ปริญญา จินดาประเสริฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปริญญา จินดาประเสริฐ
200 px
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2538 – 19 กันยายน พ.ศ. 2541
ก่อนหน้า ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
ถัดไป ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ก่อนหน้า ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร (รักษาการ)
ถัดไป ศ.ภก.ดร.สุมนต์ สกลไชย
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 7
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ สำนักวิทยาศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 8 โดยภายหลังจากพันวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนั้น ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการรถไฟ ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2548[1][2][3] และหลังจากนั้น ในระหว่าง พ.ศ 2554 -2558 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[4] และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน[5][6][7]) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[8] และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2548 ถึง 2559 [9][10][11] โดยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุซีเมนต์ผสมวัสดุนาโนในการทำวัสดุฉลาดและเก็บกักพลังงาน นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ยังมีความสนใจในงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนสำหรับชุมชน โดยเน้นไปที่การลดภาวะโลกร้อน รวมถึง งานวิจัยด้านระบบการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (กรุงเทพ) หลังจากนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. 2512 – 2523 ได้รับทุน Colombo Plan Scholarship เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสำเร็จ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) University of Tasmania (พ.ศ. 2517) ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) University of New South Wales (พ.ศ. 2520) และ ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา วัสดุคอนกรีต) University of New South Wales (พ.ศ. 2523)[12]

การทำงาน[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เริ่มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 โดยได้เริ่มตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2526-2528) ต่อมา ได้รับเลือกให้เป็น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2528-2535) 2 วาระ หลังจากนั้น ได้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (พ.ศ. 2535-2538) ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อกันถึง 2 วาระ ในระหว่าง พ.ศ. 2535-2542 โดยในระหว่างนี้ ในปี พ.ศ. 2539 ได้ดำรงรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็น สมาชิกวุฒิสภา  ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2539-2543[13] ซึ่งในขณะนั้นยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน วุฒิสภา (พ.ศ. 2539-2543) เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน วุฒิสภา (พ.ศ. 2539-2543) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร และ กรรมการสรรหา ปปช. กกต. คตง. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2541 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ได้แก่ ประธานเครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย (พ.ศ 2548 -ปัจจุบัน) กรรมการตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (พ.ศ. 2550-2555) กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2553 -2557)[14] และ ประธานคลัสเตอร์วิจัยวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554-2559)[15]

การวิจัย[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นงานวิจัยด้านนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 นับตั้งแต่เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเลือกให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2560[16] และยังได้รับเลือกให้เป็น ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด[17] ถึง 3 วาระอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2561 หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน สำนักวิทยาศาสตร์[18] ถัดจากนั้น ใน ปี พ.ศ. 2557 ได้รับเลือกจาก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [19] และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award และรางวัล Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award [20][21] และในปี พ.ศ. 2561 ได้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก สกว.

ตำแหน่งอื่น ๆ[แก้]

ด้านการบริหาร[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กรรมการสภาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2535-41, 44-47) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) (พ.ศ. 2545 – 2548) คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (พ.ศ. 2545-46, 2550-2554) กรรมการสภาสมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2548-2552) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (พ.ศ. 2548 – 2554) กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2550-2552) และ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ กพอ (พ.ศ. 2553 - 2555)[22]

ด้านการวิจัย[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เคยดำรงตำแหน่งด้านการวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทดโนโลยี (พ.ศ. 2546-2548) รองประธานสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547- 2552) Vice-President ACI-Thailand Chapter (พ.ศ. 2547- 2552) ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2547) ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBICO สกอ. (พ.ศ. 2549-2550)[23] บรรณาธิการ วารสารวิจัย มข (พ.ศ. 2551-2554) และ บรรณาธิการ Engineering and Applied Science Research (EASR) หรือ ในชื่อเดิมคือ วิศวกรรมสาร มข (พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน)[24]

ด้านการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ประเมิน ผศ. รศ. ศ. (ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ผู้ประเมินบทความในวารสารนานานชาติ (จำนวน 110 วารสาร รวม 700 บทความ) ผู้ประเมินบทความสำหรับลงในวารสารทางวิชาการ (ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุบลราชธานี และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) ผู้ประเมินบทความในการประชุมวิชาการด้านคอนกรีตและวัสดุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา ว.ส.ท.ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก (ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)[25]

ในระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ปัจจุบันเป็น Academic editor ให้กับ Journal of Scientific Research and Reports[26] (ตั้งแต่ พ.ศ. 2556),  และ Technical Committee on Establishment of Construction and Quality Control Standards for Performance–based Design of Porous Concrete ให้กับ Japan Concrete Institute และยังอยู่ในกองบรรณาธิการ (Editorial board) วารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ Engineers Press[27], KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology[28] และ Heliyon, Elseviers[29] และยังเคยเป็น Assessor ให้กับ  Faculty of Agriculture, Kochi University ประเทศญี่ปุ่น (4-10 December 1999) และ Research proposal ของ Cariplo Foundation, Italy  และได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบปริญญาเอกให้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ Faculty of Civil Engineering, Anna University, India; Structural Engineering, Annamalai Uni., India; Hindustan University, India; และ Curtin University, Western Australia และในปี พ.ศ. 2558 เป็น Project Reviewer ให้กับ Technology Foundation STW ประเทศ Netherlands [30]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาสังคมในระดับประเทศ จำนวน 16 รางวัล ดังนี้ เหรียญทองการพัฒนาแหล่งน้ำดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2534, กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2545 เรื่องการพัฒนาการใช้เถ้าลอยลิกไนต์ไทย จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถัมภ์, รางวัลข้าราชการดีเด่นศรีมอดินแดง รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พ.ศ. 2546, รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2547, 49, 51, 52, 53,54, รางวัลเหรียญทองศาสตราจารย์ วิทยา เพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550, คนดีคู่สังคม รายการ “คนดีคู่สังคม” UBC พ.ศ. 2550, รางวัลอาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[31], รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัล นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น[32], รางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น[33][34], รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ[35][36], รางวัลนักวิจัยดีเด่นสารสิน ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น[37], รางวัล Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award[38][39] และ รางวัล Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award ประจำปี 2558[40][41]

