สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo Mahidol.png
ชื่ออังกฤษ Institute for Innovative Learning , Mahidol University
ที่อยู่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วันก่อตั้ง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
คณบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
สีประจำคณะ      สีน้ำเงินเข้ม
เว็บไซต์ www.il.mahidol.ac.th

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งขึ้นในชื่อสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ


ประวัติ[แก้]

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดตั้งขึ้นในชื่อสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษาและเติม ปัญญาให้สังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ เรียนรู้ โดยหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต และในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (Institute for Innovative Learning) ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่ หลักของสถาบันคือการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ ในทุกระดับทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความพร้อมทั้งทางประสบการณ์ ทักษะทางกระบวนการเรียนรู้ และความรู้ทางเนื้อหาวิชาการอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างชาญ ฉลาด ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพในการ เรียนรู้ในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีบูรณาการความรู้และความคิด และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา และเติมปัญญาให้สังคม [1]


ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
2. รองศาสตราจารย์ อนุชาติ พวงสำลี (รักษาการ) 1 เมษายน พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ (รักษาการ) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ (รักษาการ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (รักษาการ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

การศึกษา[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
    • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


  • หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
    • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]