โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Satit MSU.png
ที่ตั้ง
269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข้อมูล
คำขวัญความพร้อมเต็มที่ มีวิถีสร้างสรรค์
ภูมิพลังเต็มคน(ฝ่ายประถม) ,
วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน (ฝ่ายมัธยม)
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อำนวยการผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รก. (ฝ่ายประถม)
รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง (ฝ่ายมัธยม)
สี         สีเหลือง-สีขาว
สาธิตฝ่ายประถม
         สีเหลือง-สีเทา
สาธิตฝ่ายมัธยม
เพลงมาร์ชสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต้นไม้ประจำโรงเรียนราชพฤกษ์
เว็บไซต์https://satit.msu.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Mahasarakham University Demonstration School : ส.มมส - DMSU) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในอดีตเคยเป็นโรงเรียนสาธิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มิได้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์) แบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

ประวัติ[แก้]

ฝ่ายประถม[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยดำริของ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล(ราชบัณฑิต) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) มีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงแรกของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทำการปรับปรุงอาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ในระยะแรกเริ่มทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจาก ศ.ทักษิณา สวนานนท์ ซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรโครงการ English Science Computer Program(ESC)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียนได้มีคณะกรรมการศึกษาถึงวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า "คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ประกอบไปด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหา อีกหลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอน ต้องย้ายที่ทำการบ่อยครั้ง

ฝ่ายมัธยม[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก โดยมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งขณะนั้นคณาจารย์ทุกคนต้องทำงานหนักมาก เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี

หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) และมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ซึ่งทำงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธาน

ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ย้ายสถานที่อีกครั้งโดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 (สำนักงานอธิการบดี(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง)) และอาคาร 3 (คณะวิทยาศาสตร์(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง))

ปีแรกของการเปิดทำการนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษและอาจารย์ชาวต่างประเทศ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

ในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออกเป็นประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สาระสำคัญคือ ให้โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานในกำกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและการใช้บุคลากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เปิดดำเนินการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดยช่วงชั้นที่ 3 เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นที่ 4 เปิดสอน 4 แผนการเรียน 6 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติแบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กับหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี จำนวน 1 หลักสูตร

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ราชพฤกษ์
 • ตราประจำโรงเรียน : ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ "ตราโรจนากร" มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า " ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน " มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่าง ของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม" และมีดอกไม้หกกลีบสองดอกอยู่ตรงกันข้ามกัน โดย

ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา , หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็มเปี่ยม , องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี , สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง , ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน , วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม

 • สีประจำโรงเรียน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ใช้สีเหลือง-ขาว และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ใช้สีเหลือง-เทา
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ได้แก่ ราชพฤกษ์ (ราชพฤกษ์)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้

ปฐมวัย

 • เตรียมอนุบาล หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)
 • อนุบาล หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)

ประถมศึกษา

 • หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)
 • หลักสูตร English Science and Communication Program (ESC)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีแผนการเรียนแบ่งได้ดังนี้

อาคาร/สถานที่[แก้]

กลุ่มอาคารมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารเรียนมัธยม 1
อาคารหอพัก
 • อาคารเรียนมัธยม 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องเรียนรวม1(IT1) , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, ห้องประสานงานกรรมการนักเรียน, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทย, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, ห้องให้คำปรึกษา, งานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรและจัดหารายได้, งานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานลูกเสือ, งานพัฒนานักเรียนและกิจการพิเศษ, ห้องพระพุทธศาสนาและจริยธรรม, งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, สนามกีฬาในร่ม, ห้องเก็บพัสดุ
 • อาคารเรียนมัธยม 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีววิทยา, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, ห้องขงจื่อ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น), ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)และนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลอง, ห้องระบบน้ำ, ห้องระบบไฟ
 • อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย สำนักงานโรงเรียน, ห้องผู้อำนวยการ, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องประชุม, งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ, งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง, ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 • อาคารปฏิบัติการ 1 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์(Fab Lab), ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ทั่วไป, ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย-สากล, ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระศิลปะ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ,ห้องนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องFab Lab
 • อาคารปฏิบัติการ 2 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา, งานพยาบาลและพลานามัย, ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ, ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์
 • อาคารโรงอาหาร 1 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคหกรรม, ห้องประกอบอาหาร, ห้องรับประทานอาหารอาจารย์ , ห้องรับประทานอาหาร, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคารโรงอาหาร 2 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์อาหารและบริการ, ห้องรับประทานอาหาร, ร้านค้าสวัสดิการสมาคมผู้ปกครองและครู
 • อาคารพัสดุ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพัฒนาเขตพิ้นที่, โรงซ่อมอุปกรณ์, โรงจอดรถ, ห้องพักนักการภารโรง
 • อาคารรับรองผู้ปกครอง เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า, ห้องประชุมสมาคม, ห้องประสานงานสมาคม
 • อาคารหอพักหญิงใน เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักสำหรับอาจารย์ และนักเรียนหญิง
 • หอพักในกำกับ(หอนาดูนและหอชื่นชม) เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักสำหรับอาจารย์ และนักเรียนชาย(หอนาดูน) และนักเรียนหญิง(หอชื่นชม)

ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศูนย์กีฬา ใช้ร่วมกับศูนย์กีฬากลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ห้องสมุด ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การบริหารงาน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเคยเป็นโรงเรียนสาธิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่ 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ได้รับการถ่ายโอนไปอยู่ในกำกับของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2561 [1] ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้แก่

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 – 2546
2 รองศาสตราจารย์ อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 (รักษาการ)
3 นางสุชาดา ลดาวัลย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา จิตต์จำนง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2556
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 – 2558 (รักษาการ)
พ.ศ. 2559 - 2561
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

หน่วยงานภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 (PDF). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31 มีนาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]