สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
Institute for Population and Social Research, Mahidol University
ชื่อย่อวปส. / IPSR
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ที่อยู่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วารสารJournal of Population and Social Studies
สี  สีเทาอมฟ้า
เว็บไซต์ipsr.mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ด้านการวิจัยและการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยในรูปแบบสหสาขาวิชาที่บูรณาการทั้งด้านประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับประชากร เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รวมถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร การฉายภาพประชากร อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ และการย้ายถิ่น 

ประวัติ[แก้]

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ก่อกำเนิดขึ้นในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม” ต่อมา สภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 20/2514 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” มีสถานภาพเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514  โดยในช่วงเริ่มก่อตั้ง มีศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส ยามะรัต ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ต่อมา ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ ได้รับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2518  

ในปี พ.ศ. 2526 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ย้ายที่ทำการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาอยู่ที่อาคารของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในปี พ.ศ. 2554สถาบันฯ ได้มีอาคารที่ทำการหลังแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานนามอาคารแห่งนี้ว่า “อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์” ซึ่งมีความหมายว่า “อาคารซึ่งมีความเจริญยิ่งในด้านประชากรและสังคม” และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 [1]


ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 25 มิถุนายน พ.ศ. 2523 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2527 (วาระที่ 1)

25 มิถุนายน พ.ศ. 2527 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2531 (วาระที่ 2)

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2535 (วาระที่ 1)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2539 (วาระที่ 2)

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2539 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2542 (วาระที่ 1)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (วาระที่ 2)

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (วาระที่ 1)

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (วาระที่ 2) [2]

7. รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน [3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "เกี่ยวกับสถาบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-29. สืบค้นเมื่อ 2016-11-23.
  2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2/2559,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม[ลิงก์เสีย], 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2/2559,เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม[ลิงก์เสีย], 20 มกราคม พ.ศ. 2559


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]