เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Гимн Туркменской ССР
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน
เนื้อร้องอัมมาน เคคิลอฟ (Aman Kekilov), ค.ศ. 1945
ทำนองเวลี มูคาตอฟ (Veli Mukhatov), ค.ศ. 1945
รับไปใช้ค.ศ. 1946
รับไปใช้ใหม่ค.ศ. 1991 (ไม่มีเนื้อร้อง)
เลิกใช้ค.ศ. 1991 (เนื้อร้อง)
กันยายน ค.ศ. 1996
ตัวอย่างเสียง

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน (รัสเซีย: Гимн Туркменской ССР) เป็นเพลงชาติของเติร์กเมนิสถานสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต.

ประวัติ[แก้]

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1946 จนถึงปี ค.ศ. 1997. เรียบเรียงทำนองโดย เวลี มูคาตอฟ (Veli Mukhato) ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชาติเติร์กเมนิสถาน; และ ประพันธ์เนื้อร้องโดย อัมมาน เคคิลอฟ (Aman Kekilov) ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1978, ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องในบทที่ 2 เพื่อลบล้างอิทธิพลของโจเซฟ สตาลินที่ปรากฏอยู่ในเพลง เนื้อร้องที่ปรากฏในบทความนี้เป็นฉบับที่มีการแก้ไขในปีนั้น ส่วนฉบับภาษารัสเซียเป็นเนื้อร้องฉบับก่อนปี ค.ศ. 1977. ในปี ค.ศ. 1997, จึงได้มีการประกาศใช้เพลงชาติฉบับใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน.

บทร้อง[แก้]

ฉบับ พ.ศ. 2489[แก้]

Uniform Turkic Alphabet
Common Turkic Alphabet

Дең хукуклы халкармызын достлугы
Совет юрдин сармаз гала өвурди!
Бу достлугын ёлбашчысы Рус халкы
Бизе–де доганлык, көмегин берди.

دنگ حقوقلؽ خلقلارمؽزؽنگ دوستلوُغؽ
سوْوت يوُردين سارماز قالا اؤوۆردى!
بوُ دوستلوُغؽن يولباشچؽسؽ روُس خلقؽ
بيزه–ده دوْغانلؽق، كؤمگين بردى.

Deᶇ xuquqlь xalqarmьzьn dostluƣь
Sovet jurdin sarmaz ƣala ɵvurdi!
Bu dostluƣьn jolвaşcьsь Rus xalqь
Bize–de doƣanlьq, kɵmegin ʙerdi.

Deñ xuquqlı xalqarmızın dostluğı
Sovet yurdin sarmaz ğala övurdi!
Bu dostluğın yolbaşçısı Rus xalqı
Bize–de doğanlıq, kömegin berdi.

Deň hukukly halkarmyzyn dostlugy
Sowet ýurdin sarmaz gala öwurdi!
Bu dostlugyn ýolbaşçysy Rus halky
Bize–de doganlyk, kömegin berdi.

[d̪e̞ŋ χuquqɫɯ χɑɫqɫɑɾmɯðɯɴ d̪o̞θt̪ɫuʁɯ]
[θo̞βe̞t̪ jurd̪in θɑɾmɑð ɢɑɫɑ ø̞βyɾd̪i ǁ]
[bu d̪o̞θt̪ɫuʁɯɴ jo̞ɫbɑʃt͡ʃɯθɯ ruθ χɑɫqɯ]
[biðe̞d̪e̞ d̪o̞ʁɑnɫɯq | cø̞me̞ɟin be̞ɾd̪i ǁ]

Chorus

Яша хем шөхратлан, сен гөзел Ватан,
Дири гитмез саңа аягын атан!
Аямарыс сеңин үчин ширин җан
Гүнешли Ватанмыз, эй Түркменистан.

ياشا هم شهرتلان، سن گؤزل وطن،
ديرى گيتمز سانگا آياغؽن آتان!
آيامارؽس سنگين اۆچين شيرين جان
گۆنشلى وطنمؽز، اي تۆركمنيستان.

Jaşa hem şɵhratlan, sen gɵzel Vatan,
Diri gitmez saᶇa ajaƣьn atan!
Ajamarьs seᶇin ycin şirin çan
Gyneşli Vatanmьz, ej Tyrkmenistan.

Yaşa hem şöhratlan, sen gözel Vatan,
Diri gitmez saña ayağın atan!
Ayamarıs señin üçin şirin can
Güneşli Vatanmız, ey Türkmenistan.

Ýaşa hem şöhratlan, sen gözel Watan,
Diri gitmez saňa aýagyn atan!
Aýamarys seňin üçin şirin jan
Güneşli Watanmyz, eý Türkmenistan.

[jɑʃɑ çe̞m ʃø̞çɾɑt̪ɫɑn | θe̞n ɟø̞ðe̞l βɑt̪ɑn |]
[d̪iɾi ɟit̪me̞ð θɑɴɑ ɑjɑʁɯn ɑt̪ɑn ǁ]
[ɑjɑmɑɾɯʃ θe̞ŋin yt͡ʃin ʃiɾin d͡ʒɑn]
[ɟyne̞ʃli βɑt̪ɑnmɯð | e̞j t̪yrcme̞niθt̪ɑn ‖]

Second verse

Ачып Ленин азатлыкын гиң ёлын
Бизи багта, шат дурмуша гетирди,
Халкың оглы, халк сердары Сталин.
Үстүнликден үстүнлиге етирди.

آچؽپ لنين آزاتلؽقؽن گينگ يولؽن
بيزى باغتا، شات دوُرموُشا گتيردى،
خلقؽنگ اوْغلؽ، خلق سردارؽ ستالين.
اۆستۆنليكدن اۆستۆنليگه يتيردى.

Acьp Lenin azatlьqьn giᶇ jolьn
Bizi ʙaƣta, şat durmuşa getirdi,
Xalqьᶇ oƣlь, xalq serdarь Stalin.
Ystynlikden ystylige jetirdi.

Açın Lenin azatlıqın giñ yolyn
Bizi bağta, şat durmuşa getirdi,
Xalqıñ oğlı, xalq serdarı Stalin.
Üstünlikden üstünlige yetirdi.

Açyn Lenin azatlykyn giň ýolyn
Bizi bagta, şat durmuşa getirdi,
Halkyň ogly, halk serdary Stalin.
Üstünlikden üstünlige ýetirdi.

[ɑt͡ʃɯn le̞nin ɑðɑt̪ɫɯqɯn ɟin jo̞ɫɯn]
[biði baqt̪ɑ | ʃɑt̪ d̪urmuʃɑ ɟe̞t̪iɾd̪i |]
[χɑɫqɯɴ o̞ʁɫɯ | χɑɫq θe̞ɾd̪ɑɾɯ θt̪ɑlin ‖]
[yθt̪ynlicd̪e̞n yθt̪ynliɟe̞ je̞t̪iɾd̪i ǁ]

Chorus

Яша хем шөхратлан, сен гөзел Ватан,
Дири гитмез саңа аягын атан!
Аямарыс сеңин үчин ширин җан
Гүллейән Ватанмыз, эй Түркменистан.

ياشا هم شهرتلان، سن گؤزل وطن،
ديرى گيتمز سانگا آياغؽن آتان!
آيامارؽس سنگين اۆچين شيرين جان
گۆلليأن وطنمؽز، اي تۆركمنيستان.

Jaşa hem şɵhratlan, sen gɵzel Vatan,
Diri gitmez saᶇa ajaƣьn atan!
Ajamarьs seᶇin ycin şirin çan
Gyllejən Vatanmьz, ej Tyrkmenistan.

Yaşa hem şöhratlan, sen gözel Vatan,
Diri gitmez saña ayağın atan!
Ayamarıs señin üçin şirin can
Gülleyən Vatanmız, ey Türkmenistan.

Ýaşa hem şöhratlan, sen gözel Watan,
Diri gitmez saňa aýagyn atan!
Aýamarys seňin üçin şirin jan
Gülleýän Watanmyz, eý Türkmenistan.

