โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
Donmuang Chaturachinda School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นด.ม.จ. (D.M.J)
ประเภทมัธยมศึกษา
คำขวัญลูก ด.ม.จ. เป็นคนดี
มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย
สถาปนา12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ผู้ก่อตั้งคุณกร จาตุรจินดา
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1010720133
ผู้อำนวยการนายนิยม ไผ่โสภา
สีสีน้ำเงิน-สีเทา
เพลงมาร์ชดอนเมืองจาตุรจินดา
เว็บไซต์www.dmj.ac.th

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขนาดเนื้อที่ 35 ไร่

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา[แก้]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งคุณกร จาตุรจินดาได้มอบที่ดินให้แก่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ 153/34 หมู่ 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มก่อตั้งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 มีเนื้อที่ 35 ไร่

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเป็น 1 ใน 47 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเปิดการสอนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

คุณกร จาตุรจินดา ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 35 ไร่ พร้อมเงินสด 200,000 บาท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ให้กรมสามัญศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ. 1807237803 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2521 เพื่อสร้างโรงเรียน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศให้จัดตั้งโรงเรียน “ดอนเมืองจาตุรจินดา” เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของ นายเรือง ศรีขาว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ๖ กรมสามัญศึกษา และแต่งตั้ง นายพนม วงศ์วิเศษ อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖ ห้องเรียน อาศัยอาคารโรงเรียนตลาดใหม่ดอนเมือง เป็นที่เรียนชั่วคราว เพราะอาคารเรียนจริงยังสร้างไม่เสร็จ

เมื่อประกาศจัดตั้งครั้งแรกยังไม่มีอาคาร ได้ขอใช้อาคารโรงเรียนตลาดใหม่ดอนเมือง และโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงช่วยประกาศรับนักเรียน รุ่นแรกจำนวน ๖ ห้องเรียน นักเรียน ๒๖๘ คน มีครูรุ่นแรก ๓ คน

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ 2523 มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้ตั้งมูลนิธิจาตุรจินดาขึ้น

ปีการศึกษา 2524 มีอาคารเรียน 4 ชั้น เป็นอาคารหลังแรกมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้องเรียน และชั้นมัธยมปีที่ 3 จำนวน 6 ห้องเรียน

วันที่ 14 ตุลาคม 2525 ได้ตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติที่ ต154/2525 โดยมีนายกสมาคมคนแรกคือ นาวาอากาศเอก เสน่ห์ สุนทรา

พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มห้องเรียนห้องเรียนพร้อมตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขึ้น

พ.ศ. 2529 - 2530 ได้รับหนังสือชมเชยการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2531 ได้รับ หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัถยมศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2532 - 2533 ได้คัดเลือก เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

พ.ศ. 2534 ขยาย ห้องเรียนจนครบโดยยึดหลักของกรมสามัญศึกษาเป็นหลัก

พ.ศ. 2541-2543 มีการนำระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในด้านการเรียนการสอน

พ.ศ. 2544 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษในระดับ A3

พ.ศ. 2546 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียน ในเขตดอนเมือง

นำร่องเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (LabSchools)ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

พ.ศ. 2551 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลงานดีเด่นโครงการสัมมนาผลงานที่ประสบผลสำเร็จ สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่นด้านห้องเรียนคุณภาพ

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา แบ่งออกเป็น 5 คณะสี ซึ่งแต่ละสีมีความหมายสอดคล้องกับสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

มีชื่อเรียงตามลำดับดังนี้

1.คณะสีนนทรี(สีเหลือง) นนทรีเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน มีดอกสีเหลือง มีลำต้นใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่น

2.คณะสีศรีจาตุร (สีชมพู) นามสกุลของท่านผู้มีพระคุณก่อตั้งโรงเรียนเป็นศรีสง่าแก่ชาวดอนเมือง

3.คณะสีพชรกร (สีเขียว)คุณกร จาตุรจินดาผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวังให้เยาวชนของชาติมีความเพียบพร้อมเป็นเลิศดุจเพชรอันสูงค่า

