คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Veterinary Science,
Mahidol University
ไฟล์:LogoVS.png
สถาปนา2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (26 ปี)
คณบดีผศ.ดร.สพ.ญ. วลาสินี ศักดิ์คำดวง
ที่อยู่
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วารสารJournal of Applied Animal Science (JAAS)
สี  สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์vs.mahidol.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอดีตมหาวิทยาลัยมหิดลเคยมีการเรียนการสอนทางสัตวแพทยศาสตร์ในช่วงที่ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อยู่ โดยได้รับโอนแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ปี พ.ศ. 2486) เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้โอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ปี พ.ศ. 2497) จึงเป็นการสิ้นสุดการเรียนการสอนทางสัตวแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่อีกครั้งในเวลาต่อมา(ปี พ.ศ. 2540)

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2538 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science) เป็นโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 และระยะที่ 8 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์พีระศักดิ์ จันทรประทีป ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม2539-16 พฤษภาคม 2541 โดยมีสัตวแพทย์ผู้ประสานงานดำเนินการร่วมก่อตั้งประจำโครงการ 3 ท่าน คือ อ.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตย์สุข อ.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์ และ อ.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ
 • พ.ศ. 2540 มีการประกาศให้ตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยมหิดล [1]
 • พ.ศ. 2541 ทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ซึ่งมีศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์พีระศักดิ์ จันทรประทีป เป็นประธานอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ
 • พ.ศ. 2542 ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์รุ่นแรก

ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ประกอบด้วยอาคาร ทั้งสิ้น 2 อาคาร คือ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษารวมถึงสำนักงานคณบดี ด้วย และมีอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านคลินิกสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ หรือโรงพยาบาลสัตว์เพื่อประโยชน์ในด้านการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและ บริการทางวิชาการแก่สังคมต่อไป นอกจากนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ยังมีอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์ป่า ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี[2]

ปรัชญา ประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ อย่างรอบด้านเข้าเป็นหนึ่ง (One Medicine) เพื่อยังประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (One Health)

ปณิธาน มุ่งผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ อาจารย์สัตวแพทผ์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยสามารถประสานและประยุกต์ใช้วิชาการสัตวแพทย์และการแพทย์ เพื่อสนองความต้องการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับนานาชาติในด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์

พันธกิจ

 - พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์   

- เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้และวิชาการด้านสวัสดิภาพสัตว์ทั้งในและนอกระบบการศึกษาของชาติ    

- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยด้านสุขภาวะสัตว์ระดับประเทศและระดับเอเชีย  

- เป็นผู้ชี้นำสังคมและให้ข้อมูลวิชาการด้านสัตวแพทย์ให้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง    

- ให้การศึกษาต่อเนื่องแก่สัตวแพทย์และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในประเทศและภูมิภาค    

- เป็นศูนย์กลางการตรวจวินิจฉัย วิจัย ติดตาม และเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่ อันมีผลต่อการสาธารณสุขและสุขภาพสัตว์โดยรวม    

- เป็นศูนย์รับการส่งต่อทางสัตวแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคสัตว์ในระดับซับซ้อนด้วยบุคลากรที่ทรงประสิทธิภาพและอุปกรณ์อันทันสมัยแก่สังคม

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2542 รักษาราชการแทนคณบดี

17 มีนาคม พ.ศ. 2542 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2546 (วาระที่ 1)
17 มีนาคม พ.ศ. 2546 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 (วาระที่ 2)

2. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง วันทนีย์ รัตนศักดิ์ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 (วาระที่ 3)[3]

18 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2562[4]

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • Program Title : Doctor of Veterinary Medicine Program
 • Name of Degree : Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.)
โครงสร้างหลักสูตร
 • วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วย
 • วิชาเฉพาะหรือวิชาชีพ 209 หน่วย
 • วิชาเลือก 6 หน่วย

รวมทั้งหมด 245 หน่วย ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก(หลักสูตรนานาชาติ) Graduate Diploma Program in Clinical Veterinary Science (International Program)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Veterinary Biomedical Sciences (International Program)

เปิดสอน 3 วิชาเอก ดังนี้

1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Sciences)

2. วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข (Applied Veterinary Biomedical Sciences and Veterinary Public Health)

3. วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า (Zoo Animal and Wildlife Health Managements)

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International Program)

โรงพยาบาลสัตว์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา ,พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540, 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 2. "ประวัติความเป็นมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-01-15. สืบค้นเมื่อ 2016-12-03.
 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 7/2554,แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์[ลิงก์เสีย],24 มีนาคม พ.ศ. 2554
 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 7/2558,แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์[ลิงก์เสีย],11 มีนาคม พ.ศ. 2558
 5. "โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร มหาวิทยาลัยมหิดล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-24. สืบค้นเมื่อ 2013-08-16.
 6. "ศูนย์สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-30. สืบค้นเมื่อ 2013-08-16.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]