ข้ามไปเนื้อหา

เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Garaşsyz, baky Bitarap,
Türkmenistanyň Döwlet Gimni
คำแปล: เพลงชาติเติร์กเมนิสถานอันเป็นเอกราชและเป็นกลาง
เนื้อร้องซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ
ทำนองเวลี มูคาตอฟ
รับไปใช้พ.ศ. 2540 (ฉบับเดิม)
พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข)
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)

เพลงชาติเติร์กเมนิสถานมีชื่อเต็มว่า เพลงชาติเติร์กเมนิสถานอันเป็นเอกราชและเป็นกลาง (เติร์กเมน: Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni[1] แปลตามตัวคือ เอกราช, ความเป็นกลาง, เพลงประจำรัฐเติร์กเมนิสถาน) ใช้เป็นเพลงชาติของประเทศนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประพันธ์ทำนองโดยเวลี มูคาตอฟ (Veli Mukhatov) คำร้องโดย ซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ (Saparmurat Niyazov) ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน

ในเพลงนี้ ได้มีการสรรเสริญนิยาซอฟด้วยคำว่า "เติร์กเมนบาชี" (เติร์กเมน: Türkmenbaşy) ซึ่งแปลว่า "ประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล" ภายหลังเมื่อนายนิยาซอฟถึงแก่กรรมในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สองปีต่อมารัฐสภาของเติร์กเมนิสถานจึงได้ตรากฎหมายแก้ไขเพลงชาติเติร์กเมนิสถานใหม่ โดยทำนองหลักของเพลงยังคงไว้เช่นเดิม แต่บทแรกของเพลงได้ถูกตัดออก และคำว่า "ประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล" ซึ่งอ้างถึงนายนิยาซอฟ ได้ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ประชาชน" (เติร์กเมน: Halkyň) ในทุกแห่ง[2]

คำร้อง[แก้]

ฉบับปัจจุบัน[แก้]

คำแปล

I
Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur
Baýdagyň belentdir dünýän önünde.

Gaýtalama:
Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim–janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

II
Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal–ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama
[3][4]

I
Җаным гурбан саңа, эркана юрдум
Мерт педерлең рухы бардыр көнүлде.
Битарап, Гарашсыз топрагың нурдур
Байдагың белентдир дүнйән өнүнде.

Гайталама:
Халкың гуран бакы бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим–җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

II
Гардашдыр тирелер, амандыр иллер
Овал–ахыр бирдир бизин ганымыз.
Харасатлар алмаз, сындырмаз силлер
Несиллер дөш герип горар шанымыз.

Гайталама
[5]

١
جانؽم قربان سانگا، ارقانا يوُردوُم
مرت پدرلنگ روُخؽ باردؽر کؤنۆلده.
بيتاراپ، قاراشسؽز توْپراغؽنگ نوُردوُر
بايداغؽنگ بلنتدير دنیأن اؤنۆنده.

قايتالاما:
خلقؽنگ قرآن باقؽ بييك بيناسؽ
برقارار دولتيم، جگريم–جانؽم.
باشلارؽنگ تأجى سن، ديللر سناسؽ
دنیا دوُرسوُن، سن دوُر، تۆرکمنيستانؽم!

٢
قارداشدؽر تيرلر، آماندؽر ايللر
اول–آخر بيردير بيزين قانؽمؽز.
خاراساتلاز آلماز، سؽندؽرماز سيللر
نسللر دؤش گريپ قوْرار شانؽمؽز.

