คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ARCHRSULOGO.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Architecture
Rangsit University
ที่อยู่ อาคารคุณหญิงพัฒนา (ตึก 8)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2531
คณบดี ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
สีประจำคณะ ███ สีน้ำตาลเข้ม Sepia
สัญลักษณ์ รูปสถูป
เว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th/architect/
    

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2531 เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย (เดิมมีเพียง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) คณบดีผู้ก่อตั้ง คือ ศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ กันตะบุตร คณบดีคนต่อมาคือ ผศ.สุธน วิริยะสมบูรณ์ และคณบดีคนปัจจุบัน คือ ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เน้นการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบใหม่เชิงบูรณาการและผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Arch)
  • หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ (B.FineArt)

ระดับปริญญาโท[แก้]

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม (M.S. (CAAD))
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมชุมชน (M.S. (CRAC))
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผังเมืองและชุมชน (M.Arch. (Urban))
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (M.Arch. (Computer-Aided Design))

ศูนย์บริการวิชาการ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพ และวิชาการ (Academic Service Center) เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ได้ปฏิบัติงานวิชาชีพ ในลักษณะการบริการแก่สังคม นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]