รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Logo Mahidol.png

รายชื่อบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยมหิดล


เนื้อหา: บนสุด -

[แก้]

[แก้]

 • คนาวิน เชื้อแถว : นักร้องนำวงสมเกียรติ - สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment) เอก Voice วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ซะการีย์ยา อมตยา : (นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) กวีรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ศ.ดร.นพ. เทพพนม เมืองแมน : อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2549

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

คณะกรรมการสถานพยาบาล[3]รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อดีตนายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ : อดีตประธานสภาอาจารย์ศิริราช (ริเริ่มโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นคนแรก) ผู้สร้างศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพในพระอุปถัมภ์ และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ และรับศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพในพระอุปถัมภ์ไว้เป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การอนามัยโลก ผู้สร้างสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งการวิจัยแบบสหวิทยาการในฐานะราชบัณฑิต เป็นลูกเสือตามข้อเสนอของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(นายชวน หลีกภัย) ได้ Brone Wolf เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ ตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพ - บางลำพูในพระอุปถัมภ์
 • ศ.นายแพทย์ เรือโทยงยุทธ สัจจวาณิชย์ : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
 • ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศ.ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี : ราชบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2541 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • นาย ยศนันท์ วงษ์เซ็ง(อคิร วงษ์เซ็ง): ว่าน AF5 นักร้อง นักล่าฝัน
 • ศ.เกียรติคุณ ยอดหทัย เทพธรานนท์ : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2529
 • ศ. (พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ : อดีตสมาชิกวุฒิสภาและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

อ้างอิง[แก้]