บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
Logo Mahidol.png
ชื่อย่อ FGS
คติพจน์ อตฺตานํ อุปมํ กเร
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land
(ปัญญาของแผ่นดิน)
คณบดี ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
ที่ตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตนักศึกษาปริญญาเอกได้มากที่สุดในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 มีมติรับหลักการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้รับหลักการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507* บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้รับการ จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2505 นั้นเอง (* ครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อครั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดังนั้น ภารกิจ ที่กำหนดไว้ เมื่อแรกตั้ง จึงมุ่งเน้น เป็นแหล่งผลิต อบรม แพทย์เฉพาะทาง ในประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตอาจารย์ ให้โรงเรียนแพทย์ รวมถึงอาจารย์ ที่จะสอนในคณะทันตแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะ ในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน ซึ่งเป็นสาขาวิชา ที่ขาดแคลน รวมทั้ง ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิด การค้นคว้าและวิจัย ปัญหาทางการแพทย์ และการสาธารณสุข

งานด้านบัณฑิตศึกษา ในระยะเริ่มแรก ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการจัดการเรียนการสอน จากมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาหลักสูตร ของต่างประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน และมีชาวต่างประเทศ เข้ามาร่วมศึกษา จากปี พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 275 หลักสูตรสาขาวิชา กระจายอยู่ ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 3. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
 4. กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
 5. กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
 6. กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ภายใต้การบริหารงานของคณบดี 9 ท่าน คือ

ลำดับที่ 9 ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ (19 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน)

ลำดับที่ 8 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ (1 ตุลาคม 2550 -18 มีนาคม 2558)

ลำดับที่ 7 ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ (1 ตุลาคม 2548 - 30 ตุลาคม 2550)

ลำดับที่ 6 ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548)

ลำดับที่ 5 ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงค์ (1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545)

ลำดับที่ 4 ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล (11 เมษายน 2539 - 30 กันยายน 2541)

ลำดับที่ 3 รศ.นพ.ดร.มันตรี จุลสมัย (18 มกราคม 2523 - 10 เมษายน 2539)

ลำดับที่ 2 ศ.นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ (30 ตุลาคม 2516 - 29 ตุลาคม 2523)

ลำดับที่ 1 ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ (18 พฤษภาคม 2508 - 20 สิงหาคม 2516)

โครงร่างองค์การบัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

ลักษณะองค์การ

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มีมติรับหลักการ "โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 และสภาการศึกษาแห่งชาติได้รับหลักการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505 โดย มหาวิทยาลัยได้เลือกดำเนินงาน บัณฑิตศึกษาตามแบบของสหรัฐอเมริกา คือ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานกับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการโดยภาควิชา หรือคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่บริหารการศึกษา เช่น พิจารณาขอเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร การออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ การรับสมัครนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา การเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและให้บริการการศึกษาด้านต่างๆ ส่วนการดำเนินการทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของภาควิชาหรือคณะ/สถาบัน ที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ

บัณฑิตวิทยาลัยสาขา[แก้]

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ต้องให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น เพื่อการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง จึงได้จัดตั้งที่ทำการสาขาย่อยไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการให้บริการ ได้แก่

 • สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่อยู่ : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2441-9737

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาทันตแพทยศาสตร์

ที่อยู่ : อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-0956-7 โทรสาร : 0-2354-0957

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 0-2411-2002, 0-2419-9484, 0-2419-9485 โทรสาร : 0-2419-9485

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2441-9737

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ : ชั้น 1 ตึกวิจัย(R) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2201-5206-7, 0-2354-7176 โทรสาร : 0-2354-7173

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′36″N 100°19′21″E / 13.793406°N 100.322514°E / 13.793406; 100.322514

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา