โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
Mattayom Watbuengthonglang School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ล.
ประเภทมัธยมศึกษา
คำขวัญบึงทองหลาง สร้างคนดี
สถาปนา12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ผู้ก่อตั้งพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1000100603
ผู้อำนวยการนายเวียงชัย ราชฤทธิ์
สี███ แสด
███ ดำ
เพลงมาร์ชบึง
เว็บไซต์www.thonglang.ac.th

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธดีเด่น และได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดแผนชั้นเรียนเป็น (ข้อมูลปีการศึกษา 2561)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ระดับชั้นละ 10 ห้องเรียน แบ่งแผนการเรียนเป็น

1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มัธยมสังคมศาสตร์

3. ภาษาจีน

4. ภาษาญี่ปุ่น

5. ศิลปหัตถกรรม

6. พลศึกษา

7. คอมพิวเตอร์

8. ศิลป์ทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ระดับชั้นละ 9 ห้องเรียน แบ่งแผนการเรียนเป็น

1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มัธยมสังคมศาสตร์

3. ภาษาจีน

4. ภาษาญี่ปุ่น

5. ศิลปกรรม

6. พลศึกษา

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ : เป็นรูปช่อทองหลางตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคง และนุ่มนวลอยู่ภายใต้เปลวรัศมีอันโชติช่วง
 • พระประจำโรงเรียน : พระครูธรรมสมาจารย์ (หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต)
 • ปรัชญา : บึงทองหลาง สร้างคนดี
 • คำขวัญ : ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย รู้อภัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกทองหลาง
 • สีประจำโรงเรียน : สีแสด-สีดำ
 • คณะสี : มี 5 คณะสี
  • คณะม่วงกษัตริย์ สีม่วง
  • คณะเหลืองบริพัต สีเหลือง
  • คณะทับทิมสยาม สีชมพู
  • คณะบุษกร สีน้ำเงิน
  • คณะแดงอุบล สีแดง

วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม

ปรัชญา[แก้]

มัธยมวัดบึงทองหลาง สร้างคนดี

คำขวัญ[แก้]

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย รู้อภัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่

คติพจน์[แก้]

สจฺเจน กิตฺติ ปปฺโปติ

บุคคลย่อมได้รับเกียรติยศ เพราะความสัตย์จริง

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์[แก้]

เอกลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ลูก บ.ล.เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวิถีพุทธ

พันธกิจ[แก้]

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ แสวงหาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

4.ส่งเสริมกิจกรรมวิถีพุทธ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

6.พัฒนาครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

7.พัฒนาสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์[แก้]

ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

อาคารต่างๆ[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีอาคารภายในโรงเรียนทั้งสิ้น 5 อาคาร ได้แก่

 • อาคาร 1-2 มีจำนวน 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องพระพุทธศาสนา ห้องโสตทัศนศึกษา และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และธนาคารโรงเรียน
 • อาคาร4 มีจำนวน 4 ชั้น เป็นที่ตั้งของ ห้องการงานอาชีพ ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ และห้องวงโยธวาทิต
 • อาคาร3 มีจำนวน 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องคหกรรม และห้องศิลปะ
 • อาคาร5 มีจำนวน 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องสมุด

ลานกิจกรรม[แก้]

 • สนามกีฬาโรงเรียน ประกอบด้วย สนามฟุตบอลจำนวน 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอลจำนวน 2 สนามและสนามบาสเก็ตบอลจำนวน 2 สนาม บริเวณหน้าอาคาร3และ4สนามตะกร้อจำนวน 2 สนาม บริเวณหลังอาคาร1 สนามฟุตซอลจำนวน 1 สนาม บริเวณหน้าห้องคหกรรม
 • ลานอเนกประสงค์ มีจำนวน 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของหอประชุม(ชั้นล่าง) และห้องกังวารจิต(ชั้นบน)
 • ลานชมพูพันทิพย์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร1และ3

รางวัลและเกียรติประวัติ[แก้]

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา 200 เมตรหญิง รุ่นอายุ 18 ปี จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 2 ปี 2549
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 57 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 3 ปี 2550
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 54 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 3 ปี 2550
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 54 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 4 ปี 2551
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลชาย รุ่นอายุ 15 ปี จากการแข่งขันกีฬาสพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 4 ปี 2551
 • รางวัลเหรียญเงิน(อันดับที่6) การประกวด Thailand drumline contest 2009 ประเภท Stand still play division พ.ศ. 2552
 • รางวัลชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 69 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 75 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 45 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 75 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 42 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 57 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 60 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุ 18 ปี จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทมเขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี จากการแข่งขันกีฬาสพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลเหรียญทอง(อันดับที่4) การประกวด Thailand drumline contest 2010 ประเภท Stand still play division พ.ศ. 2553
 • รางวัลชนะเลิศ กระโดดเชือกเดี่ยวชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กระโดดเชือกทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 45 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 60 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบประเภทเอเปูบุคคลหญิง U-15 รายการ AIR FORCE FENCING OPEN CHAMPIONSHIPS 2010 จากแผนก ฟันดาบกองทัพอากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 รายการ CADET & JUNIOR จากกองทัพอากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 รายการ CADET & JUNIOR จากกองทัพอากาศ ปี 2553