[jɑʃɑ çe̞m ʃø̞çɾɑt̪ɫɑn | θe̞n ɟø̞ðe̞l βɑt̪ɑn |]
[d̪iɾi ɟit̪me̞ð θɑɴɑ ɑjɑʁɯn ɑt̪ɑn ǁ]
[ɑjɑmɑɾɯʃ θe̞ŋin yt͡ʃin ʃiɾin d͡ʒɑn]
[ɟylːe̞jæn βɑt̪ɑnmɯð | e̞j t̪yrcme̞niθt̪ɑn ‖]

Third verse

Советлер дөвринде өсди үлкәмиз,
Биз тарыхи арзүвмызга етишдик.
Совет союзының азат халкы биз
Хем зәхметде, хем гөрешде беркишдик.

سوْوتلر دورينده اؤسدى اۆلكأميز،
بيز تاریخى ارزومؽزغا يتيشديك.
سوْوت سوْيوُزؽنؽنگ آزات خلقؽ بيز
هم زحمتده، هم گؤرشده بركيشديك.

Sovetler dɵvrinde ɵsdi ylkəmiz,
Biz tarьxi arzyvmьzƣa jetişdik.
Sovet sojuzьnьᶇ azat xalqь ʙiz
Hem zəhmetde, hem gɵreşde ʙerkişdik.

Sovetler dövrinde ösdi ülkəmiz,
Biz tarıxi arzüvmızğa yetişdik.
Sovet soyuzınıñ azat xalqı biz
Hem zəhmetde, hem göreşde berkişdik.

Sowetler döwrinde ösdi ülkämiz,
Biz taryhi arzüwmyzga ýetişdik.
Sowet soýuzynyň azat halky biz
Hem zähmetde, hem göreşde berkişdik.

[θo̞βe̞t̪le̞ɾ d̪ø̞βɾind̪e̞ ø̞θd̪i ylkæmið |]
[bið t̪ɑɾɯçi ɑɾðyβmɯðɢɑ je̞t̪iʃd̪ic ǁ]
[θo̞βe̞t̪ θo̞juðɯnɯɴ ɑðɑt̪ χɑɫqɯ bið]
[çe̞m ðæhme̞t̪d̪e̞ | çe̞m ɟø̞ɾe̞ʃd̪e̞ be̞ɾciʃðic ǁ]

Chorus

Яша хем шөхратлан, сен гөзел Ватан,
Дири гитмез саңа аягын атан!
Аямарыс сеңин үчин ширин җан
Мехрибан Ватанмыз, эй Түркменистан.
[1][2][3]

ياشا هم شهرتلان، سن گؤزل وطن،
ديرى گيتمز سانگا آياغؽن آتان!
آيامارؽس سنگين اۆچين شيرين جان
مهربان وطنمؽز، اي تۆركمنيستان.
[4]

Jaşa hem şɵhratlan, sen gɵzel Vatan,
Diri gitmez saᶇa ajaƣьn atan!
Ajamarьs seᶇin ycin şirin çan
Mehriʙan Vatanmьz, ej Tyrkmenistan.

Yaşa hem şöhratlan, sen gözel Vatan,
Diri gitmez saña ayağın atan!
Ayamarıs señin üçin şirin can
Mehriban Vatanmız, ey Türkmenistan.

Ýaşa hem şöhratlan, sen gözel Watan,
Diri gitmez saňa aýagyn atan!
Aýamarys seňin üçin şirin jan
Mehriban Watanmyz, eý Türkmenistan.