4.คณะสีพรพลอยจินดา (สีแสด) นามมารดาของผุ้บริจาคที่ดินอันเป็นมงคลให้ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวด.ม.จ.ให้ความเคารพสูงสุด

5.คณะสีฟ้าเมืองดอน (สีฟ้า) โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง มีกองทัพอากาศให้การสนับสนุนและเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมลูกเสืออากาศ

ชื่อ ความหมาย และสีประจำคณะสี จะเป็นคติธรรมที่จะนำไปสู่ขบวนการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์ และพัฒนาให้รู้จักรักและสามัคคี อันเป็นพลังนำพาให้เรืองรอง ด้วยความดี มีน้ำใจ และเป็นที่พึ่งทางสติปัญญาของสังคมและประเทศชาติ สมดั่งเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่ดินสืบไปตราบชั่วกาลนาน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธมิ่งมงคลบพิตร

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 • นายเรือง ศรีขาว
 • นายพนม วงศ์วิเศษ
 • นายประวิตร พฤทธิกุล
 • นายสุทิน ภูเจริญ
 • นางระวีวรรณ ธรมศิริ
 • นายระลึก วรรณสิทธิ์
 • นางสายสมร ภูเจริญ
 • นางยุพา จิตตเกษม
 • นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
 • นางอนันต์ เธียรรักษ์วิชา
 • ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
 • นางสุมนา ธิกุลวงษ์
 • ดร.รังสรรค์ นกสกุล
 • นายนิยม ไผ่โสภา
 • ดร.มิตรชัย สมสำราญกุล
 • ดร.วินัย คำวิเศษ
 • นางสาวพรรสินี เหมาะดีหวัง

คณะกรรมการสมัชชานักเรียน[แก้]

 • ปีการศึกษา 2550 - นายธีรพันธ์ ส่งศรี
 • ปีการศึกษา 2551 - นายนรชัย ภักดีศุภผล
 • ปีการศึกษา 2554 - นายศาสตรา ใจสุต๊ะ
 • ปีการศึกษา 2555 - นายเจษฎา บินมะฮ์มุด
 • ปีการศึกษา 2556 - นายศุภกานต์ พิมพิสาร
 • ปีการศึกษา 2557 - นายชินวัตร เครือภูงา
 • ปีการศึกษา 2558 - นายธนาสิน ศิลโรจน์
 • ปีการศึกษา 2559 - นายณัฐพิพัฒ ฉัตรมงคลเพ็ญ
 • ปีการศึกษา 2560 - นางสาวขวัญเนตร สร้อยอุดม
 • ปีการศึกษา 2561 - นายดิถีสวัสดิ์ ตั้งไพบูลย์
 • ปีการศึกษา 2562 - นางสาวแพรพลอย เชิดชู
 • ปีการศึกษา 2563 - นายทินกร คล้ายคลึง

เกียรติประวัติ[แก้]

  • วันที่ 26 มกราคม พ.ศ 2523 มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  • วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้ตั้งมูลนิธิจาตุรจินดาขึ้
  • วันที่ 14 ตุลาคม 2525 ได้ตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติที่ ต154/2525 โดยมีนายกสมาคมคนแรกคือ นาวาอากาศเอก เสน่ห์ สุนทรา
  • พ.ศ. 2529 - 2530 ได้รับหนังสือชมเชยการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2531 ได้รับ หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัถยมศึกษาดีเด่น
  • พ.ศ. 2532 - 2533 ได้คัดเลือก เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
  • พ.ศ. 2544 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษในระดับ A3
  • พ.ศ. 2546 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียน ในเขตดอนเมือง
  • นำร่องเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (LabSchools) ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
  • พ.ศ. 2551 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลงานดีเด่นโครงการสัมมนาผลงานที่ประสบผลสำเร็จ สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่นด้านห้องเรียนคุณภาพ
 • พ.ศ.2566 นักเรียนดีเด่นประจำกรุงเทพ ด.ช.พชร หมอนทอง และ ด.ช.แทนศีล เถื่อนถาด

อ้างอิง[แก้]