กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำขวัญ"กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร"
ทีมเข้าร่วม115 มหาวิทยาลัย
กีฬา25 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด19 มกราคม 2550 (2550-01-19)
พิธีปิด26 มกราคม 2550 (2550-01-26)

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ ราชพฤกษ์เกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 19 –26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 115 มหาวิทยาลัย มีการชิงชัยทั้งสิ้น 255 เหรียญทอง 255 เหรียญเงิน 323 เหรียญทองแดง และมีคำขวัญว่า "กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร"

การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ในราชพฤกษ์เกมส์แสดงการผสมผสานระหว่าง "ตัวเลข 34" อันเป็นครั้งที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, สีเทา-แดง สีเทาคือสติปัญญา และ สีแดงคือพลัง และกราฟ y = ex สีทอง ความหมายของความเจริญงอกงาม อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตราสัญลักษณ์ปรับให้มีลักษณะเป็นสามมิติคล้ายหน้าคน ประกอบกันแล้วประหนึ่ง คนที่แหลมคมกำลังเคลื่อนไหว แข่งขันและก้าวหน้า ท่ามกลางการผสมผสานและร่วมมือกันอย่างกัลยาณมิตร

สัตว์นำโชค[แก้]

ผึ้ง แสดงความหมาย ความสามัคคี ความเฉลียวฉลาด การร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยความสุข ด้วยความร่าเริงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 มีจำนวนทั้งสิ้น 114 สถาบัน ได้แก่

ชนิดกีฬา[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 31 30 33 94
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 17 27 67
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 15 17 53
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 15 16 52
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 21 27 61
6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 12 12 15 39
7 สถาบันการพลศึกษา 11 17 25 53
8 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 11 9 13 33
9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 7 10 27
10 มหาวิทยาลัยสยาม 10 3 12 25
11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8 11 10 29
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 6 10 24
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 4 20 32
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 7 4 4 15
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 0 5 12
16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 12 16 33
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 5 7 17
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 5 4 3 12
19 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 3 5 13
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 4 10 10 24
21 มหาวิทยาลัยรังสิต 4 5 8 17
22 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4 4 2 10
23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4 3 2 9
24 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4 1 0 5
25 มหาวิทยาลัยพายัพ 4 0 1 5
26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 5 14 21
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 2 1 5
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 4 1 6
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 1 2 4
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 0 1 2
31 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 0 1 2
32 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 1 0 0 1
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 6 1 7
34 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 3 2 5
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 3 1 4
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 2 2 4
37 มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 2 2 4
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0 1 1 2
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0 1 1 2
40 มหาวิทยาลัยบูรพา 0 1 0 1
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 1 0 1
42 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 0 1 0 1
43 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 1 0 1
44 วิทยาลัยทองสุข 0 1 0 1
45 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0 0 3 3
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0 0 2 2
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 2 2
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 2 2
49 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 0 0 1 1
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 1 1
51 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 1 1
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0 0 1 1
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0 0 1 1
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0 1 1
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0 0 1 1
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0 1 1
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 0 1 1
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0 1 1
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 0 0 1 1
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 1 1
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0 0 1 1
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0 0 1 1
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 1 1

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 33

(มหาวิทยาลัยมหิดล)
2leftarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(19- 26 มกราคม พ.ศ. 2550)
2rightarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 35

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)