บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Symbol.svg
คําขวัญอตฺตานํ อุปมํ กเร
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land
(ปัญญาของแผ่นดิน)
ชื่ออังกฤษFaculty of Graduate Studies, Mahidol University
อักษรย่อFGS
วันก่อตั้ง28 มีนาคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
สีประจําคณะ     น้ำตาลอ่อน (Beige)
เว็บไซต์https://graduate.mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตนักศึกษาปริญญาเอกได้มากที่สุดในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 มีมติรับหลักการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้รับหลักการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507* บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้รับการ จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2505 นั้นเอง (* ครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อครั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดังนั้น ภารกิจ ที่กำหนดไว้ เมื่อแรกตั้ง จึงมุ่งเน้น เป็นแหล่งผลิต อบรม แพทย์เฉพาะทาง ในประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตอาจารย์ ให้โรงเรียนแพทย์ รวมถึงอาจารย์ ที่จะสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและวิจัย ปัญหาทางการแพทย์ และการสาธารณสุข

งานด้านบัณฑิตศึกษา ในระยะเริ่มแรก ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการจัดการเรียนการสอน จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาหลักสูตร ของต่างประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน และมีชาวต่างประเทศ เข้ามาร่วมศึกษา จากปี พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 275 หลักสูตรสาขาวิชา กระจายอยู่ ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 3. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
 4. กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
 5. กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
 6. กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม [1]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ภายใต้การบริหารงานของคณบดี 9 ท่าน คือ [2]

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
ลำดับที่ 1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ 18 พฤษภาคม 2507 - 20 สิงหาคม 2516
ลำดับที่ 2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ 30 ตุลาคม 2516 - 29 ตุลาคม 2523
ลำดับที่ 3 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มันตรี จุลสมัย 18 มกราคม 2523 - 10 เมษายน 2539
ลำดับที่ 4 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล 11 เมษายน 2539 - 30 กันยายน 2541
ลำดับที่ 5 ศาสตราจารย์เลียงชัย ลิ้มล้อมวงค์ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545
ลำดับที่ 6 รองศาสตราจารย์รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548
ลำดับที่ 7 ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 1 ตุลาคม 2548 - 30 ตุลาคม 2550
ลำดับที่ 8 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 1 ตุลาคม 2550 - 18 มีนาคม 2558
ลำดับที่ 9 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 19 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

โครงร่างองค์การบัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

ลักษณะองค์การ

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มีมติรับหลักการ "โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 และสภาการศึกษาแห่งชาติได้รับหลักการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505 โดย มหาวิทยาลัยได้เลือกดำเนินงาน บัณฑิตศึกษาตามแบบของสหรัฐอเมริกา คือ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานกับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการโดยภาควิชา หรือคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่บริหารการศึกษา เช่น พิจารณาขอเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร การออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ การรับสมัครนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา การเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและให้บริการการศึกษาด้านต่างๆ ส่วนการดำเนินการทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของภาควิชาหรือคณะ/สถาบัน ที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ

บัณฑิตวิทยาลัยสาขา[แก้]

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ต้องให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น เพื่อการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง จึงได้จัดตั้งที่ทำการสาขาย่อยไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการให้บริการ ได้แก่

 • สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่อยู่ : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2441-9737

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาทันตแพทยศาสตร์

ที่อยู่ : อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-0956-7 โทรสาร : 0-2354-0957

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 0-2411-2002, 0-2419-9484, 0-2419-9485 โทรสาร : 0-2419-9485

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2441-9737

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ : ชั้น 1 ตึกวิจัย(R) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2201-5206-7, 0-2354-7176 โทรสาร : 0-2354-7173

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′36″N 100°19′21″E / 13.793406°N 100.322514°E / 13.793406; 100.322514