คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Amslogocmu.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
ที่อยู่110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้งพ.ศ. 2519
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
วารสารวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
เว็บไซต์http://www.ams.cmu.ac.th

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเทคนิคการแพทย์คณะแรกของภาคเหนือและเป็นคณะที่สามของประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลำดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยแรกเริ่มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วางโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2509 และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2510 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2512 เริ่มโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ โดยจะแยกออกมาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2519 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแบ่งหน่วยงานในความรับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนราชการต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ต่อมาภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 • พ.ศ. 2522 ทางทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชารังสีเทคนิค
 • พ.ศ. 2523 มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชากิจกรรมบำบัด
 • พ.ศ. 2531 ทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้ง ภาควิชากายภาพบำบัด
 • พ.ศ. 2546 ควบรวมภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกเป็น ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำบัดและภาควิชากายภาพบำบัด เปิดการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 • สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

หลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต

-

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]