คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Dec-logo.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
ที่อยู่

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 (62 ปี)
คณบดี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
สีประจำคณะ ██ สีเสน[1]
สัญลักษณ์ ตราดอกจอก
เว็บไซต์ decorate.su.ac.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/decorativearts

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ด้วยความริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม (คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ในปัจจุบัน) มีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาในเรื่องของศิลปะและการออกแบบทุกลักษณะวิชาชีพ ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียกว่าสาขาวิชามัณฑนศิลป์

ปัจจุบันได้ขยายการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะมัณฑนศิลป์ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดแสดงงานนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบที่คณะวิชามีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดเทศกาลของขวัญของนักศึกษา การประกวดนักออกแบบแห่งปีสู่ระดับสากล ตลอดจนคณาจารย์ของคณะได้ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการออกแบบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีโครงการจัดการอบรมทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับบุคคลทั่วไป การให้บริการออกแบบทางมัณฑนศิลป์อีกด้วย

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะมัณฑนศิลป์ ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยดำริของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และดำเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาศิลปตกแต่ง (Decorative Arts) ในปีการศึกษานั้น โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ได้บัญญัติชื่อภาษาไทยว่า "คณะมัณฑนะศิลป์" แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องกับภาษาเขียนเป็น "คณะมัณฑนศิลป์" และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้จัดสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปตกแต่ง 4 ปี (อนุปริญญา 3 ปี ปริญญาตรี 4 ปี) มีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี รักษาการในตำแหน่งคณบดี และหลวงวิเชียร แพทยาคม (อธิบดีกรมกรมศิลปากรในเวลานั้น) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร (เทียบเท่าอธิการบดีมหาวิทยาลัย)

ระหว่าง พ.ศ. 2499–2516 คณะมัณฑนศิลป์ จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาศิลปตกแต่ง แต่ในเวลานั้น เรียกชื่อว่าสาขาวิชามัณฑนศิลป์ ตามชื่อคณะวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) หรือปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) ตามลำดับ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517–2544 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน คณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คณะฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

 • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
 • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
 • สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)

 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Design Arts

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2499 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2501
2
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร 1 กันยายน พ.ศ. 2501 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2505[2]
3
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ 1 กันยายน พ.ศ. 2505 – 30 กันยายน พ.ศ. 2514
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พูนสวาท กฤดากร รักษาราชการแทนคณบดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2515[3]
รักษาราชการแทนคณบดี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 – 12 เมษายน พ.ศ. 2519[4]
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว 13 เมษายน พ.ศ. 2519 – 12 เมษายน พ.ศ. 2523[5]
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิสัย 13 เมษายน พ.ศ. 2523 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2525 (ลาออก)[6]
7
อาจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 – 7 มกราคม พ.ศ. 2526[7]
8 มกราคม พ.ศ. 2530 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2531 (ลาออก)[8]
8
อาจารย์จักร ศิริพานิช 8 มกราคม พ.ศ. 2526 – 7 มกราคม พ.ศ. 2530[9]
9
อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540[10]
5 มีนาคม พ.ศ. 2544 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2548[11]
รักษาราชการแทนคณบดี 5 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2548[12]
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ปาลเปรม 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2544[13]
12
อาจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน)
110 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551[14]
รักษาการ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551[15]
13
รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555[16]
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559[17]
15
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน[18]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ศิษย์เก่า[แก้]

หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์[แก้]

หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงมาจากห้องปฏิบัติงานปั้น สิ่งทอ และวิชาพื้นฐานศิลปะของคณะ ดำเนินการโดยคณะกรรมการหอศิลปะและการออกแบบ แล้วเสร็จในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 • จัดแสดงผลงานของอาจารย์ นักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
 • เป็นศูนย์รวมการแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการศิลปะและการออกแบบ
 • เป็นศูนย์ข้อมูลทางศิลปะและการออกแบบ

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)
 2. คำสั่ง มศก. ที่ 21/2501 ลงวันที่ 5 กันยายน 2501
 3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2514 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2514
 4. คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติที่ 285/2515 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2515
 5. คำสั่ง มศก. ที่ 144 /2519 ลงวันที่ 21 เมษายน 2519
 6. คำสั่ง มศก. ที่ 253/2523 ลงวันที่ 14 เมษายน 2523
 7. รายงานการประชุมสภา มศก.ครั้งที่ 5/2525 วันที่ 27 ตุลาคม 2525
 8. คำสั่ง มศก.ที่ 1008/2529 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2529
 9. คำสั่ง มศก. ที่ 22/2526 ลงวันที่ 10 มกราคม 2526
 10. คำสั่ง มศก.ที่ 1174/2535 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535
 11. คำสั่ง มศก.ที่ 23/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544
 12. คำสั่ง มศก.ที่ 301/2548 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548
 13. คำสั่ง มศก.ที่ 213/2540 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2540
 14. คำสั่ง มศก.ที่ 319/2548 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548
 15. คำสั่ง มศก. ที่ 12671/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
 16. คำสั่ง มศก. ที่ 1731/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 17. คำสั่ง มศก.ที่ 1476/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555
 18. คำสั่ง มศก.ที่ 1354/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]