โรงเรียนสารวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสารวิทยา
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสารวิทยา
เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา
เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sarawittaya School
อักษรย่อ ส.ย.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2
สถาปนา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
ผู้ก่อตั้ง พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
รหัส 1000103002
เพลง มาร์ชสารวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนสารวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พ.อ.พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6 มีนักเรียนประมาณ 3,700 คน ครู-อาจารย์ 152 คน มีทั้งหมด 78 ห้องเรียนโดย มัธยมศึกษาตอนต้นมี 14 ห้อง มัธยมศึกษาตอนปลายมี 12 ห้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 6 แผนการเรียนคือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเกาหลี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ : "ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมเสริม เพิ่มสิ่งแวดล้อม พร้อมนำการปฏิรูป"
 • ปรัชญา/คติธรรม : "สุวิชโช ว ชเนสุโต" ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน"
 • คำขวัญ : "เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา"
 • สีประจำโรงเรียน : "เขียว-ขาว"
 • ตราประจำโรงเรียน : "พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ"
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : "ดอกสาละ"
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : "พระศากยะมุนีศรีสาระ"
 • วันสถาปนาโรงเรียน : "1 กรกฎาคม 2487"

ประวัติ[แก้]

ในปี 2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ต้องหยุดทำการสอนจึงเป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ไม่สามารถจะหาที่เรียนได้ ที่ประชุมข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเพื่อทำการสอนเด็กเหล่านั้นจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุตเจ้ากรมวิทาศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10เป็นสถานที่ทำการสอน โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ นางสำรวย อุณหะเลขกะ เป็นครูทำการสอนอยู่ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มทำการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2487

ในปี 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ชื่อว่า “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ 1-4ประเภทสามัญ (ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494) อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 125 คนและใช้บริเวณแผนกที่ 6 กรมช่างแสง (แปรสภาพจากกรมวิทย์ฯ ) ถนนพหลโยธินบ้านพักหมายเลข 9-10 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทำการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียน โดยมีร.อ.สุวัสตร์ ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการ และนางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้ดำเนินการเรื่อยมา จนถึงปี 2490 จึงได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูทำการสอน 9 คน เปิดสอนแบบสหศึกษา

ปีพ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตให้เป็นหน่วย สมทบสอบ และทำการสอบไล่ได้เองทุกชั้น

ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา” และมีนางวนิดา ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูใหญ่คนเดิมซึ่งขอลาออกเพื่อติดตามครอบครัวไปต่างจังหวัด

ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนเตรียมปีที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร์และในปี พ.ศ. 2504 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบันและวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ประวัติโดยสังเขป : SARAWITTAYA IN BRIEF

Sarawittaya School was found in 1941 to provide an education for the children in Bangkok. The school is today located on an extensive purpose-built 31 rai on Phaholyothin Road. Sarawittaya School is an extra large secondary school which is a coeducation. It is located at 2398/96 Phaholyothin Road, Senanikhom, Jatujuk Bangkok 10900. It is under the Secondary Educational Service Area Office 2, Ministry of Education. It was established by Colonel Phrawittayasanronnayut, Chief of the Chemical Department. Recently, the principal of Sarawittaya is Mr.Ratchawat Sawangruk. โรงเรียนสารวิทยาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 ก่อตั้งโดย พันเอกพระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 31 ไร่ เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 ผู้อำนวยคนปัจจุบัน คือนายราชวัตร สว่างรักษ์

We provide learning from Junior high school level right through to Senior High school, for over 3,905 students, aged between 11 -18 years, Sarawittaya School teachers are fully qualified and experienced in their fields, 113 teachers. Moreover, we provide with various field of study for junior high students such as Normal Class, Mini English Program, Gifted Program (Science-Math) including Intensive Chinese and for senior high students such as Language/Arts- Intensive Chinese, Language/Arts – Korea, Mathematics – English, Science- Mathematics, including Special Academic Program (SAP). Sarawittaya School follows the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). We are committed to ensuring that you, as a parent, have the confidence that your children are receiving the best intellectual, physical and social preparation for their futures. โรงเรียนสารวิทยาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,905 คน และครูจำนวน 113 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางการสอน นอกจากนี้ โรงเรียนสารวิทยาได้จัดแผนการเรียนที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ห้องเรียนปกติ Mini English Program หรือห้องเรียนจีนเข้มข้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ แผนการเรียนจีนเข้มข้น แผนการเรียนศิลป์- ภาษาเกาหลี แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ รวมทั้ง โครงการห้องเรียนพิเศษ (SAP)

คณะสี[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • ราณี แคมเปน (เบลล่า) ดารา นักแสดง
 • วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ ดารา นักแสดง
 • ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล (DJบุ๊คโกะ)
 • ภาวินี บูรณาชีวาวิไล (เบลเยี่ยม Dance Your FAT Off )
 • ณภัทร บรรจงจิตไพศาล VJ ญี่ปุ่น
 • ดวงภร แย้มมณฑา หลิน af8
 • วศิน มีปรีชา ตูมตาม
 • พรพรรณ เชาวฤทธิ์ (Miss Teen Thailand 1990)
 • ภาณุวัช เกตุฉาย บีม ดารานักแสดง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′06″N 100°34′58″E / 13.851597°N 100.582738°E / 13.851597; 100.582738