สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
Institute for Technology and Innovation Management, Mahidol University
สถาปนา1 เมษายนพ.ศ. 2559
ที่อยู่
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์https://int.mahidol.ac.th

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (Institute for Technology and Innovation Management ) เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติการจัดตั้ง MITI (Mahidol Institute of Technology Transfer and Innovation - สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นหน่วยงานอิสระ มีบอร์ดของตนเอง ทำหน้าที่ “วิเคราะห์และยกระดับกลไกการผลักดันงานวิจัยสู่นโยบายระดับชาติ และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคสังคมและธุรกิจ” [1]

และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 "สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล" ได้จัดตั้งเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [2]

โดยสถาบันฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและสังคม มีทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน การเชื่อมโยงดังกล่าวดำเนินการผ่านกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการทรัพยากรชีวภาพ การบ่มเพาะธุรกิจ และคลินิกเทคโนโลยี


ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง
2. ดร.ธนิต ชังถาวร 1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 [3] [4]
3. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [5]
4. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน [6]

อ้างอิง[แก้]

  1. บทความเกี่ยวกับสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ราชกิจจานุเบกษา ,ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 912/2559,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล, 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
  4. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1067/2559,เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ, 19 เมษายน พ.ศ. 2559
  5. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2326/2560,เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 38/2560,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล[ลิงก์เสีย], 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]