โรงเรียนสารวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนสารวิทยา
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสารวิทยา
เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา
เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sarawittaya School
อักษรย่อ ส.ย.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2
สถาปนา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
ผู้ก่อตั้ง พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
รหัส 1000103002
จำนวนนักเรียน 2,707 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)[1]
เพลง มาร์ชสารวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนสารวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พ.อ.พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6 มีนักเรียนประมาณ 2,700 คน ครู-อาจารย์ 127 คน มีทั้งหมด 68 ห้องเรียนโดย มัธยมศึกษาตอนต้นมี 32 ห้อง (แบ่งเป็น 12-10-10) มัธยมศึกษาตอนปลายมี 36 ห้อง (แบ่งเป็น 12-12-12) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 6 แผนการเรียนคือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเกาหลี[2][3]


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ : "ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมเสริม เพิ่มสิ่งแวดล้อม พร้อมนำการปฏิรูป"
 • ปรัชญา/คติธรรม : "สุวิชโช ว ชเนสุโต" ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน"
 • คำขวัญ : "เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา"
 • สีประจำโรงเรียน : "เขียว-ขาว"
 • ตราประจำโรงเรียน : "พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ"
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : "ดอกสาละ"
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : "พระศากยะมุนีศรีสาระ"
 • วันสถาปนาโรงเรียน : "1 กรกฎาคม 2487"

ประวัติ[แก้]

ในปี 2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ต้องหยุดทำมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเพื่อทำการสอนเด็กเหล่านั้นจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุตเจ้ากรมวิทาศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10เป็นสถานที่ทำการสอน โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ นางสำรวย อุณหะเลขกะ เป็นครูทำการสอนอยู่ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มทำการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2487

ในปี 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ชื่อว่า “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ 1-4ประเภทสามัญ (ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494) อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 125 คนและใช้บริเวณแผนกที่ 6 กรมช่างแสง (แปรสภาพจากกรมวิทย์ฯ ) ถนนพหลโยธินบ้านพักหมายเลข 9-10 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทำการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียน โดยมีร.อ.สุวัสตร์ ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการ และนางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้ดำเนินการเรื่อยมา จนถึงปี 2490 จึงได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูทำการสอน 9 คน เปิดสอนแบบสหศึกษา

ปีพ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตให้เป็นหน่วย สมทบสอบ และทำการสอบไล่ได้เองทุกชั้น

ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา” และมีนางวนิดา ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูใหญ่คนเดิมซึ่งขอลาออกเพื่อติดตามครอบครัวไปต่างจังหวัด

ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนเตรียมปีที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร์และในปี พ.ศ. 2504 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบันและวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนสารวิทยาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 ก่อตั้งโดย พันเอกพระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 31 ไร่ เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 ผู้อำนวยคนปัจจุบัน คือนายราชวัตร สว่างรักษ์

โรงเรียนสารวิทยาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,905 คน และครูจำนวน 113 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางการสอน นอกจากนี้ โรงเรียนสารวิทยาได้จัดแผนการเรียนที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ห้องเรียนปกติ Mini English Program หรือห้องเรียนจีนเข้มข้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ แผนการเรียนจีนเข้มข้น แผนการเรียนศิลป์- ภาษาเกาหลี แผนการเรียนศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ รวมทั้ง โครงการห้องเรียนพิเศษ (SAP)

คณะสี[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • ราณี แคมเปน (เบลล่า) ดารา นักแสดง
 • วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ ดารา นักแสดง
 • ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล (DJบุ๊คโกะ)
 • ภาวินี บูรณาชีวาวิไล (เบลเยี่ยม Dance Your FAT Off )
 • ณภัทร บรรจงจิตไพศาล VJ ญี่ปุ่น
 • ดวงภร แย้มมณฑา หลิน af8
 • วศิน มีปรีชา ตูมตาม
 • พรพรรณ เชาวฤทธิ์ (Miss Teen Thailand 1990)
 • ภาณุวัช เกตุฉาย บีม ดารานักแสดง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′06″N 100°34′58″E / 13.851597°N 100.582738°E / 13.851597; 100.582738

 1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา
 2. ข้อมูลจำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา
 3. ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงเรียนสารวิทยา