คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Logo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
ที่อยู่

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 (75 ปี)
คณบดี ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง
สีประจำคณะ ██ สีหรดาล[1]
สัญลักษณ์ พระคเณศ
เว็บไซต์ www.finearts.su.ac.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์-มหาวิทยาลัยศิลปากร-125266054156727

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University) เป็นคณะวิชาแรกของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรากฐานมาจากหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมของโรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง (ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากร)

ประวัติ[แก้]

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art) จากสถาบันศิลปะฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สู่เยาวชนไทยในรั้วของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม

ในเวลาต่อมา ด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์และการแสดงออกที่น่าสนใจของศิลปะภาพพิมพ์ จึงเกิดการผลักดันให้จัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้ชื่อคณะเปลี่ยนมาเป็น "คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์" ดังเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทย จึงก่อตั้งภาควิชาศิลปไทย รวมถึงตั้งภาควิชาทฤษฎีศิลป์ขึ้นเป็นลำดับถัดมา เพื่อรวบรวมจัดการเรียนการสอนในวิชาทฤษฎีให้เป็นระบบ และมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

จนเมื่อศิลปะประเภทสื่อผสม รวมถึงศิลปะสื่อใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดความสนใจของนักศึกษามากขึ้น คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์จึงเปิดโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมขึ้นมา เพื่อตอบรับกับความสนใจนั้น ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของพื้นฐานทักษะทางทัศนศิลป์ ซึ่งจะมีผลต่อการศึกษาศิลปะในระยะยาว จึงจัดตั้งโครงการภาควิชาแกนทัศนศิลป์ขึ้นมาเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ต่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสร้างงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ได้อย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ไม่เพียงแต่จะมุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตศิลปิน หรือนักวิชาการทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเล็งเห็นความสำคัญของการบริการความรู้อย่างยั่งยืน จึงร่วมบูรณาการความรู้กับ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางทัศนศิลป์ และสามารถดำเนินการสอนศิลปะได้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างสมบูรณ์แบบ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์จึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างบุคคลากรทางศิลปะที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวิจัยทางทัศนศิลป์ขั้นสูง อันเป็นจะกำลังสำคัญ และเป็นต้นแบบทางการศึกษาศิลปะในวงการศิลปะร่วมสมัยต่อไป

หน่วยงาน[แก้]

อาคารคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • สำนักงานคณบดี[2]
 • ภาควิชาจิตรกรรม
 • ภาควิชาประติมากรรม
 • ภาควิชาภาพพิมพ์
 • ภาควิชาศิลปไทย
 • ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกภาพพิมพ์
  • วิชาเอกศิลปะไทย
  • วิชาเอกทฤษฎีศิลป์
  • วิชาเอกสื่อผสม

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกภาพพิมพ์
  • วิชาเอกศิลปะไทย
  • วิชาเอกสื่อผสม
 • สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
 • สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2486 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2501
1 กันยายน พ.ศ. 2501 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505[3]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขียน ยิ้มศิริ รักษาราชการแทนคณบดี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2514
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ รักษาราชการแทนคณบดี 15 มีนาคม พ.ศ. 2514 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517[4]
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา คชเสนีย์ รักษาราชการแทนคณบดี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 12 เมษายน พ.ศ. 2519
5
รองศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดำ 13 เมษายน พ.ศ. 2523 – 12 เมษายน พ.ศ. 2527[5]
รักษาราชการแทนคณบดี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2534 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534[6]
6
อาจารย์ นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 13 เมษายน พ.ศ. 2527 – 12 เมษายน พ.ศ. 2531[7]
7 สิงหาคม พ.ศ. 2538 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2542[8]
7
รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ 13 เมษายน พ.ศ. 2531 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2534 (ลาออก)[9]
รักษาราชการแทนคณบดี 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548[10]
8
อาจารย์ พิษณุ ศุภนิมิตร 7 สิงหาคม พ.ศ. 2534 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2538[11]
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2542 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546[12]
10
ศาสตราจารย์ ธนะ เลาหกัยกุล 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2548[13]
11
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร รักษาราชการแทนคณบดี 20 มีนาคม พ.ศ. 2548[14]
12
อาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552[15]
13
รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556[16]
14
อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560[17]
15
รองศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน[18]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

เกร็ด[แก้]

 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย
 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เดิมใช้ชื่อคณะว่า "คณะจิตรกรรมและประติมากรรม"

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
 3. คำสั่ง มศก. ที่ 21/2501 ลงวันที่ 5 กันยายน 2501
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 71/2514 ลงวันที่ 14 เมษายน 2514
 5. คำสั่ง มศก. ที่ 253/2523 ลงวันที่ 14 เมษายน 2523
 6. คำสั่ง มศก. ที่ 485/2534 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2534
 7. คำสั่ง มศก. ที่ 263/2527 ลงวันที่ 5 เมษายน 2527
 8. คำสั่ง มศก.ที่ 721/2538 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538
 9. คำสั่ง มศก.ที่ 271/2531 ลงวันที่ 14 เมษายน 2531
 10. คำสั่ง มศก.ที่ 400/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548
 11. คำสั่ง มศก.ที่ 710/2534 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2534
 12. คำสั่ง มศก.ที่ 635/2542 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542
 13. คำสั่ง มศก.ที่ 819/2546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546
 14. คำสั่ง มศก.ที่ 360/2548 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548
 15. คำสั่ง มศก. ที่ 745/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
 16. คำสั่ง มศก. ที่ 376/2552 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 17. คำสั่ง มศก. ที่ 740/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 18. คำสั่ง มศก. ที่ 1012/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]