ผลงานทางวิชาการและการวิจัย[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทั้งทางด้านคอนกรีตและวัสดุ และการพัฒนาแหล่งน้ำ 200 ชิ้น โดยมีบทความ 156 บทความทางด้านซีเมนต์และคอนกรีตได้รับการตีพิมพ์ลงใน International journals, บทความ 5 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการ, บทความ 7 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญในการประชุมวิชาการ[42][43] และมีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำนวน 12 ชิ้น [44] นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาอังกฤษจำนวน 2 เล่ม คือ ตำราเรื่อง Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, ISBN 9781782422761, P. 852[45] และ ตำราเรื่อง Eco-efficient masonry bricks and blocks: design, properties and durability, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, P. 548[46] พร้อมด้วยตำราภาษาไทยอีกจำนวน 4 เล่มได้แก่ ตำราเรื่อง “เถ้าลอยในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2553)[47], ตำราเรื่อง “ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2551, 2553, 2555) และ พิมพ์โดยปูนซีเมนต์ไทย (พ.ศ. 2549, 2552, 2555)[48], ตำราเรื่อง “เถ้าแกลบในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Science and Engineering (พ.ศ. 2552)[49][50] และตำราเรื่อง "ทฤษฎีและการทดสอบ คอนกรีตเทคโนโลยี" สำนักพิมพ์ Angles of Sci (พ.ศ. 2555) โดยจากผลงานตีพิมพ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เหล่านี้ ได้ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารนานาชาติ จำนวน 7300 ครั้ง (โดย Scopus: H Index = 47)[51][52] และ ในปี พ.ศ. 2556 Microsoft Academic Search ได้จัดลำดับให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 46 ในสาขาด้านซีเมนต์ และในปี พ.ศ. 2559 Microsoft Academic Search ก็ได้จัดให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 8 ของโลกในสาขาด้านแก้ว [53][54][55]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=5792
 2. http://www.soc.soc.go.th/SLK/showlist3.asp?pagecode=8189&pdate=2003/02/04&pno=1&pagegroup=1
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00174910.PDF
 4. https://www.rmuti.ac.th/2009/administer/ad01.html
 5. http://202.29.22.167/arc2010/index.php/component/content/article/57-2012-02-06-08-32-33/69-2012-02-07-03-50-55
 6. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059395
 7. http://civil.kku.ac.th/site/
 8. http://202.29.22.167/arc2010/index.php/component/content/article/57-2012-02-06-08-32-33/69-2012-02-07-03-50-55
 9. http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010453&l=th
 10. http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate7.pdf
 11. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
 12. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 13. http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate7.pdf
 14. http://www.up.ac.th/V4/contentshow2.aspx?ItemID=308
 15. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 16. http://academic.trf.or.th/index.php/researcher
 17. http://www.sri-scg.com/th/news1-8.php
 18. http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/royin-ebook/83/FileUpload/2913_9044.pdf
 19. https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008435&l=th
 20. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 21. http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010453&l=th
 22. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 23. http://vttf.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=169:-solartecq-g-front-page-no-yes-section-select-section-uncategorisednews-2551resourcesfaq-category--select-category-n---20n-2550nnnnnnnnnnn-a-classqmodal-button&catid=61:2008-09-22-03-39-28&Itemid=100
 24. https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkuenj/about/editorialTeam
 25. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 26. http://sciencedomain.org/journal/22/editorial-board-members
 27. http://www.engineerspress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=66
 28. www.ijast.kmutnb.ac.th/editorialboard.php
 29. http://www.heliyon.com/editorial-team/board/?pageNumber=3&
 30. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 31. http://www.moe.go.th/moe/upload/news_chaiyos/htmlfiles/20277-8494.html
 32. https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0004404&l=th
 33. http://home.kku.ac.th/meeting/council/2556.pdf
 34. http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
 35. https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008408&l=th
 36. http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000012819
 37. http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008456&l=th
 38. http://mfu.ac.th/division/research/show_news.php?newsID=0049
 39. http://www.en.kku.ac.th/web/blog/2015/11/17/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%82-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94/
 40. http://www.ttsf.or.th/winner.php
 41. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 42. https://www.researchgate.net/profile/Prinya_Chindaprasirt/publications
 43. https://scholar.google.com/citations?user=3ZI78QwAAAAJ&hl=en
 44. http://www.en.kku.ac.th/main/images/stories/patent/%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81.pdf
 45. http://store.elsevier.com/Handbook-of-Alkali-Activated-Cements-Mortars-and-Concretes/isbn-9781782422761/
 46. http://store.elsevier.com/Eco-efficient-Masonry-Bricks-and-Blocks/isbn-9781782423058/
 47. http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789749396049
 48. http://lib.vu.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=6501
 49. http://www.mahalib.msu.ac.th/mtc/dublin.php?ID=13399108785
 50. http://www.toptextbook.com/product-th-510242-2760792-%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95+++Rice+Husk+Ash+In+Concrete+ISBN+9789742355913.html#
 51. http://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=A0178D994CFE2824E10880F5176C7F82.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a10&origin=resultslist&src=s&s=AUTHOR-NAME%28Prinya+Chindaprasirt%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=33&count=59&analyzeResults=Analyze+results&txGid=0
 52. http://www.scopus.com/results/results.uri?cc=10&sort=cp-f&src=s&st1=Prinya+Chindaprasirt&nlo=&nlr=&nls=&sid=A0178D994CFE2824E10880F5176C7F82.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=33&s=AUTHOR-NAME%28Prinya+Chindaprasirt%29&ss=cp-f&ps=r-f&editSaveSearch=&origin=resultslist&zone=resultslist
 53. http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf
 54. http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt
 55. http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100


ก่อนหน้า ปริญญา จินดาประเสริฐ ถัดไป
ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วันชัย วัฒนศัพท์
2leftarrow.png KKU Emblem.png
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(20 กันยายน พ.ศ. 2538 - 19 กันยายน พ.ศ. 2541)
2rightarrow.png ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุชาติ อารีมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุชาติ อารีมิตร
2leftarrow.png KKU Emblem.png
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)
2rightarrow.png ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เภสัชกร
ดร.สุมนต์ สกลไชย