คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 (วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ /วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้)[1]

เมื่อปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศให้  “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามประกาศเรื่องจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และมาตรา 17(2)(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2551 โดย ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551[1]

สาขาที่เปิดทำการสอน[แก้]

  • สถาปัตยกรรม
  • การผังเมือง
  • ทัศนศิลป์
  • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

อ้างอิง[แก้]