قايتالاما[6]

I
[d͡ʒɑnɯm ɢuɾbɑn θɑɴɑ | e̞ɾqɑnɑ juɾd̪um]
[me̞ɾt̪ pe̞d̪e̞ɾle̞ŋ ɾuχɯ bɑɾd̪ɯɾ cø̞nyld̪e̞ ‖]
[bit̪ɑɾɑp | ɢɑɾɑʃθɯð t̪ø̞pɾɑʁɯɴ nuɾd̪uɾ]
[bɑjd̪ɑʁɯɴ be̞le̞nt̪d̪iɾ d̪ynjæn ø̞nynd̪e̞ ‖]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]
[χɑɫqɯɴ ɢuɾɑn bɑqɯ be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

II
[ɢɑɾd̪ɑʃd̪iɾ t̪iɾe̞le̞ɾ | ɑmɑnd̪ɯɾ ilːe̞ɾ]
[o̞βɑɫɑχɯɾ biɾd̪iɾ biðin ɢɑnɯmɯð ‖]
[χɑɾɑθɑt̪ɫɑɾ ɑɫmɑð | θɯnd̪ɯɾmɑð θilːe̞ɾ]
[ne̞θilːe̞ɾ d̪ø̞ʃ ɟe̞ɾip ɢo̞ɾɑɾ ʃɑnɯmɯð ǁ]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]

ข้าพร้อมพลีชีวิตให้แด่บ้านเกิดเมืองนอน
จิตวิญญาณแห่งผู้สืบเชื้อสายบรรพชนยังคงลือเลื่อง
แผ่นดินของข้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ธงของข้าโบกสะบัดในโลกหล้า
สัญลักษณ์แห่งมหาประเทศซึ่งเป็นกลางปลิวไสว

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ชั่วกาลนานของประชาชน
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ชาติของข้ามีเอกภาพ และเป็นดั่งเส้นโลหิตของนานาเผ่าพันธุ์
โลหิตของบรรพชนยังคงไหลเวียนไม่สุดสิ้น
พายุโหมและความอับโชคแห่งกาลเวลามิอาจทำให้เราหวั่นกลัว
เราจงเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราเถิด !

ประสานเสียง:

ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2551[แก้]

อักษรละติน
อักษรซีริลลิก
อักษรอาหรับ
สัทอักษรสากล
คำแปล

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim–janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

I
Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur
Baýdagyň belentdir dünýän önünde.

Gaýtalama

II
Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal–ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama

III
Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Saňa şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan!
[7]

Гайталама:
Түркменбашың гуран бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим–җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

I
Җаным гурбан саңа, эркана юрдум
Мерт педерлең рухы бардыр көнүлде.
Битарап, Гарашсыз топрагың нурдур
Байдагың белентдир дүнйән өнүнде.

Гайталама

II
Гардашдыр тирелер, амандыр иллер
Овал–ахыр бирдир бизин ганымыз.
Харасатлар алмаз, сындырмаз силлер
Несиллер дөш герип горар шанымыз.

Гайталама

III
Аркамдыр бу даглар, пенамдыр дүзлер
Ыкбалым, намысым, тогабым, Ватан!
Саңа шек етирсе, көр болсун гөзлер
Гечмишим, гелҗегим, довамым, Ватан!
[5]

قايتالاما:
تۆرکمن‌باشینگ قرآن بييك بيناسؽ
برقارار دولتيم، جگريم–جانؽم.
باشلارؽنگ تأجى سن، ديللر سناسؽ
دنیا دوُرسوُن، سن دوُر، تۆرکمنيستانؽم!

١
جانؽم قربان سانگا، ارقانا يوُردوُم
مرت پدرلنگ روُخؽ باردؽر کؤنۆلده.
بيتاراپ، قاراشسؽز توْپراغؽنگ نوُردوُر
بايداغؽنگ بلنتدير دنیأن اؤنۆنده.

قايتالاما

٢
قارداشدؽر تيرلر، آماندؽر ايللر
اول–آخر بيردير بيزين قانؽمؽز.
خاراساتلاز آلماز، سؽندؽرماز سيللر
نسللر دؤش گريپ قوْرار شانؽمؽز.

