สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo Mahidol.png
ชื่ออังกฤษInstitute for Population and Social Research , Mahidol University
อักษรย่อวปส. / IPSR
ที่อยู่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วันก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
วารสารJournal of Population and Social Studies
สีประจำคณะ     สีเทาอมฟ้า
เว็บไซต์ipsr.mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ด้านการวิจัยและการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยในรูปแบบสหสาขาวิชาที่บูรณาการทั้งด้านประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับประชากร เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รวมถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร การฉายภาพประชากร อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ และการย้ายถิ่น 

ประวัติ[แก้]

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ก่อกำเนิดขึ้นในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม” ต่อมา สภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 20/2514 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” มีสถานภาพเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514  โดยในช่วงเริ่มก่อตั้ง มีศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส ยามะรัต ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ต่อมา ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ ได้รับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2518  

ในปี พ.ศ. 2526 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ย้ายที่ทำการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาอยู่ที่อาคารของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในปี พ.ศ. 2554สถาบันฯ ได้มีอาคารที่ทำการหลังแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานนามอาคารแห่งนี้ว่า “อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์” ซึ่งมีความหมายว่า “อาคารซึ่งมีความเจริญยิ่งในด้านประชากรและสังคม” และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 [1]


ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 25 มิถุนายน พ.ศ. 2523 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2527 (วาระที่ 1)

25 มิถุนายน พ.ศ. 2527 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2531 (วาระที่ 2)

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2535 (วาระที่ 1)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2539 (วาระที่ 2)

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2539 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2542 (วาระที่ 1)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (วาระที่ 2)

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (วาระที่ 1)

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (วาระที่ 2) [2]

7. รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน [3]

พันธกิจ[แก้]

1.  ทำวิจัยเชิงทฤษฎี และประยุกต์ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติ และท้องถิ่น และนำไปใช้ได้จริง มีมาตรฐานสากล

2.  จัดการศึกษา และฝึกอบรมระดับหลังปริญญา ให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก และมีความผูกพันกับองค์กร

3.  ผลิตและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่สาธารณชน โดยใช้สื่อทุกแขนงอย่างทันสมัยและในเวลาที่เหมาะสม

4.  พัฒนาเครือข่ายเดิมให้เข้มแข็ง และแสวงหาพันธมิตรใหม่ ในระดับประเทศ และระดับสากล

5.  พัฒนาบุคลากร องค์กร และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในทุกด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

การวิจัย [1][แก้]

สถาบันฯ ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านประชากรและสังคม เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญและสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยดำเนินงานแบบสหสาขาวิชาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ใหม่ โดยมีกลุ่มงานวิจัยที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับประชากรและสังคม 6 กลุ่มคือ

กลุ่มงานวิจัย

  กลุ่มวิจัยที่ 1: สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว [2]

  กลุ่มวิจัยที่ 2: ภาวะสูงวัยของประชากร [3]

  กลุ่มวิจัยที่ 3: เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และ เอชไอวี/เอดส์ [4]

  กลุ่มวิจัยที่ 4: ประชากร, สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ [5]

  กลุ่มวิจัยที่ 5: การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน [6]

  กลุ่มวิจัยที่ 6: การติดตามและประเมินผลและระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) [7]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) [8]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) [9]

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) [10]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรภาษาไทย)[4]การบริการวิชาการ [แก้]

หลักสูตรอบรม[แก้]

ผลงานวิจัยเผยแพร่[แก้]

ศูนย์อ้างอิงทางประชากร[แก้]

พิพิธสาระประชากรและสังคม[แก้]

ให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียน เปิดให้ชม ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-16:00 น.

ติดต่อสถาบันฯ[แก้]

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2441-0201 ถึง 4 โทรสาร 0 2441 9333

E-mail

อ้างอิง[แก้]

  1. เกี่ยวกับสถาบัน
  2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2/2559,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2/2559,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 20 มกราคม พ.ศ. 2559
  4. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม http://www.ipsr.mahidol.ac.th/Degree/PhD-Thai/index.htm


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]