คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Isan
สถาปนา9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณบดีผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
ที่อยู่
วารสาร-
สี  สีแดงเข้ม
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์www.ea.rmuti.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรวมคณะวิชาเครื่องกล คณะวิชาโยธา คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต และคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงทำให้เกิดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพ มีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ จัดตั้งเป็นคณะฯ โดยรวมคณะวิชาเครื่องกล คณะวิชาโยธา คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต และคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกัน มีภารกิจ 4 ด้านคือ 1.งานจัดการศึกษา 2.งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 3.งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ของคณะ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการออกแบบของนักศึกษาของคณะ ผู้ออกแบบคือ นางสาวรัตนา ชวนโพธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 เป็นการออกแบบภายใต้แนวความคิด Unity หรือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การรวมเป็นคณะเดียวกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนำสัญลักษณ์เฉพาะที่สื่อถึง 2 คณะ คือ ฟันเฟือง และลูกศร 4 ทิศ มาลดทอนรูปทรงและจัดรวมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียว และแทรกตัวอักษรย่อ EA อันหมายถึง Engineering และ Architecture โทนสีที่เลือกใช้ สีแดงเข้ม เป็นสีประจำคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีขาวและสีเหลือง ใช้สื่อความหมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ของจิตใจ ความมีคุณธรรมของนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรมควบคู่กัน

สาขาวิชาและหน่วยงาน[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ประกอบด้วย 1 สำนักงาน และ 13 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กลุ่มช่างอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) กลุ่มสถาปัตยกรรม หลักสูตรปริญญาโท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • ช่างโยธา
 • ช่างโลหะ
 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • ช่างยนต์
 • ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • ข่างจักรกลหนัก
 • ช่างกลเกษตร
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมสำรวจ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมวัสดุและโลหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร
 • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สถาปัตยกรรมภายในเทคโนโลยีบัณฑิต

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • วิศวกรรมโยธา (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร (ปกติ)
 • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (ปกติ)

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

 • การจัดการผังเมือง(เสาร์ – อาทิตย์)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • วิศวกรรมไฟฟ้า (เสาร์ – อาทิตย์)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (เสาร์ – อาทิตย์)
 • วิศวกรรมอุตสาหการ (เสาร์ – อาทิตย์)
 • วิศวกรรมโยธา (เสาร์ – อาทิตย์)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา พ.ศ. 2550 - 2558
2. รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อาคารเรียนของคณะ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

^http://www.ea-rmuti.com/ เก็บถาวร 2013-08-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]