قايتالاما

٣
آرقامدؽر بوُ داغلار، پنامدؽر دۆزلر
إقبالؽم، نامؽسؽم، تغابؽم، وطن!
سانکا شك يتيرسه، کور بوْلسوُن گؤزلر
گچميشيم، گلجگيم، دوْوامؽم، وطن![6]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]
[t̪yɾcme̞nbɑʃɯɴ ɢuɾɑn be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

I
[d͡ʒɑnɯm ɢuɾbɑn θɑɴɑ | e̞ɾqɑnɑ juɾd̪um]
[me̞ɾt̪ pe̞d̪e̞ɾle̞ŋ ɾuχɯ bɑɾd̪ɯɾ cø̞nyld̪e̞ ‖]
[bit̪ɑɾɑp | ɢɑɾɑʃθɯð t̪ø̞pɾɑʁɯɴ nuɾd̪uɾ]
[bɑjd̪ɑʁɯɴ be̞le̞nt̪d̪iɾ d̪ynjæn ø̞nynd̪e̞ ‖]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]

II
[ɢɑɾd̪ɑʃd̪iɾ t̪iɾe̞le̞ɾ | ɑmɑnd̪ɯɾ ilːe̞ɾ]
[o̞βɑɫɑχɯɾ biɾd̪iɾ biðin ɢɑnɯmɯð ‖]
[χɑɾɑθɑt̪ɫɑɾ ɑɫmɑð | θɯnd̪ɯɾmɑð θilːe̞ɾ]
[ne̞θilːe̞ɾ d̪ø̞ʃ ɟe̞ɾip ɢo̞ɾɑɾ ʃɑnɯmɯð ǁ]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]

III
[ɑɾqɑmd̪ɯɾ bu d̪ɑʁɫɑɾ | pe̞nɑmd̪ɯɾ d̪yðle̞ɾ]
[ɯqbɑɫɯm | nɑmɯθɯm | t̪o̞ʁɑbɯm | βɑt̪ɑn ‖]
[θɑɴɑ ʃe̞c je̞t̪iɾθe̞ | cø̞ɾ bo̞ɫθun ɟø̞ðle̞ɾ]
[ɟe̞t͡ʃmiʃim | ɟe̞ld͡ʒe̞ɟim | d̪o̞βɑmɯm | βɑt̪ɑn ‖]

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ของประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ข้าพร้อมพลีชีวิตให้แด่บ้านเกิดเมืองนอน
จิตวิญญาณแห่งผู้สืบเชื้อสายบรรพชนยังคงลือเลื่อง
แผ่นดินของข้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ธงของข้าโบกสะบัดในโลกหล้า
สัญลักษณ์แห่งมหาประเทศซึ่งเป็นกลางปลิวไสว

ประสานเสียง:

ชาติของข้ามีเอกภาพ และเป็นดั่งเส้นโลหิตของนานาเผ่าพันธุ์
โลหิตของบรรพชนยังคงไหลเวียนไม่สุดสิ้น
พายุโหมและความอับโชคแห่งกาลเวลามิอาจทำให้เราหวั่นกลัว
เราจงเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราเถิด !

ประสานเสียง:

ขุนเขา สายธาร และความงดงามแห่งท้องทุ่ง
ความรักและโชคชะตา แผ่นดินอุดมซึ่งเปิดเผยไว้
ขอดวงตาข้าจงมืดบอดหากข้ามองพวกท่านอย่างเลวร้ายเถิด
มาตุภูมิแห่งบรรพชนและทายาทแห่งความอุดมสมบูรณ์ !

สื่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Turkmenistan to the Heights of the Golden Age, Ashgabat, 2005.
  2. Changing the lyrics of the National Anthem.
  3. "Общая информация о Туркменистане". OrexCA.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-03-30. สืบค้นเมื่อ 24 November 2018.
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-11-22. สืบค้นเมื่อ 2021-08-10.
  5. 5.0 5.1 [1]
  6. 6.0 6.1 "Türkmen Ýazuw Kadalary (توركمن يازوو قادالاري)" (PDF). margush.ir. สืบค้นเมื่อ 2019-01-02.
  7. "Döwlet gimni". science.gov.tm. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-29. สืบค้นเมื่อ 24 November 2018.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์