คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan
คติพจน์คิดได้ ทำเป็น เน้นคุณธรรม และจริยธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2550
คณบดีผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน
ที่อยู่
205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
วารสาร-
สี  สีเขียว
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เว็บไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็น หน่วยงานของรัฐ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Multi technology Campus) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2530[1] จังหวัดสกลนครได้ขอเสนอจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม ขึ้นในพื้นที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ต่อกระทรวงศึกษาธิการในการพิจารณาของกระทรวงฯ เป็นว่ายังไม่สมควรจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมในจังหวัดสกลนครตามที่ขอ จึงให้ชะลอการจัดตั้งไว้ก่อน

หลักจากนั้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและโครงการดังกล่าวให้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันฯ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเป็น สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร และได้ทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางด้านต่าง ๆ แล้วมีความเห็นชอบว่า สถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมแก่การทดลองวิจัยทางการเกษตร หากจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอาชีพของราษฎรอย่างยิ่ง และยังส่งผลต่อการศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรมของนักศึกษาโดยตรงอีก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ข้างต้นเป็นสถานที่ตั้งและโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมศึกษา โดยมีมติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร และอนุมัติให้บรรจุโครงการ ฯ เข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเปลี่ยนชื่อจาก สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร เป็น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร[2]
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตร 2 ปี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาสัตวศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาประมง
หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาสัตวศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ( วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิทยาสาสตร์และเทศโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสุขภาพความงาม ( วิทยาศาสตรบัณฑิต  : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสุขภาพความงาม
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ( การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  : พท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต  : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต  : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตร 3 ปี ( เทียบโอนรายวิชา ) รับผู้สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาสัตวศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ( วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิทยาสาสตร์และเทศโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต  : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตร 2 ปี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาสัตวศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ( วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิทยาสาสตร์และเทศโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต  : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

รายนามคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://natres.skc.rmuti.ac.th/natres/index.php?name=page&file=page&op=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2017-11-26.