ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตำแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนในประเทศไทย มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานบริหารงานปกครอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้[1] เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว เช่น ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประเภทบริหาร ระดับต้น และ ประเภทอำนวยการ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

ด้านล่างนี้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทยในปัจจุบัน (รวมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตการปกครองเทียบเท่าด้วย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทยในปัจจุบัน
จังหวัด รูปภาพ ชื่อ วาระ หมายเหตุ
กระบี่ ภาสกร บุญญลักษม์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
กรุงเทพมหานคร
(เขตปกครองพิเศษ)
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[2]
(1 ปี 130 วัน)
กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ
กาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
กาฬสินธุ์ ศุภศิษย์ กอเจริญยศ ตั้งแต่ พ.ศ.
(ประมาณ 1 ปี+)
กำแพงเพชร ชาธิป รุจนเสรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ขอนแก่น ไกรสร กองฉลาด ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ

1 ปี+)

จันทบุรี มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ฉะเชิงเทรา ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ชลบุรี ธวัชชัย ศรีทอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ชัยนาท นที มนตริวัต ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ชัยภูมิ โสภณ สุวรรณรัตน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ชุมพร วิสาห์ พูลศิริรัตน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ

1 ปี+)

เชียงราย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
เชียงใหม่ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ตรัง ขจรศักดิ์ เจริญโสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563
(ประมาณ

3 ปี+)

ตราด ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี +)
ตาก สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
นครนายก บัญชา เชาวรินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ

1 ปี+)

นครปฐม สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ[3] ตั้งแต่ พ.ศ. 2563
(ประมาณ 3 ปี+)
นครพนม วันชัย จันทร์พร ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ

1 ปี+)

นครราชสีมา สยาม ศิริมงคล ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
นครศรีธรรมราช อภินันท์ เผือกผ่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
นครสวรรค์ ชยันต์ ศิริมาศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ

2 ปี+)

นนทบุรี สุธี ทองแย้ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
นราธิวาส สนั่น พงษ์อักษร[3] ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
น่าน วิบูรณ์ แววบัณฑิต[3] ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
บึงกาฬ นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
บุรีรัมย์ ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ปทุมธานี ตั้งแต่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตำแหน่งว่าง
ประจวบคีรีขันธ์ เสถียร เจริญเหรียญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
ปราจีนบุรี รณรงค์ นครจินดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ปัตตานี พาตีเมาะ สะดียามู ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
พระนครศรีอยุธยา นิวัฒน์ รุ่งสาคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
พะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ

1 ปี+)

พังงา เอกรัฐ หลีเส็น ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
พัทลุง นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ตั้งแต่ พ.ศ. 2566
(0 ปี+)
พิจิตร พยนต์ อัศวพิชยนต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
พิษณุโลก ภูสิต สมจิตต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
เพชรบุรี ณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
เพชรบูรณ์ กฤษณ์ คงเมือง[4] ตั้งแต่ พ.ศ. 2563
(ประมาณ 3 ปี+)
แพร่ ชุติเดช มีจันทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ภูเก็ต ณรงค์ วุ่นซิ้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2563
(ประมาณ 3 ปี+)
มหาสารคาม เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2563
(ประมาณ 3 ปี+)
มุกดาหาร วรญาณ บุญณราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
แม่ฮ่องสอน เชษฐา โมสิกรัตน์[3] ตั้งแต่ พ.ศ. 2464
(ประมาณ 2 ปี+)
ยโสธร วิรุจ วิชัยบุญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ยะลา สุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ร้อยเอ็ด ทรงพล ใจกริ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ระนอง ศักระ กปิลกาญจน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ระยอง ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ราชบุรี รณภพ เหลืองไพโรจน์[3] ตั้งแต่ พ.ศ. 2563
(ประมาณ 3 ปี+)
ลพบุรี อำพล อังคภากรณ์กุล ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ลำปาง ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ลำพูน สันติธร ยิ้มละมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
เลย ทวี เสริมภักดีกุล ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
ศรีสะเกษ สำรวย เกษกุล ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
สกลนคร จุรีรัตน์ เทพอาสน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
สงขลา เจษฎา จิตรัตน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
สตูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งว่าง
สมุทรปราการ ศุภมิตร ชิณศรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
สมุทรสงคราม สมนึก พรหมเขียว ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
สมุทรสาคร ณรงค์ รักร้อย ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
สระแก้ว ปริญญา​ โพธิสัตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
(ประมาณ 2 ปี+)
สระบุรี ผล ดำธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
สิงห์บุรี สุพจน์ ยศสิงห์คำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
สุโขทัย สุชาติ ทีคะสุข ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
สุพรรณบุรี ณัฐภัทร สุวรรณประทีป[3] ตั้งแต่ พ.ศ. 2563
(ประมาณ 3 ปี+)
สุราษฎร์ธานี วิชวุทย์ จินโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2560
(ประมาณ 6 ปี+)
สุรินทร์ พิจิตร บุญทัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
หนองคาย ราชันย์ ซุ้นหั้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
หนองบัวลำภู สุวิทย์ จันทร์หวร ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
อ่างทอง รังสรรค์ ตันเจริญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
อำนาจเจริญ ชนาส ชัชวาลวงศ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
อุดรธานี วันชัย คงเกษม ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
อุตรดิตถ์ สมหวัง พ่วงบางโพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
อุทัยธานี ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)
อุบลราชธานี ชลธี ยังตรง ตั้งแต่ พ.ศ. 2565
(ประมาณ 1 ปี+)

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ[5]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  2. "กทม.ติดประกาศนโยบาย "ชัชชาติ" 214 ข้อ สั่งห้ามถ่ายรูปหน้าห้อง ผู้ว่าฯ". ไทยรัฐ. 31 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 1 June 2022.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-08-25. สืบค้นเมื่อ 2023-04-19.
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-08-25. สืบค้นเมื่อ 2023-04-19.
  5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