คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
RMUTI KORAT.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology
ที่อยู่เลขที่ 150 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2532
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร
สีประจำคณะ██ สีชมพู
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เว็บไซต์www.fte.rmuti.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อังกฤษ: Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน3 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นก่อตั้งขึ้นตามสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันภายใต้ชื่อโครงการวิทยาลัยเทคนิค(ไทย-เยอรมัน) ขอนแก่น เมื่อ 1 ตุลาคม 2506 เปิดทำการสอนนักศึกษารุ่นแรกในระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 และหลักสูตรระดับปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2513 โดยสัญญาความร่วมมือเทคนิคไทย-เยอรมันสิ้นสุดลงในปี 2518

ตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่นได้มีการเปิดหลักสูตรในระดับปวส. เพิ่มเติมอีกหลายสาขาวิชาในสายช่างอุตสาหกรรมและในปีการศึกษา 2537 เริ่มเปิดหลักสูตรปวส. บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด พ.ศ. 2518 เข้าร่วมเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ปี 2519 วิทยาเขตเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม(ปม.) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวส. ทุกสาขาวิชาเรียนวิชาทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 ภาคการศึกษา(1ปี) และในปี 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของครูช่างอุตสาหกรรม จึงขอให้วิทยาเขตต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมัธยมช่างอุตสาหกรรม (ปมอ.)

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ และค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆอีกหลายหลักสูตรได้เปิดสอนในปีต่อๆมา

ในปี 2532 ที พ.ร.บ. เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มี พ.ร.บ. ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(เดิม) เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา วิทยาเขตขอนแก่น ภายใต้สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เปิดสาขาวิชาทั้งในระดับปวส. ช่างอุตสากรรมและปริญญาตรีหลากหลายสาขา ทั้งหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เมื่อมี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีหลักสูตรที่เปิดสอน (ปี 2550) อยู่ทั้งหมด ในระดับปวส. รวม 14 สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาตรี (2 ปี รับปวส.) รวม 9 สาขาวิชา ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี รับ ม.6 และปวช.) รวม 8 สาขาวิชาและมีโครงการเปิดหลักสูตร ปริญญาตรี(หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน 2 ปี) รับ ปวส. ในปี 2551 อีก 3 สาขาวิชา คือ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหการ และ บธ.บ.การบัญชี และโครงการหลักสูตรปริญญาโททางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในปี 2552

หลักสูตร[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.)

 • โปรแกรมวิชาช่างยนต์
 • โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน
 • โปรแกรมวิชาช่างท่อและประสาน
 • โปรแกรมวิชาออกแบบการผลิต
 • โปรแกรมวิชาช่างเครื่องกล
 • โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • โปรแกรมวิชาช่างก่อสร้าง
 • โปรแกรมวิชาช่างโยธา
 • โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]