ข้ามไปเนื้อหา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
Institute for Innovative Learning, Mahidol University
สถาปนา21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ที่อยู่
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สี  สีน้ำเงินเข้ม
เว็บไซต์www.il.mahidol.ac.th

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งขึ้นในชื่อสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ

ประวัติ[แก้]

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดตั้งขึ้นในชื่อสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาให้สังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (Institute for Innovative Learning) ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่หลักของสถาบันคือการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ ในทุกระดับทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความพร้อมทั้งทางประสบการณ์ ทักษะทางกระบวนการเรียนรู้ และความรู้ทางเนื้อหาวิชาการอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพในการเรียนรู้ในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีบูรณาการความรู้และความคิด และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา และเติมปัญญาให้สังคม [1]

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
2. รองศาสตราจารย์ อนุชาติ พวงสำลี (รักษาการ) 1 เมษายน พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ (รักษาการ) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ (รักษาการ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (รักษาการ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 1 กันยายน พ.ศ. 2560
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ (รักษาการ) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ (รักษาการ)
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

การศึกษา[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
    • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-03. สืบค้นเมื่อ 2016-10-23.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]