tanah jang mulia,
Tanah kita jang kaja,
Disanalah aku berdiri,
Untuk s'lama-lamanja.

Indonesia, tanah pusaka,
P'saka kita semuanja,
Marilah kita mendoa,
Indonesia bahagia.

Suburlah tanahnja,
Suburlah djiwanja,
Bangsanja, Rajatnja, sem'wanja,
Sadarlah hatinja,
Sadarlah budinja,
Untuk Indonesia Raja.

(* ประสานเสียง)

Indonesia tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya.
Disanalah aku berada
Untuk s'lama-lamanya.

Indonesia tanah pusaka,
P'saka kita semuanya.
Marilah kita mendoa,
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, rakyatnya, semuanya.
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya.

(* ประสานเสียง)

บทที่3

Indonesia, tanah jang soetji,
Bagi kita disini,
Disanalah kita berdiri,
Mendjaga Iboe sedjati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah jang terkoetjintai,
Marilah kita berdjandji:
"Indonesia Bersatoe"

S'lamatlah rajatnja,
S'lamatlah poet'ranja,
Poelaoenja, laoetnja, semoea,
Madjoelah neg'rinja,
Madjoelah Pandoenja,
Oentoek Indonesia Raja.

(* ประสานเสียง)

Indonesia, tanah jang sutji,
Tanah kita jang sakti,
Disanalah aku berdiri,
Ndjaga ibu sejati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah jang aku sajangi,
Marilah kita berdjandji,
Indonesia abadi.

S'lamatlah rakjatnja,
S'lamatlah putranja,
Pulaunja, lautnja, sem'wanja,
Madjulah Neg'rinja,
Madjulah pandunja,
Untuk Indonesia Raja.

(* ประสานเสียง)

Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti.
Di sanalah aku berdiri,
Jaga ibu sejati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi.
Marilah kita berjanji,
"Indonesia abadi!"

S'lamatlah Rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya.
Majulah negrinya,
majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya.

(* ประสานเสียง)

คำแปล[แก้]

เฉพาะเนื้อร้องในบทแรกเท่านั้น ที่บังคับใช้เป็นเนื้อร้องเพลงชาติฉบับราชการ ตามกฎหมาย Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1958

อินโดเนซียารายา
ภาษาอินโดนีเซีย คำแปล
บทที่1
(เนื้อร้องที่บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ)

บทที่ 1
Indonesia, tanah airku,
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.
Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru,
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya.

(* ประสานเสียง)
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Tanahku, neg'riku yang kucinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Hiduplah Indonesia Raya. (* ซ้ำ)

บทที่ 1
อินโดนีเซีย มาตุภูมิของข้า
แผ่นดินที่ข้ายอมพลีโลหิต
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน
เพื่อปกป้องมาตุภูมิ
อินโดนีเซีย ประชาชาติของข้า
ประชาชนและมาตุภูมิของข้า
มาเถิด เราจงตะโกนก้อง
"อินโดนีเซียจงเป็นเอกภาพ"

แผ่นดินของข้า จงเจริญ
ประเทศของข้า จงเจริญ
และรวมถึงประชาชาติของข้าทั้งผอง
ตื่นเถิดดวงวิญญาณ
ตื่นเถิดสังขารของปวงประชา
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่
  
(* ประสานเสียง)
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ เอกราช เอกราช
แผ่นดินข้า ประเทศข้า ที่ข้ารัก
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ เอกราช เอกราช
จงเจริญเถิด อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ (* ซ้ำ)

บทที่2

Indonesia tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya.
Disanalah aku berada
Untuk s'lama-lamanya.
Indonesia tanah pusaka,
P'saka kita semuanya.
Marilah kita mendoa,
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, rakyatnya, semuanya.
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya.

<REFRAIN >

อินโดนีเซีย ประเทศอันสง่า
แผ่นดินที่มั่งคั่งของเรา
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน
อยู่ ณ ที่นี้ตลอดไป
อินโดนีเซีย แผ่นดินบรรพชน
มรดกที่ตกทอดถึงเราทั้งผอง
เราผองจงอธิษฐาน
"อินโดนีเซียจงมีสันติสุข"

ขอแผ่นดินเจ้าจงอุดม
วิญญาณของเจ้าจงเบิกบาน
และรวมถึงประชาชาติของข้าทั้งผอง
จงได้ตระหนักถึงดวงใจเจ้า
จงได้ตระหนักถึงดวงจิตเจ้า
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

<ประสานเสียง >
บทที่3

Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti.
Di sanalah aku berdiri,
Jaga ibu sejati.
Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi.
Marilah kita berjanji,
"Indonesia abadi!"

S'lamatlah Rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya.
Majulah negrinya,
majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya.

<REFRAIN >

อินโดนีเซีย ประเทศอันศักดิ์สิทธิ์
แผ่นดินแห่งชัยชนะของเรา
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน
เพื่อปกป้องมาตุภูมิที่แท้จริง
อินโดนีเซีย แผ่นดินที่เปล่งประกาย
แผ่นดินที่เรารักล้นดวงใจ
เราผองจงปฏิญาณ
"อินโดนีเซียดำรงอยู่นิรันดร"

ขอให้ชนของเจ้าจงปลอดภัย
ขอให้ลูกหลานเจ้าจงปลอดภัย
ตลอดไปถึงหมู่เกาะและท้องทะเลของเจ้าด้วย
ขอประเทศจงก้าวไปข้างหน้า
ขอเหล่ายุวชนของเจ้าจงไปข้างก้าวหน้า
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

<ประสานเสียง >

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]