พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพรหมวชิรเวที

(อมร ญาโณทโย)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2483 (83 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 7 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบทพ.ศ. 2505
พรรษา62
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

พระพรหมวชิรเวที นามเดิม อมร มลาวรรณ ฉายา ญาโณทโย เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองคณะธรรมยุติกนิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

ประวัติ[แก้]

พระพรหมวชิรเวที เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2483 ณ บ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันแยกขึ้นกับจังหวัดยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายทุย มลาวรรณ โยมมารดาชื่อ นางเมือง มลาวรรณ ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่-ทำนา เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลบ้านหนามแท่ง อ.มหาชนะชัย จ.อุบลราชธานี

การบรรพชาอุปสมบท[แก้]

ครั้นอายุ 13 ปี ได้เข้าบรรพชาที่วัดทุ่งสวนตาล ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย โดยมีเจ้าอธิการจวน เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าสมอและเจ้าคณะตำบลม่วง เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างเป็นสามเณรได้หมั่นเล่าเรียนหาความรู้ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น พ.ศ. 2498 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ต่อมา พ.ศ. 2500 ได้ลาสิกขาไปบรรพชาใหม่ ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งเมื่ออายุ 22 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. 2505 ณ พัทธสีมาวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเทพวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีอย่างจริงจัง แม้สภาพความเป็นอยู่ในขณะนั้นจะไม่มีความสะดวกสบายต่อการศึกษาดังเช่นในปัจจุบันเท่าใดนัก แต่อาศัยความมุมานะท่องหนังสืออ่านตำราอย่างขะมักเขม้น

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2514 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2515 ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย ใช้เวลา 3 ปีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา

กระทั่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย ท่านได้มาเป็นอาจารย์สอนหนังสือประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในเวลาต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น

ตำแหน่ง[แก้]

งานปกครอง

 • พ.ศ. 2521 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2532 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2533 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2542 เป็นผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2550 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2553 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2554 เป็นกรรมการบริหารคณะธรรมยุต
 • พ.ศ. 2555 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม วาระที่ 1
 • พ.ศ. 2561 เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 10 (ธ)
 • พ.ศ. 2562 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม วาระที่ 2 และเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2564 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2564 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม วาระที่ 3


งานการศึกษา

 • พ.ศ. 2543 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2523 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกิตติสารกวี[1]
 • พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมุนี ตรีปิฎกอรรถโฆษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปัญญามุนี ศรีปริยัตินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2551 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธัชมุนี ศีลาจารวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2565 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมวชิรเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 97, ตอนที่ 118 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2523, หน้า 5
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 10-11
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 117, ตอนที่ 28ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 24
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๑,๐๒๐ รูป], เล่ม 126, ตอนที่ 6ข, 22 เมษายน 2552, หน้า 2
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ จำนวน 3 รูป, เล่ม 139, ตอนที่ 19ข, 6 พฤษภาคม 2565, หน้า 1
ก่อนหน้า พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) ถัดไป
พระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร)
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
(พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร)
พระภิกษุที่ได้รับสมณสักดิ์ที่พระธรรมธัชมุนี
(พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง