โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในขอนแก่น สำหรับโรงพยาบาลอื่น ดูที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Medicine KKU Thai Emblem.png
ประเภท รัฐ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย - วิทยาลัยแพทยศาสตร์)
ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2518
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
จำนวนเตียง 1,466 เตียง[1]
บุคลากร 1,732 คน
เว็บไซต์ srinagarind.md.kku.ac.th

ประวัติ[แก้]

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มเปิดอาคารชั่วคราวเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และ ให้บริการประชาชน โดยใช้อาคารโรงพยาบาลโรคเรื้อนเดิมบริเวณสีฐาน ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เรียกว่า "โรงพยาบาลฮัท" (Hut Hospital) ต่อมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้กำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์เพื่อให้ประชาชนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยได้รับ บริการจากสถานพยาบาลในระดับมหาวิทยาลัย และเพิ่มศักยภาพในการ ผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกประเภท ให้มีความรู้ ความชำนาญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ณ อาคารโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และมีพระบรมราชโองการพระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลศรีนครินทร์" ตามพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การก่อสร้างอาคาร ตรวจรักษาและอาคารบริการของโรงพยาบาลได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 จึงได้ย้ายหน่วยงานทั้งหมดมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีมีพระชนมายุ 89 พรรษา ได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นตึกผ่าตัดหลังใหม่มีห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นอีก 9 ห้อง เพื่อให้การบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่มารับการผ่าตัดได้เพิ่มขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์และพระราชทานนามว่า "อาคาร89 พรรษาสมเด็จย่า" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมพ.ศ. 2532 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2537

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • งานเลขานุการโรงพยาบาล
 • งานเภสัชกรรม
 • งานเวชระเบียน
 • งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานโภชนาการ
 • งานแม่บ้าน
 • งานจ่ายกลาง
 • งานเวชกรรมสังคม
 • งานทันตกรรม
 • งานพัฒนาคุณภาพ รพ.
 • งานบริการพยาบาล

ศูนย์บริการเฉพาะด้าน[แก้]

 • ศูนย์เลสิค
 • ศูนย์บริการโรคไต
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดด้วยกล้อง
 • ศูนย์ตติยภูมิโรคมะเร็ง
 • ศูนย์แม่ข่ายระบบทางเดินหายใจ
 • ศูนย์รักษ์ปทุม

อ้างอิง[แก้]