คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Architecture, Silpakorn University Logo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Architecture, Silpakorn University
ที่อยู่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (63 ปี)
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
วารสาร วารสารวิชาการหน้าจั่ว
สีประจำคณะ ██ สีเทา[1]
สัญลักษณ์

หน้าจั่วในสี่เหลี่ยม

จั่วในสี่เหลี่ยม.png
เว็บไซต์ www.arch.su.ac.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/archsu

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Silpakorn University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นคณะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) ใช้ชื่อคณะว่า "คณะสถาปัตยกรรมไทย" เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาถึงระดับปริญญา 5 ปีการศึกษา จนกระทั่ง พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" และได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแผนใหม่ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง เป็นสาขาวิชาแรก และขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกหลายสาขาวิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาบัณฑิต 2 หลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต 10 หลักสูตร และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ การสนับสนุนงานวิจัยด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้วิจัย เพื่อให้งานวิจัยได้สำเร็จผลอันนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ในสาขาวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ และในสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ผลิตตำราหนังสือที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับงานบริการวิชาการ ได้ให้การบริการในรูปแบบต่าง ๆ แก่สังคม เช่น การท่องเที่ยว การอนุรักษ์โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2501–2507 – ขยายหลักสูตรการศึกษาต่อไปจนถึงระดับปริญญาตรีในหลักสูตร "ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย" ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 5 ปี ตามระบบสากลนิยม (สมัยศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ ดำรงตำแหน่งคณบดี)
 • พ.ศ. 2516 – เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 • พ.ศ. 2517 – เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชน
 • พ.ศ. 2522 – ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย เพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2524 – เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต "สาขาวิชาออกแบบชุมชน" เป็น "สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง" เพื่อให้ตรงกับความหมายของคำว่า "Urban Design" และเปลี่ยนชื่อจาก "ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง" เป็น "ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง" ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
 • พ.ศ. 2529 – เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • พ.ศ. 2530 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2538 – เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 • พ.ศ. 2542 – เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และคณะฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดเตรียมกำลังคนด้านสถาปัตยกรรมไทย จึงดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมไทยปริวรรตขึ้นเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยตรง และจัดการเรียนการสอนที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2543 – เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • พ.ศ. 2545 – เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
 • พ.ศ. 2547 – เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • พ.ศ. 2548 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง)
 • พ.ศ. 2549 – เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2551 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2554 – ปิดหลักสูตรอนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.)
หลักสูตรนานาชาติ

 • Master of Arts Program in Architectural Heritage Management and Tourism

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and Tourism

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์ พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2501
2
ศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ รักษาราชการแทนคณบดี 1 กันยายน พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2507[2]
3
ศาสตราจารย์ นาวาเอกสมภพ ภิรมย์ ร.น. พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2515
4
ศาสตราจารย์แสวง สดประเสริฐ รักษาราชการแทนคณบดี พ.ศ. 2516
5
ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่ พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2520
6
อาจารย์วรรณะ มณี 4 มีนาคม พ.ศ. 2521 – 14 เมษายน พ.ศ. 2523[3]
7
รองศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ 15 เมษายน พ.ศ. 2523 – 14 เมษายน พ.ศ. 2527[4]
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ 15 เมษายน พ.ศ. 2527 – 14 เมษายน พ.ศ. 2531[5]
9
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 15 เมษายน พ.ศ. 2531 – 21 เมษายน พ.ศ. 2535[6]
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วิริยะสมบูรณ์ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 – 21 เมษายน พ.ศ. 2539[7]
11
อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 22 เมษายน พ.ศ. 2539 – 21 เมษายน พ.ศ. 2543[8]
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น
รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น
รักษาราชการแทนคณบดี 22 เมษายน พ.ศ. 2543 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2543[9]
31 สิงหาคม พ.ศ. 2543 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547[10]
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสิฏฐ์ อิ่มแสงจันทร์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 – 17 เมษายน พ.ศ. 2549 (ถึงแก่กรรม)[11]
14
อาจารย์บัญชา ชุ่มเกษร รักษาราชการแทนคณบดี 20 เมษายน พ.ศ. 2549 – 13 กันยายน พ.ศ. 2549[12]
15
รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล 14 กันยายน พ.ศ. 2549 – 13 กันยายน พ.ศ. 2553[13]
16
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 14 กันยายน พ.ศ. 2553 – 13 กันยายน พ.ศ. 2557[14]
14 กันยายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน[15]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)
 2. คำสั่ง มศก. ที่ 21/2501 ลงวันที่ 5 กันยายน 2501
 3. คำสั่ง มศก.ที่ 126/2521 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2521
 4. คำสั่ง มศก. ที่ 615/2523 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2523
 5. คำสั่ง มศก.ที่ 263/2527 ลงวันที่ 5 เมษายน 2527
 6. คำสั่ง มศก.ที่ 271/2531 ลงวันที่ 14 เมษายน 2531
 7. คำสั่ง มศก.ที่ 354/2535 ลงวันที่ 21 เมษายน 2535
 8. คำสั่ง มศก.ที่ 235/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539
 9. คำสั่ง มศก.ที่ 394/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543
 10. คำสั่ง มศก.ที่ 892/2543 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2543
 11. คำสั่ง มศก. ที่ 936/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547
 12. คำสั่ง มศก.ที่ 598/2549 ลงวันที่ 20 เมษายน 2549
 13. คำสั่ง มศก.ที่ 1488/2549 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549
 14. คำสั่ง มศก. ที่ 1291/2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
 15. คำสั่ง มศก.ที่ 1385/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]