สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol U.png
ชื่ออังกฤษReserch Institute for Languages and Cultures of Asia ,Mahidol University
ที่อยู่999 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้ง29 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
วารสารวารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture)
สีประจําคณะ     สีเขียวตองอ่อน
เว็บไซต์lc.mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รวมจำนวน 5 หลักสูตร และจัดการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงและพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์

ประวัติ[แก้]

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2517 มีฐานะเป็น “โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเชียอาคเนย์” ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความจำเป็นของการผลิตนักวิชาการที่มีความรู้และความเข้าใจวิธีการทางภาษาศาสตร์ ในอันที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การทำความเข้าใจกับผู้คนที่มีเชื้อสาย เผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและการพูดแตกต่างจากคนไทยโดยทั่วไป ไม่ว่าภาษาเหล่านี้จะเป็นภาษากลุ่ม ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศ หรือภาษาของผู้คนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์แห่งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น ผู้อำนวยการคนแรก มีที่ทำการอยู่ที่อาคารอำนวยการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้รับการยกฐานะเป็น "สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท" โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล [1] และในปี พ.ศ. 2525 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยในระยะแรกมีที่ทำการสถาบันฯ ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ ณ อาคารเรียนรวมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จนเมื่อการก่อสร้างอาคารของสถาบันฯ แล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2542 จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งนอกจาก อาคารดังกล่าวแล้วสถาบันฯ ยังมีอาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดมา [2]

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2531
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2536
3. ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2544
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
6. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
7. รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์ พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
8. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 [3]
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน [4]

ปรัชญา[แก้]

ภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาเอก[แก้]

เปิดสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท[แก้]

เปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

การวิจัยและพัฒนาภาษา วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์[แก้]

ข้อมูลที่ http://www.lc.mahidol.ac.th

การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม[แก้]

สถาบันฯ จัดให้มีการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อันเกี่ยวของกับภาษา วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น

 • สวนศิลาจารึก
 • แผนที่ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
 • พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 • ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
 • ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 • ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีไทยและเอเชียอาคเนย์
 • ศูนย์บริการวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเพื่อพัฒนา ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม)
 • สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
 • ห้องสมุดสถาบันฯ

เกี่ยวกับสถาบันฯ[แก้]

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการเรียนการสอนชั้นนำ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศไทย

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา ,ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524,5 สิงหาคม พ.ศ. 2524
 2. "เกี่ยวกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-12-13. สืบค้นเมื่อ 2016-12-01.
 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 38/2555,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย[ลิงก์เสีย], 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 29/2559,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย[ลิงก์เสีย], 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

 • พันแสงรุ้ง สารคดีโทรทัศน์ที่ผลิตโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัด และ ทีวีไทย