ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

|-
! คณะ !! มหาวิทยาลัย
|-
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต || มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
|-
| คณะบริหารธุรกิจ || [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
|-
| [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
| [[คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ|คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
|-
| หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต || [[สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]]
| [[คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน|คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ]] || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน]]
|-
|'''คณะบริหารธุรกิจ'''
|[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย]]
|-
|-
| [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล|วิทยาลัยนานาชาติ]] || [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
|-
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ || [[มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี]]
|-
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต || [[มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
740

การแก้ไข