คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คําขวัญ"งานศิลป์เป็นเลิศ
เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ"
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Applied Arts, Suansunandha Rajabhat University
ที่อยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้ง1 มีนาคม พ.ศ. 2548
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
สีประจําคณะ     สีแดง
เว็บไซต์far.ssru.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Faculty of Fine and Applied Arts, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้จัดการศึกษาและให้การบริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมซึ่งมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นเพียงภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเท่านั้น นับเป็นการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40 ปี  

จนกระทั่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความคิดริเริ่มที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้ว "สวนสุนันทา" และพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศจึงได้จัดตั้ง "โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์" ขึ้นมา โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้แบ่งการบริหารทางวิชาการออกเป็น 3 โปรแกรมวิชาประกอบด้วย

 1. โปรแกรมวิชาศิลปะ
 2. โปรแกรมวิชาดนตรี
 3. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร)

พร้อมทั้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี และหลักจากนั้นก็มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาทำให้การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่งโดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้ง "คณะศิลปกรรมศาสตร์" เป็นที่เรียบร้อย และได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[1]

การเรียนการสอน[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ใช้พื้นที่ของอาคาร 58 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งทำการก่อสร้างในสมัยอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และเสร็จสิ้นในสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ในปี พ.ศ. 2552 จึงมีอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่าติดกำแพงแดง ด้านถนนราชวิถี มีห้องมีโรงละคร หอศิลป์ รวมถึงห้องปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบ 75 ปี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ "ม.ว.ก." และพระราชทานนาม "อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิชาราลงกรณ" แก่อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • แขนงนาฏศิลป์ไทย
  • แขนงศิลปะการละคร
 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 • สาขาวิชาวิชาดนตรี
  • แขนงวิชาการแสดงดนตรีไทย
  • แขนงวิชาการแสดงดนตรีสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
-

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปรกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ (พ.ศ. 2548 - 2552)
2. รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (พ.ศ. 2552 - 2556 (วาระที่ 1))
(พ.ศ. 2556 - 2560 (วาระที่ 2))
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]