คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตราประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Industrial Education and Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
วันก่อตั้ง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
คณบดี รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
วารสาร วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สีประจำคณะ ███ Palevioletred
เว็บไซต์ www.inded.kmitl.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 เดิมชื่อว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ตอนมาได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม และก่อนตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันเป็น 1 ใน 7 คณะของสถาบัน เปิดสอนทั้งสิ้น 5 ภาควิชา ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ปริญญาโท 13 สาขาวิชา ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยรวมภาควิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์, ภาษาศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในขณะนั้น เข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ [1]
 • วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยแยกภาควิชาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ออกมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ เป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม[2]
 • ตั้งแต่ พ.ศ.ปี2554 เป็นต้นไปคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ปิดหลักสูตร 2ปีต่อเนื่องในทุกหลักสูตร จะเหลือเพียงหลักสูตร 5ปี และ 4ปี เท่านั้น

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
 • สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (5 ปี)

แขนงวิชา

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การออกแบบกราฟิก
 • การออกแบบคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
 • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • การออกแบบเซรามิกส์
 • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-

ครุศาสตร์เกษตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (5 ปี)

แขนงวิชา

 • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
 • อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาเกษตร
ครุศาสตร์วิศวกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (5 ปี)

แขนงวิชา

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • โทรคมนาคม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • การวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

-

ศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (4 ปี)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการวิจัยนวัตกรรมการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
 • สาขาการบริหารอาชีวศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

* ค.อ.ด. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)  มี 3 วิชาเอก
 1 เทคโนโลยีการศึกษา
 2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
 3 การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา|-

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

ดอกแก้วเจ้าจอมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.
 2. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 44 เล่ม 105 ตอนที่ 206 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531