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

-โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ

-โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น (Best Practice)

-โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

-โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

-ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-โรงเรียนรางวัลชมเชยในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในปี ๒๕๕๕

-โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับดีเยี่ยม ปี ๒๕๕๕

-โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ. (รอบ ๓) ปี ๒๕๕๕

เกียรติประวัติครู[แก้]

-ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูโลก

-ครูได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สพม.๒

-ครูได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

-ครูได้รับเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ จาก สพม.๒

-ครูได้รับรางวัลครูสอนดีของกรุงเทพมหานคร

-ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"

-ครูได้รับรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม

-ครูได้รับรางวัลครูดีศรีเมืองกรุง

เกียรติประวัตินักเรียน[แก้]

-นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประกายเพชร จากกรุงเทพมหานคร

-นักเรียนได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

-นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.๔-ม.๖ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

-นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนองานจากศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ ของ สพม.๒

-นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ของ สพม.๒

-นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดพูดสุนทรพจน์ จาก สพม.๒

-นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ จาก สพม.๒

ฝ่ายบริหาร[แก้]

กลุ่มบริหารวิชาการ[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

"มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์

สร้างจิตสำนึก

ฝึกความรับผิดชอบ

สนองตอบนโยบาย

ได้มาตรฐานการศึกษา

นำพาคนดีสู่สังคม"

พันธกิจ[แก้]

1. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ให้เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน

2. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. ส่งเสริมกิกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ปลุกฝังคุณธรรม

ดำเนินชีวิตตามหลักเศรฐกิจพอเพียง

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้

มาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์[แก้]

1. มีหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. มีกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐ-

กิจพอเพียง

4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ตามมาตรฐาน

การศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

"บริการฉับไว

มีวินัยเบิกจ่าย ใช้วัสดุคุ้มค่า

สรรหาครบครั้น

ประกันคุณภาพชั้นดี

มีหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจ[แก้]

1. การบริหารจัดการงบประมาณใช้หลัก

"คุ้มค่า ประโยชน์ ประหยัด"

2. จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์[แก้]

1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้ที่อย่างมีศักยภาพ

2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

"ดูแลดุจลูกหลาน

ประสานความร่วมมือ

ยึดถือระเบียบวินัย

ฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปรับเปลี่ยนแนวคิด"

พันธกิจ[แก้]

1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จรียธรรม มีวินัยในตนเอง

2. ให้ความยุติธรรม และความเสมอภาคต่อบุคลากรของ

โรงเรียน

3. เสริมสร้งความสุข ความปลอดภัย ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์[แก้]

1. เพื่อพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร ให้มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย

2. เพื่อปลูกฝังความศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

3. เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนมีความสุขในการ

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากอบายบุขและปลอดสารเสพติด

ในโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

"พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น

สวยงาม ปลอดภัย และมีคุณภาพที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

ให้ผู้เรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ[แก้]

บริหารจัดการงานสารบรรณอย่างมีระบบ พัฒนา

สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภพเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งจัดสาธารณูปโภคที่เพียงพอ

และประชาสัมพันธ์ข่างสารอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์[แก้]

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสารบรรณอย่างมีระบบ

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย

เอื้อต่อการเรียนรู้

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้หลากหลายและจัดสาธารณูปโภค

ให้เพียงพอ

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพกายและจิต

ที่ดี

5. ส่งเสริมกิกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียนด้วยคุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้[แก้]

มีทั้งหมด 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ได้แก่ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

นามผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสว่าง แผ้วพลสง พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2527
2. นายอดิสร ใสสุก พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2531
3. นางสุมาลี รัตนปราการ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2533
4. นายแสงทอง กมลรัตน์ พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2535
5. นายอำนาจ ผิวขำ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2539
6. นางราณี ใสรัตน์ พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2540
7. นางจิตรา พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
8. นายสมเด็จ โภชนจันทร์ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
9. นายรังสี ยังพะกูล พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2545
10. นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550
11. นายประสิทธ์ ทองเพียรพงษ์ พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2552
12. นายรุจิศักดิ์ นาคพงษ์ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2555
13. นายกมล บุญประเสริฐ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555
14. นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2557
15. นายนิพนธ์ ก้องเวหา พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560
16. นายประหยัด ทองทา พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2563
17. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

สถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]