กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
Logo กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41.png
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำขวัญมอดินแดง more than games
ทีมเข้าร่วม112 มหาวิทยาลัย
กีฬา27 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด14 มกราคม 2557 (2557-01-14)
พิธีปิด22 มกราคม 2557 (2557-01-22)
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2527) และ ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2532) หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพอีกเลย แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอชื่อ เพื่อชิงเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 หลังจากที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพนานกว่า 25 ปี

สัญลักษณ์และมาสคอต[แก้]

มอดินแดงเกมส์ จัดขึ้นภายใต้ตามแนวคิดและคำขวัญประจำการแข่งขันที่ว่า

Mor Din Daeng, More Than Games

ซึ่งสื่อความหมายว่าสิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 จะได้มากกว่าเกมกีฬา นั้นคือความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานอย่างเป็นทีมกับเพื่อนต่างสถาบัน และจะยังความประทับใจกลับไปเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันมีแนวคิดจากลักษณะของลายขิด ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นอีสานได้เป็นอย่างดี และยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สีแต่ละสีในตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแสดงถึงความหลากหลายของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน และทั้ง 4 สี ยังเป็นสีเครื่องหมายอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ภายในตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้

สัญลักษณ์นำโชค[แก้]

สัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันในครั้งนี้ มีชื่อว่า พี่มอดินแดง - น้องกัลปพฤกษ์ ซึ่งดอกกัลปพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

ชนิดกีฬา[แก้]

ในการจัดการแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันทั้งหมด จำนวน 28 ชนิดกีฬาตามความพร้อมสนามแข่งขัน ที่สามารถจัดการแข่งขันได้ดังนี้

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มีจำนวนทั้งสิ้น 124 สถาบัน ได้แก่

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขัน [1] ได้แก่

อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 56 44 53 153
2 สถาบันการพลศึกษา 53 40 39 132
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 31 37 93
4 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 21 18 30 69
5 มหาวิทยาลัยสยาม 20 7 8 35
6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15 16 18 49
7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 14 19 22 55
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 11 16 38
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 11 4 13 28
10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 10 15 35
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 17 30 56
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 8 7 4 19
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 8 6 3 17
14 มหาวิทยาลัยรังสิต 7 4 6 17
15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 6 10 11 27
16 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 6 5 7 15
18 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5 4 6 15
19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 3 7 15
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 7 22 33
21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 8 15 26
22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 7 16 26
23 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 5 2 10
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 4 5 12
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 2 12 17
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 7 11 20
27 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 5 13 20
28 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 3 7 12
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 3 2 7
30 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2 1 - 3
31 มหาวิทยาลัยพายัพ 2 - 3 5
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 - 3 5
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 - - 2
34 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 4 6 11
35 มหาวิทยาลัยธนบุรี 1 1 4 6
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 1 2 4
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 1 - 2
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 - 2 3
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 - 1 2
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 - - 1
41 มหาวิทยาลัยเกริก 1 - - 1
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 - - 1
43 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 4 4 8
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 4 - 4
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - 3 5 8
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - 3 3 6
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - 2 3 5
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - 1 1 2
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - 1 1 2
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - 1 1 2
51 มหาวิทยาลัยพะเยา - 1 - 1
52 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 1 - 1
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - 1 - 1
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - 1 - 1
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - 1 - 1
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - 1 - 1
57 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - - 4 4
58 มหาวิทยาลัยทักษิณ - - 4 4
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - - 4 4
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - - 3 3
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - - 3 3
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - - 2 2
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - - 2 2
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - - 2 2
65 มหาวิทยาลัยศิลปากร - - 2 2
66 มหาวิทยาลัยชินวัตร - - 1 1
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - - 1 1
68 มหาวิทยาลัยนเรศวร - - 1 1
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - - 1 1
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - - 1 1
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - - 1 1
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - - 1 1
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - - 1 1
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - - 1 1
75 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - - 1 1
76 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น - - - -
77 มหาวิทยาลัยคริสเตียน - - - -
78 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - - - -
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - - - -
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - - - -
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - - - -
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - - - -
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - - - -
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - - - -
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - - - -
86 มหาวิทยาลัยนครพนม - - - -
87 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - - - -
88 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ - - - -
89 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด - - - -
70 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น - - - -
71 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - - - -
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - - - -
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - - - -
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - - - -
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - - - -
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - - - -
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - - -
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - - - -
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - - - -
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - - - -
81 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - - - -
82 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - - -
83 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - - -
84 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - - - -
85 วิทยาลัยดุสิตธานี - - - -
86 วิทยาลัยทองสุข - - - -
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ - - - -
88 วิทยาลัยนครราชสีมา - - - -
89 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา - - - -
90 วิทยาลัยราชพฤกษ์ - - - -
91 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - - - -
92 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน - - - -
93 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา - - - -
94 สถาบันรัชต์ภาคย์ - - - -
รวม 340 342 505 1,187

อ้างอิง[แก้]

  1. "สรุปเหรียญแยกตามสถาบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-01-27. สืบค้นเมื่อ 2014-01-18.
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 40

(สถาบันการพลศึกษา)
2leftarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 42

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)