โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สัญลักษณ์โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย.jpg
ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
182 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2311 5185, 0 2311 5196
โทรสาร 0 2311 5317, 0 2332 5040

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prakhanongpittayalai School
อักษรย่อ พ.ข.
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501
ผู้ก่อตั้ง ผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย
รหัส 1000100901
เพลง เพลงมาร์ชฟ้าเหลือง มาร์ชฟ้าเหลือง
เว็บไซต์

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (อังกฤษ: Prakhanongpittayalai School) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โดยผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดโอกาสให้ศึกษาทั้งสายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 182 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนพระโขนง" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โดยผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ เมื่อ พ.ศ 2500 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ตำบลจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 โดยให้ชื่อว่า"โรงเรียนพระโขนง"

อักษรย่อนามโรงเรียน คือ พ.ข. เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีแรก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 301 คน ครู-อาจารย์ 12 คน โดยนายชุบ กายสิทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - ม.ศ.5) โดยมีนักเรียนแผนกศิลปะ 2 ห้องเรียนจำนวน 61 คน ต่อมาจึงมีนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางสาวจุไร ลียากาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนพระโขนง" เป็น "โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย" อีกหนึ่งปีต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก สร้างคำขวัญของโรงเรียน "ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ" เมื่อ พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2521 ก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก เมื่อ พ.ศ. 2527 ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 25 ปี ชุมนุมนักเรียนเก่าฯ ได้ร่วมกันจัดงานฉลอง และจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน พ.ต.ต.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ในปีต่อมาจัดพิธีบรรจุพระธาตุและเบิกพระเจตร พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา'85 (หลวงพ่อสุข) พระพุทธรูปปางลีลา สูง 1.80 เมตร ซึ่งคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสายปัญญา รุ่นปีการศึกษา 2548 มอบให้มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 2528

ในปีพ.ศ. 2537 จัดสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงเกียรติประวัติของโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2543 จัดสร้าง "ศาลาจุไร ลียากาศ" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่ท่านได้เป็นผู้วางโครงสร้างการบริหาร และสร้างแผนแม่บทหลักที่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอีกมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประเภทสถานศึกษาน่ามองจากเขตพระโขนง จัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

พ.ศ. 2551 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการชเนศร์ นาคนิยม ได้พัฒนาโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ บูรณะฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อสุข) จัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สวยงามมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

พ.ศ. 2555 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการ นายถวิล ศรีใจงาม ได้มีการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพของผู้เรียนอย่างเข้มงวด เพือเป็นระเบียบแบบแผนที่จะก้าวต่อไปในระดับที่สูงขึ้น [1]

คณะผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

รายนามคณะผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) [2]

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ถวิล ศรีใจงาม.jpg
นายถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
วีระพงษ์ พรรณโรจน์.jpg
นายวีระพงษ์ พรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
สรศักดิ์ แพทย์คดี.jpg
นายสรศักดิ์ แพทย์คดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิจิตร แก้วแพง.jpg
นายวิจิตร แก้วแพง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

เกียรติประวัติที่ได้รับ[แก้]

พ.ศ. 2532 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2541 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในชุด "บูรพประทีป" และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเฟสปิดเกม ประเภทกองเชียร์ ประเทศมาเก๊า จัดสร้างสนามวอลเลย์บอล ลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณจากโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดลานกีฬาต้านยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลห้องสมุดอัจฉริยะ ของชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาได้รับเกียรติบัตร "ร้านอาหารสะอาดในสถานศึกษา" จากกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่สอนจริยธรรมดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

พ.ศ. 2545 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและ ลด ละ เลิก สารเสพติดของเยาวชน ในโครงการของมูลนิธิธารน้ำใจและมูลนิธิแม่บ้านอาสา (รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์) จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2546 ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้รับรางวัลลานกีฬาดีเด่นกลุ่มเขตเจ้าพระยา และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทลานกีฬาโรงเรียนจากการประกวดลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร[3]

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

แผนการเรียนรู้[แก้]

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ, Gifted)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทศโนโลยี

ที่อยู่และติดต่อ[แก้]

แผนที่มาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 • ที่อยู่ 182 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 • โทรศัพท์ 0 2311 5185, 0 2311 5196
 • โทรสาร 0 2311 5317, 0 2332 5040
 • เว็บไซต์ http://www.prakanong.ac.th[4]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′43″N 100°35′30″E / 13.695325°N 100.591731°E / 13.695325; 100.591731

อ้างอิง[แก้]