[jɑʃɑ çe̞m ʃø̞çɾɑt̪ɫɑn | θe̞n ɟø̞ðe̞l βɑt̪ɑn |]
[d̪iɾi ɟit̪me̞ð θɑɴɑ ɑjɑʁɯn ɑt̪ɑn ǁ]
[ɑjɑmɑɾɯʃ θe̞ŋin yt͡ʃin ʃiɾin d͡ʒɑn]
[me̞çɾibɑn βɑt̪ɑnmɯð | e̞j t̪yrcme̞niθt̪ɑn ‖]

ฉบับ พ.ศ. 2521[แก้]

อักษรซีริลลิก(เป็นทางการ)
อักษรอาหรับ
Uniform Turkic Alphabet
Common Turkic Alphabet
ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน
สัทอักษรสากล
First verse

I
Дең хукуклы халклармызың достлугы
Совет илин бир машгала өвүрди!
Бу достлугың аркадагы Рус халкы
Эгсилмез доганлык көмегин берди.

Гайталама:
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

II
Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
Галкындырып әхли халкы хак ише,
Еңише, зәхмете, багта етирди.

Гайталама

III
Коммунизме баглап арзув–эркимиз,
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
Биз бейик максада ынамлы баряс.

Гайталама[1][2][3]

١
دنگ حقوقلؽ خلقلارمؽزؽنگ دوستلوُغؽ
سوْوت ايلين بير ماشغالا اؤوۆردى!
بوُ دوستلوُغؽنگ آرقاداغؽ روس خلقؽ
اگسيلمز دوْغانلؽق كؤمگين بردى.

قايتالاما:
ياشا سن، قوتلان، اي آزات وطن!
باريانگ كوْمموُنيزمينگ ينگشينه باقان.
لنين پارتيياسؽندان گۆيچ آليان، اؤسيأن.
سوْوت وطنؽمؽز، جان تۆركمنيستان!

٢
بييك لنين آچدؽ آزاتلؽق يوْلوُن،
بيزه باقؽ ياغتؽ دوُرموُش گتيردى.
قالقؽندؽرؽپ اهلی خلقؽ حق ايشه،
ينگيشه، زحمتده، باغتا يتيردى.

قايتالاما

٣
كوْمموُنيزمه باغلاپ ارزو–اركيميز،
آيدؽنگ گلجگميزى دؤرديأس، قوُرياس.
قؽزؽل بايداغى بيز برك توُتوُپ قوْلدا،
بيز بييك ماقسادا اؽناملؽ بارياس.

قايتالاما[4]

I
Deᶇ xuquqlь xalqlarmьzьᶇ dostluƣь
Sovet ilin ʙir maşƣala ɵvyrdi!
Bu dostluƣьᶇ arqadaƣь Rus xalqь
Egsilmez doƣanlьq kɵmegin ʙerdi.

Ƣajtalama:
Jaşa sen, quvvatlan, ej azat Vatan!
Вarjaᶇ Kommunizmiᶇ jeᶇşine ʙaqan.
Lenin partijasьndan gyjc aljan, ɵsjən,
Sovet Vatanьmьz, çan Tyrkmenistan!

II
Bejik Lenin acdь azatlьq jolun,
Bize ʙaqь jaƣtь durmuş getirdi.
Ƣalqьndьrьp əhli xalqь xaq işe,
Jeᶇişe, zəhmete, ʙaƣta jetirdi.

Ƣajtalama

III
Kommunizme ʙaƣlap arzuv–erkimiz,
Ajdьᶇ gelçegmizi dɵredjəs, ƣurjas.
Ƣьzьl ʙajdaƣь ʙiz ʙerk tutup ƣolda,
Biz ʙejik maqsada ьnamlь ʙarjas.

Ƣajtalama

I
Deñ xuquqlı xalqlarmızıñ dostluğı
Sovet ilin bir maşğala övürdi!
Bu dostlugıñ arqadağı Rus xalqı
Egsilmez doğanlıq kömegin berdi.

Ğaytalama:
Yaşa sen, kuvvatlan, ey azat Vatan!
Baryañ Kommunizmiñ yeñşine baqan.
Lenin partiyasından güyç alyan, ösyən,
Sovet Vatanımız, can Türkmenistan!

II
Beyik Lenin açdı azatlıq yolun,
Bize baqı yağtı durmuş getirdi.
Ğalqındırıp əhli xalqı xaq işe,
Yeñişe, zəhmete, bağta yetirdi.

