ข้ามไปเนื้อหา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราสัญลักษณ์ศาลายาเกมส์

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 หรือ ศาลายาเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 23 -30 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

  • ตราสถาบัน เป็นตราของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
  • รูปเลข 33 สื่อความหมายถึง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 33 โดยตัวเลขมีความหมายแทนคนที่มีพลังและการเคลื่อนไหว ที่สื่อถึงการแข่งขันกีฬา รวมไปถึงความก้าวหน้าของโลกยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้สีน้ำเงินแก่และสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยและสีของดอกกันภัยมหิดล ต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  • รูปเส้น 3 วง แสดงถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 3 และครบ 3 รอบวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรวม สื่อความหมายเป็นภาพคนที่มีพลังและการเคลื่อนไหวที่สื่อถึงการแข่งขันกีฬารวมไปถึงความก้าวหน้าของโลกยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่

สัตว์นำโชค[แก้]

สัตว์นำโชคศาลายาเกมส์

กระต่ายสามตัว สื่อความหมายถึง พื้นฐานครอบครัวมีความสำคัญสำหรับทุกความสำเร็จ โดยที่ "ลูกกระต่ายสีเหลือง" สื่อถึงความสนุกสนาน "แม่กระต่ายสีชมพู" สื่อถึงความอ่อนหวาน และ "พ่อกระต่ายสีฟ้า" แสดงถึงความมั่นคง

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 มีจำนวนทั้งสิ้น 110 สถาบัน ได้แก่

ชนิดกีฬา[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 9 5 15 29
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 48 29 41 118
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 16 31 75
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 24 16 20 60
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 29 24 73
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 12 30 53
7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11 11 18 40
8 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 10 3 4 17
9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 12 15 35
10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 11 5 24
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 12 16 35
12 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 6 9 15 30
13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 6 8 11 25
14 สถาบันการพลศึกษา 5 8 18 31
15 มหาวิทยาลัยสยาม 5 6 3 14
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 5 3 5 13
17 มหาวิทยาลัยพายัพ 5 3 3 11
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 3 5 12
19 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4 1 1 6
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 7 11 21
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 6 5 14
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 4 0 7
23 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 3 1 1 5
24 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3 1 1 5
25 มหาวิทยาลัยรังสิต 2 5 8 15
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 3 4 9
27 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2 3 2 7
28 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 1 4 7
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 1 1 4
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2 0 2 4
31 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 4 8 13
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 4 3 8
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 1 3 5
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 1 3
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 1 1 3
36 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 0 1 2
37 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1 0 0 1
38 วิทยาลัยทองสุข 1 0 0 1
39 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3 6
40 มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 3 1 4
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 2 1 3
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 2 0 2
43 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 1 1 2
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 1 1 2
45 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 0 1 0 1
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 1 0 1
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0 1 0 1
48 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 0 1 0 1
49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 3 3
50 มหาวิทยาลัยเกริก 0 0 1 1
51 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 0 0 1 1
52 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 0 0 1 1
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 0 0 1 1
54 มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 1 1
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0 0 1 1
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0 0 1 1
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 1 1
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 0 1 1
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 1 1
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0 0 1 1
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 1 1
62 มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 1 1

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 32

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(23- 30 มกราคม พ.ศ. 2549)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 34

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)