คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Seal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Architecture
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ที่อยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
วันก่อตั้ง26 เมษายน พ.ศ. 2506
คณบดีผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
วารสารวารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.[1]
สีประจําคณะ███ สีซีเปีย
สัญลักษณ์รวงผึ้ง
เว็บไซต์www.arch.kmitl.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น 1 ใน 7 คณะของสถาบัน มีทั้งสิ้น 3 กลุ่มวิชา ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอสมุดกลาง ติดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเนื้อที่ 80 ไร่เศษ [2] แต่เดิมเป็นโรงเรียนช่างบริการส่งเสริมอาชีวศึกษาก่อนที่ยกฐานะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ใหญ่และมีพื้นที่การเรียนการสอนมากที่สุดในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความเป็นมาเริ่มต้นจาก "โรงเรียนช่างบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา (บ.ส.อ.)" ในการอำนวยการของบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[2]ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2497 ต่อมาได้มีการยุบเลิกบริการส่งเสริมอาชีวศึกษาขึ้นทำให้โรงเรียนถูกยุบไปด้วย ต่อมากรมโยธาธิการได้รับคำสั่งให้ดำเนินการเปิดทำการสอนจึงตั้ง "โรงเรียนส่งเสริมอาชีพก่อสร้าง " เมื่อวันที่ เมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2499[2] มีแผนกช่างก่อสร้างเพียงแผนกเดียว เป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อมากรมโยธาธิการได้ถูกยุบไปรวมกับกรมโยธาเทศบาล ทำให้โรงเรียนย้ายกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนส่งเสริมอาชีพก่อสร้างได้มีการปรับปรุงหลักสูตรยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเทียบเท่าวิทยาลัยเทคนิค จึงได้ยกขึ้นเป็น "วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง " เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2506[2] ใช้อาคารสถานที่ ณ ตำบลบางพลัด จังหวัดธนบุรี เปิดการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาวิศวสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการทาง และสาขาวิชาวิศวกรรมการสำรวจ โดยเริ่มแรกมีอาจารย์เพียง 3 ท่าน

ประมาณปี พ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้ย้ายสถานศึกษามาอยู่ที่ลาดกระบัง เพราะสถานที่เดิมคับแคบ ก่อสร้างแล้วเสร็จและย้ายมาอยู่ที่ลาดกระบังเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2514[2] ในปีเดียวกันนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 14 (7) แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการสอนแล้วเห็นว่าสามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาได้ จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ให้รับวิทยาลัยวิชาการก่อสร้างเข้าสมทบในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป[3][4]

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
กลุ่มวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพ
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาภาพพิมพ์
 • สาขาวิชาจิตรกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

กลุ่มวิชาการออกแบบ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-

-

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

ดอกพิกุลเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ความเป็นมาของคณะฯ เก็บถาวร 2009-06-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างรวมเข้ากับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2515 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ลาดกระบัง จึงถือเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เปิดในระดับอุดมศึกษาเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 94 หน้า 1621 20 มิถุนายน 2515, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างรวมเข้ากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ratchakitcha.soc.go.th)
 5. สีและดอกไม้ประจำคณะ เก็บถาวร 2009-03-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง