คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่ออังกฤษFaculty of Public Health, Chiang Mai University
อักษรย่อPH
ที่อยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันก่อตั้ง25 มีนาคม พ.ศ. 2560 (4 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
เว็บไซต์https://www.ph.cmu.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ : Faculty of Public Health, Chiang Mai University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[1][แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะใหม่ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 114ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้เป็นส่วนงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ จัดการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรหลักในการสร้างองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุข มีการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยด้าน สาธารณสุขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นเอกภาพ และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านสุขภาพที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ไม่มีการเรียนการสอน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (ส.ม.)[2]

  • หลักสูตรภาษาไทย
  • หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)[3]

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]