กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
HuamarkgamesLogo.gif
คำขวัญ“พลังกีฬา พลังความคิด สร้างบัณฑิตสู่สากล”
เจ้าภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนมหาวิทยาลัย117 แห่ง
ชนิดกีฬา27
พิธีเปิด11 มกราคม พ.ศ. 2552
พิธีปิด18 มกราคม พ.ศ. 2552

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หรือ "หัวหมากเกมส์" จัดขึ้นวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน[แก้]

คำขวัญการแข่งขัน[แก้]

“พลังกีฬา พลังความคิด สร้างบัณฑิตสู่สากล” คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกคำขวัญที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับเป้าหมายของการแข่งขัน “หัวหมากเกมส์” จนได้คำขวัญมา 2 สำนวน และคณะกรรมการฯ ได้นำคำขวัญทั้ง 2 สำนวนดังกล่าวมาปรับเป็นคำขวัญใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คำขวัญที่ปรับใหม่จากแนวคิดเดิมของผู้เข้าประกวดทั้ง 2 สำนวน เป็นคำขวัญของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 36 สำหรับเจ้าของสำนวนดังกล่าวนั้น ได้แก่ น.ส.ชลธิดา ติ้งถิ่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายสิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ออกแบบเป็นลายเส้นภาพหลักศิลาจารึก สีน้ำเงิน-ทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีตัวเลข 36 ที่สื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ โดยตัวเลข 36 ออกแบบด้วยลีลาการเคลื่อนไหวของนักกีฬา ที่กำลังเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดครั้งนี้ เป็นผลงานการออกแบบของ นายขนาน ทิมเทศ อาจารยย์สอนวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ใน กทม.

สัตว์นำโชค[แก้]

ตัวนำโชคหัวหมากเกมส์

ออกแบบเป็นตัวหนุมาน ถือคบเพลิง ซึ่ง ‘หนุมาน’นั้น เป็นทหารเอกของพระรามในวรรณคดี เรื่อง “รามเกียรติ์” ที่คนไทยรู้จักกันดีว่ามีพละกำลังเข้มแข็ง กล้าหาญ คล่องแคล่วว่องไว พรั่งพร้อมด้วยไหวพริบปฏิภาณและความซื่อสัตย์ ‘หนุมาน’ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสติปัญญาและคุณธรรม สำหรับสัตว์นำโชคในครั้งนี้เป็นการออกแบบของ นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม นักออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัท Dr.Ed & Toys

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 มีจำนวนทั้งสิ้น 117 สถาบัน ได้แก่

ชนิดกีฬา[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 17 17 64
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 23 27 81
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 29 27 85
4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 25 23 21 69
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 19 28 70
6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 17 13 18 48
7 สถาบันการพลศึกษา 17 11 24 52
8 มหาวิทยาลัยสยาม 16 11 7 34
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 24 27 64
10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13 11 15 39
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 11 20 41
12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 7 9 13 29
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 9 20 35
14 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 6 5 8 19
15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6 4 15 25
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 5 8 6 19
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5 5 7 17
18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3 14 21
19 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4 3 8 15
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 4 1 3 8
21 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3 2 0 5
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 3 6 11
23 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 3 4 9
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 3 3 8
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 2 3 7
26 มหาวิทยาลัยพายัพ 2 0 1 3
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 7 7 15
28 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 5 7 13
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 4 4 9
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 2 0 3
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 1 1 3
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 1 1 3
33 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 1 1 0 2
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 0 2
35 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 1 0 0 1
36 มหาวิทยาลัยเกริก 0 2 3 5
37 มหาวิทยาลัยบูรพา 0 2 1 3
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 0 2 0 2
39 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0 2 0 2
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 1 6 7
41 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 1 3 4
42 มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 1 2 3
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 1 1 2
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0 1 1 2
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0 1 1 2
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0 1 0 1
47 มหาวิทยาลัยราชธานี 0 1 0 1
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0 1 0 1
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0 1 0 1
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 1 0 1
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 0 1 0 1
52 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 0 1 0 1
53 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 7 7
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 5 5
55 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 3 3
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 0 3 3
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0 2 2
58 มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 2 2
59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 2 2
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0 0 2 2
61 วิทยาลัยทองสุข 0 0 1 1
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0 0 1 1
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0 0 1 1
64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 1 1
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0 0 1 1
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0 0 1 1
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0 0 1 1
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 0 1 1
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0 0 1 1
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 0 0 1 1
71 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0 1 1
72 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 0 0 1 1
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 0 1 1
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 0 1 1
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 1 1
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 1 1
77 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 0 1 1

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]