คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Amslogocmu.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Associated Medical Sciences
Chiang Mai University
ที่อยู่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2519
คณบดี ผศ. ดร. วาสนา ศิริรังษี
วารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
เว็บไซต์ [1]
    

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเทคนิคการแพทย์คณะแรกของภาคเหนือและเป็นคณะที่สามของประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลำดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยแรกเริ่มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วางโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2509 และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2510 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2512 เริ่มโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ โดยจะแยกออกมาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2519 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแบ่งหน่วยงานในความรับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนราชการต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ต่อมาภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 • พ.ศ. 2522 ทางทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชารังสีเทคนิค
 • พ.ศ. 2523 มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชากิจกรรมบำบัด
 • พ.ศ. 2531 ทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งภาควิชากายภาพบำบัด
 • พ.ศ. 2545 ทางสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวเกิดคุณภาพในการบริหารองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องภาระงานของภาควิชาและหัวหน้าภาควิชาที่พึงประสงค์ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและคณะในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2545เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยทางคณะเทคนิคการแพทย์จึงได้ดำเนินการศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่ละภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรที่ทำงานในคณะเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด ได้มีความเห็นว่ารูปแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับคณะเทคนิคการแพทย์คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา ต่อมาจึงได้ดำเนินการรวมภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกกลายเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำบัดและภาควิชากายภาพบำบัด เปิดการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์

-

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

-

ภาควิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

-

-

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]