Ğaytalama

III
Kommunizme bağlap arzuv–erkimiz,
Aydıñ gelcegmizi döredyəs, ğuryas.
Ğızıl baydağı biz berk tutup ğolda,
Biz beyik maqsada ınamlı baryas.

Ğaytalama

I
Deň hukukly halklarmyzyň dostlugy
Sowet ilin bir maşgala öwürdi!
Bu dostlugyň arkadagy Rus halky
Egsilmez doganlyk kömegin berdi.

Gaýtalama:
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň Kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!

II
Beýik Lenin açdy azatlyk ýolun,
Bize baky ýagty durmuş getirdi.
Galkyndyryp ähli halky hak işe,
Ýeňişe, zähmete, bagta ýetirdi.

Gaýtalama

III
Kommunizme baglap arzuw–erkimiz,
Aýdyň geljegmizi döredýäs, gurýas.
Gyzyl baýdagy biz berk tutup golda,
Biz beýik maksada ynamly barýas.

Gaýtalama

I
[d̪e̞ŋ χuquqɫɯ χɑɫqɫɑɾmɯðɯɴ d̪o̞θt̪ɫuʁɯ]
[θo̞βe̞t̪ ilin biɾ mɑʃɢɑɫɑ ø̞βyɾd̪i ǁ]
[bu d̪o̞θt̪ɫuʁɯɴ ɑɾqɑd̪ɑʁɯ ruθ χɑɫqɯ]
[e̞ɟθilme̞ð d̪o̞ʁɑnɫɯq cø̞me̞ɟin be̞ɾd̪i ǁ]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]
[jɑʃɑ θe̞n | quβːɑt̪ɫɑn | e̞j ɑðɑt̪ βɑt̪ɑn ǁ]
[bɑɾjɑɴ ko̞mːuniðmiŋ je̞ŋʃine̞ bɑqɑn ǁ]
[le̞nin pɑɾt̪ijɑθɯnd̪ɑn ɟyjt͡ʃ ɑɫjɑn | ø̞θjæn |]
[θo̞βe̞t̪ βɑt̪ɑnɯmɯð | d͡ʒɑn t̪yrcme̞niθt̪ɑn ‖]

II
[be̞jic le̞nin ɑt͡ʃd̪ɯ ɑðɑt̪ɫɯq jo̞ɫun |]
[biðe̞ baqɯ jaʁt̪ɯ d̪urmuʃ ɟe̞t̪iɾd̪i ǁ]
[ɢɑɫqɯnd̪ɯɾɯp æhli χɑɫqɯ χɑq iʃe̞ |]
[je̞ŋiʃe̞ | ðæhme̞t̪e̞ | bɑʁt̪ɑ je̞t̪iɾd̪i ǁ]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]

III
[ko̞mːuniðme̞ bɑʁɫɑp ɑɾðuβe̞ɾcimið |]
[ɑjd̪ɯɴ ɟe̞ld͡ʒe̞ɟmiði d̪ø̞ɾe̞d̪jæθ | ɢuɾjɑθ ǁ]
[ɢɯðɯɫ bɑjd̪ɑʁɯ bið be̞ɾc t̪ut̪up ɢo̞ɫd̪ɑ |]
[bið be̞jic mɑqθɑd̪ɑ ɯnɑmɫɯ bɑɾjɑθ ǁ]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]


สื่อ[แก้]

สมัยสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Anthem of the Turkmenian SSR". SovMusic.ru. สืบค้นเมื่อ 2019-01-10.
  2. 2.0 2.1 "Туркменская ССР – Гимн". СССР наша Родина. สืบค้นเมื่อ 2019-01-10.
  3. 3.0 3.1 "SOVET TÜRKMENISTANYNYÑ DÖWLET GIMNI". magtymguly.org. สืบค้นเมื่อ 2019-01-10.
  4. 4.0 4.1 http://www.transliteration.kpr.eu/tk/
  5. "Гимны СССР и республик". ВЕЛИКАЯ СТРАНА СССР.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]